Главная Обратная связь

Дисциплины:


Degrees of Comparison of AdjectivesСтупені порівняння прикметників

Форма : проста, що утворюється за допомогою суфіксів –er, -est;

складена, що утворюється за допомогою слів more, most;

прикметник основний вищий найвищий
односкладові та двоскладові, що закінчуються на -er, -le, -ow, -y cold clever simple narrow happy colder cleverer simpler narrower happier coldest cleverest simplest narrowest happiest
інші двоскладові та багатоскладові famous beautiful more famous more beautiful most famous most beautiful
особливі випадки good bad old   far better worse older elder farther further best worst oldest eldest farthest furthest

Особливості правопису.

1. У односкладовому прикметнику, що закінчується на приголосний, якому передує короткий голосний, кінцевий приголосний подвоюється: hot – hotter – hottest; big– bigger – biggest.

2. Якщо прикметник закінчується на –y, перед якою стоїть приголосний, то перед суфіксами вищого та найвищого ступенів er, -estлітера –yзмінюється на –i: dry– drier – driest.

Вживання.

1. При порівнянні предметів з однаковою мірою якості вживається прикметник в основній формі та сполучник as … as:

Macroeconomics is as important as microeconomics.

2. При порівнянні предметів з меншою мірою якості вживається прикметник в основній формі та сполучник not so …as:

Statistics is not so difficult as higher mathematics.

3. При порівнянні предметів, що не належать до однієї групи або взятих окремо, вживається вищий ступінь порівняння та сполучник than: Higher mathematics is more interesting to me than statistics.

4. При порівнянні одного предмету з іншими предметами, що належать до однієї групи, вживається прикметник у найвищому ступені порівняння з артиклем the:He is the cleverest in our class.

THE NUMERAL ЧИСЛІВНИК

 

Форма

  Кількісн.   Порядковий       Кількісний   Порядковий     Кількісний Порядковий
one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty - one twenty-two thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a (one) hundred one hundred and one two hundred and forty-five four hundred and sixty seven first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth the twenty - first the twenty - second the thirtieth the fortieth the fiftieth the sixtieth the seventieth the eightieth the ninetieth the hundredth the one hundred and first the two hundred and forty fifth the four hundred and sixty seventh   eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen   eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenth       twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety hundred   twentieth thirtieth fortieth fiftieth sixtieth seventieth eightieth ninetieth hundredth

 Утворення:

Порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних за допомогою суфікса –th.

Кількісні числівники від 13 до 19 включно утворюються за допомогою суфікса –teen, який наголошується.

Кількісні числівники, що позначають десятки починаючи з 20 утворюються за допомогою суфікса –ty, який не наголошується.

 

Особливості правопису.

Four – fourteen – forty;

Five – fifteen – fifty;

Nine – ninth;

Eight – eighth;

Twelve – twelfth.

 

Вживання.

Великі числа.

Кома відокремлює групи з трьох цифр. Назви розрядів hundred, thousand, millionвимовляються і не мають закінчення множини. Перед десятками в великих числах вимовляється and.

82,437,821 – eighty-two million four hundred and thirty-seven thousand eight hundred and twenty-one;

В британському (BE) та американському (AE) варіантах англійської мови наступні числа читаються по-різному:

1,000,000,000 – a thousand million (BE), a billion (AE);

1,000,000,000,000 – a billion (BE), a trillion (AE).

Слово milliard = a thousand million (BE) = a billion (AE) є європейським терміном і тільки починає використовуватись.

В довгих числах (номери телефонів, банківських рахунків, тощо) кожна цифра читається окремо, перед двома однаковими цифрами вимовляється слово double:

720844 – seven two oh eight double four

Гроші.

Символ назви грошей пишеться перед числом, а вимовляється після числа: $ 4 m – four million dollars; ₤92bn – ninety-two billion pounds;

€742 – seven hundred and forty-two euros

Дати.

Роки вимовляються з двох частин: 1999 – nineteen ninety-nine, проте рік 2000 вимовляється як одне ціле: 2006 – two thousand and six.

Місяці і числа:

25th of April 1987 – the twenty-fifth of April, nineteen eighty-seven

або April, the twenty-fifth, nineteen eighty-seven

В Европі прийнято писати спочатку число, а потім місяць. В США – навпаки, спочатку місяць, а потім число. Таким чином, запис

10.12.2004 читається як the tenth of December, two thousand and four (BE) або як October, (the) twelfth, two thousand and four (AE).

 

Час.

Зазвичай ми не користуємось 24-годинною шкалою (окрім розкладу літаків, потягів, тощо), а розділяємо час до полудня (AM) та після полудня (PM). Використовуються слова quarter(чверть), half (половина), past(після), to(до).

3.45AM – 1) three forty-five AM; 2) a quarter to four AM;

7.30 PM – 1) seven thirty PM; 2) half past seven PM;

11.45 AM – 1) eleven forty-five AM; 2) a quarter to twelve AM.

12.00 – midday (полудень); 24.00 – midnight (північ).

Якщо мова йде про розклад, ми вимовляємо:

The train leaves at 14.00 – at fourteen hundred hours.

 

Вимірювання.

62 km – sixty-two kilometers;

14 ½ cm – fourteen and a half centimeters;

6m∙6m – six metres by six metres;

-10˚C – minus four degrees Celsius /centigrade.

Дроби.

Простий дріб. Числівник вимовляється як кількісний, а знаменник – як порядковий числівник. Якщо числівник більший за 1, у знаменнику вимовляється відповідний порядковий числівник з закінченням –s.

½ -one second or a half; ⅔ – two-thirds; ¾ - three fourthsor three quarters; 1 5/7 – one and five sevenths.

Десятковий дріб.

У BE та AE для відокремлення цілої частини від дробу використовується крапка(читається point), а не кома як це прийнято в Европі. Число після крапки читається як окремі цифри. Число 0 (нуль) читається по-різному, в залежності від його місця:

oh - після крапки та naught до крапки (BE);

zero – після крапки та не вимовляється взагалі до крапки (AE).

8.07 – eight point oh seven (BE); eight point zero seven (AE);

0.6 – naught point six (BE); point six (AE);

6.9057 – six point nine oh five seven; six point nine zerofive seven.

 

Математичні дії.

Додавання: 15+6=21 fifteen plus/and six equals twenty-one;

Віднімання: 7-3=4 seven minus /take away/less three equals four;

Множення:6∙8=48 six multiplied by eight/times eight equals forty-eight

Ділення: 28:7=4 twenty-eight divided by seven equals four;

Піднесення до степеня: 52- five squared; 47- four to the power seven;

Добування кореня: √4 the square root of four; 3√81 – the cube root of eighty-one; 4√16 – the fourth root of sixteen.

 

 

The Principal Forms of the VerbОсновні форми дієслова

 

Infinitive Неозначена форма Past indefinite Минулий неозначений Past participle Дієприкметник минулий Present participle Дієприкметник теперішній
to work worked worked working
to teach taught taught teaching
to know knew known knowing

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...