Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика структури навчальної програмиДЕРЕВООБРОБКА


Розробники:

Дятленко С. М. – провідний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Колодійчук О. Я. – методист Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Оверко І. В. – асистент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Понятишин В. В. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Туранов Ю. О. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Штонь В. С. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступ

 

На виконання Закону України „Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” Академією педагогічних наук України розроблено і затверджено Концепцію профільного навчання в старшій школі, яка ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти.

Відповідно із положеннями закладеними у вищеназваних документах старша школа має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на майбутню професійну діяльність.

Профільне навчання у 10 – 12 класах здійснюється за такими основними напрямами: технологічний, суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, художньо-естетичний, спортивний.

Спеціалізація „Деревообробка” відноситься до загально-технологічного спрямування технологічного профілю технологічного напряму.

Метою профільного навчання за спеціалізацією „Деревообробка” є підвищення рівня компетентностей учнів 10-12 класів з царини деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, та створення оптимальних умов для свідомого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення наступних завдань:

Ø формування в учнів знань про:

· будову дерева і деревини, напівфабрикатів з деревини;

· властивості та застосування матеріалів;

· сучасні технології обробки деревини;

· особливості оснащення деревообробних підприємств;· основні професії деревообробної галузі;

· основи меблевого виробництва;

· ергономічні правила організації робочого місця;

· безпеку праці;

· метрологічні аспекти виготовлення виробів;

· основи організації та планування виробництва;

· теоретичні засади галузевої економіки та підприємництва;

Ø формування в учнів умінь і навичок:

· визначення основних властивостей матеріалів деревообробного виробництва;

· виконання основних операцій ручної та механічної обробки деревини;

· використання сучасних засобів праці та автоматизованого обладнання;

· регулювання та налагодження деревообробного оснащення;

· здійснення маркетингових операцій;

· розробки та використання конструкторсько-технологічної документації із виготовлення виробів;

· виконання нескладних опоряджувальних робіт;

· ремонту столярних і меблевих виробів;

· використання новітніх технологій декоративної обробки деревини;

Ø ознайомлення з історією розвитку деревообробної галузі та регіональними особливостями народних ремесел;

Ø використання під час навчання учнів сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

Ø виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці;

Ø створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

Ø формування компетентностей проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати виготовлену продукцію;

Ø виховання загальної трудової культури учня;

Ø здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій деревообробної галузі.

 

Характеристика структури навчальної програми

Програма спеціалізації „Деревообробка” складена згідно з дидактичними принципами трудового навчання та методичними вимогами до трудової підготовки старшокласників.

Відповідно із типовим навчальним планом для старшої школи у структурі 12-річної школи для вивчення трудового навчання (освітня галузь „Технологія”) у 10 – 12 класах відводиться 5 академічних годин на тиждень, відповідно 175 годин на рік (у кожному з класів). Крім того у 10 та 11 класах додатково відводиться по 50 годин для літньої навчальної практики.

Програма спеціалізації „Деревообробка” розрахована на три роки навчання. Вона складається з інваріантної (стабільної) та варіативної частин.

Із загальної кількості годин інваріантної складової програми виділених для вивчення курсу, у кожному з класів на теоретичні заняття відводиться 60 годин, на практичні роботи – 90 годин. Структура програми для кожного з класів містить вступ і чотири розділи, а також передбачає виконання та захист проекту (25 годин).

На варіативну частину програми відведено приблизно 30 % часу, що становить 50 годин.

На першому році навчання (10 клас) учні вивчають: основи організації деревообробного виробництва; будову деревини, лісо- та пиломатеріали, властивості, вади та дефекти деревини, лакофарбові покриття; теоретичні засади проектування; технологію виконання столярних операцій ручним та електрифікованим інструментом: розмітки, пиляння, стругання, свердління, точіння, опорядження; виконують (23 год.) та захищають (2 год.) творчий проект; проходять літню навчальну практику.

На другому році навчання (11 клас) учні поглиблюють знання про організацію деревообробного виробництва; поглиблено вивчають породи деревини, технологію сушіння і захисту деревини; продовжують вивчати теоретичні засади проектування столярних виробів; вивчають технологію виконання столярних з’єднань, особливості розмітки, довбання, профільного стругання, склеювання деревини; продовжується формування компетенцій столярної обробки з використанням електроінструментів; засвоюють технології обробки деревини на настільних верстатах; виконують та захищають творчий проект; проходять літню навчальну практику.

На третьому році навчання (12 клас) учні поглиблюють знання про організацію деревообробного виробництва на прикладі меблевої справи; вивчають: матеріали меблевого виробництва, меблеву фурнітуру, теоретичні та практичні засади проектування меблевих виробів; обладнання цехів (пиляльні, поздовжньо-фрезерні, фрезерні, свердлильно-пазувальні та шліфувальні верстати), засвоюють будову, налагодження і прийоми роботи на деревообробних верстатах; виконують та захищають творчий проект.

Зміст практичної діяльності учнів у кожному з розділів програми спирається на запропоновані орієнтовні об’єкти праці та творчі проекти.

Літня навчальна практика учнів 10 та 11 класів передбачає: екскурсії на деревообробні підприємства, фабрики та фірми, відвідування виставкових центрів; виробничу практику на деревообробних підприємствах, організаціях, фірмах; пошуково-дослідницьку роботу; виконання творчих проектів тощо.

 

Організація профільного навчання за спеціалізацією „Деревообробка”

Програма спеціалізації „Деревообробка” є логічним продовженням і поглибленим вивченням обробки деревини у 5-9 класах.

У змісті програми відображені особливості деревообробного виробництва, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно-технологічної та продуктивної праці.

Вивчення курсу спеціалізації „Деревообробка” допоможе учням 10-12 класів поглибити знання про основні види та властивості порід деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини.

Предмет „Деревообробка” в 10-12 класах, має бути зорієнтованим на використання проектно-технологічного підходу у процесі продуктивної технологічної підготовки. Учні мають засвоїти практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно зорієнтованих матеріалів і технік в оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному виробі. Опираючись на знання з основ наук, під час виконання проекту, вони мають використовувати елементи декоративно-прикладної та технічної творчості.

Під час навчання за спеціалізацією „Деревообробка” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виготовлення виробів із деревини.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки мають змогу продовжити навчання в тих професійно-технічних училищах, технікумах чи вищих навчальних закладах, де можуть застосувати набуті знання з деревообробки. Наприклад, учнів можуть продовжити навчання за професіями: столяр-будівельний, столяр-червонодеревник, верстатник, тесляр, різьбяр по дереву, опоряджувальник, оператор деревообробних верстатів та ін.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...