Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яким державним органом регулюється методологія ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні?1) Міністерством фінансів;

2) Національним банком України;

3) Державна казначейська служба України;

4) Галузевими міністерствами та відомствами.

 

37. Який із активів не відноситься до необоротних:

1) автомашина;

2) комп'ютер;

3) робочі коні;

4) паливо.

 

38. До довгострокових біологічних активів у рослинництві належать:

1) сади;

2) ягідники;

3) виноградники;

4) всі вищезазначені.

 

Вкажіть, яке з наведених джерел відноситься до власних?

1) заборгованість бюджету;

2) прибуток;

3) короткострокова позика банку;

4) кредиторська заборгованість.

 

Вкажіть, яке з приведених видів джерел відноситься до власних?

1) статутний капітал;

2) короткострокова позика банку;

3) кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

4) кредиторська заборгованість перед Пенсійним фондом.

 

За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерському обліку?

1) документування;

2) оцінка;

3) рахунки;

4) подвійний запис.

 

За допомогою якого елементу методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку?

1) рахунки;

2) калькуляція;

3) баланс;

4) документування.

 

Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства

1) оцінка;

2) калькуляція;

3) інвентаризація;

4) документування.

 

44. Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:

1) рахунки;

2) подвійний запис;

3) баланс;

4) документування.

 

Що в сільському господарстві не відноситься до основного виробництва?

1) рослинництво;

2) тваринництво;

3) електропостачання;

4) промислове виробництво.

Які із активів не відносяться до оборотних?

1) комбайн;

2) будівельні матеріали;

3) халати;

4) кошти.

 

Які із активів не відносяться до невиробничої сфери ?

1) бібліотека;

2) медпункт;

3) житлова споруда;

4) засоби праці.

 

48. До активу балансу входить розділів:

1) 3;

2) 5;

3) 2;

4) 4.

 

49. До пасиву балансу входить розділів:

1) 4;

2) 6;

3) 5;

4) 3.

 

50. ІІ розділ активу балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) грошові кошти.

 

51. ІІІ розділ пасиву балансу називається:

1) необоротні активи;

2) власний капітал;

3) довгострокові зобов'язання;

4) поточні зобов’язання. 

52. ІV розділ пасиву називається:

1) доходи майбутніх періодів;

2) забезпечення наступних витрат і платежів;

3) поточні зобов'язання;

4) оборотні активи.

 

53. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

 

54. Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:

1) ІV розділу пасиву;

2) ІІІ розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

 

55. Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:

1) І розділу пасиву;

2) І розділу активу;

3) ІІ розділу пасиву;

4) ІV розділу пасиву.

 

56. Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

 

Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?

1) готова продукція;

2) фінансові інвестиції;

3) незавершене будівництво;

4) основні засоби.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...