Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тобто, використовуючи знак-символ, ми можемо однозначно вказати на те,що для нас суттєве саме зараз у предметі, про який ми говоримо, який ми

розглядаємо, досліджуємо. жуємо.

Іншими словами, відмінність між знаками полягає саме в характері

зв'язку, який може мати знак конкретного виду з предметом.

Найдосконаліший за характером — зв'язок між знаком-символом і предметом.

Це дає право розглядати основні характеристики знаку на прикладі

знаку-символу, оскільки все, що притаманне знаку-символу, можна з певною

мірою умовності екстраполювати на знаки-індекси і знаки-образи.

Кожний знак повинен вказувати на певний предмет і нести певну інформацію

про цей предмет. Тобто, кожний знак характеризується предметним

значенням і смислом.

Предметним значенням знаку називається об'єкт, який позначається цим

знаком. Такими об'єктами можуть бути окремі предмети, множини предметів,

явища, події, властивості, відношення тощо.

Смислом є інформація, яку несе знак про предмет.

Тут необхідно зауважити, що говорячи про смисл знаку, ми маємо на увазі

інформацію про предмет, завдяки якій ми однозначно виділяємо предмет і

відрізняємо його від інших предметів. Тобто не будь-яка інформація про

предмет може відігравати роль смислу. Таку інформацію називають прямим

Смислом.

Прямий смисл слів і словосполучень необхідно відрізняти від переносного

та етимологічного (буквального).

Переносний смисл слова вказує лише на подібність одних об'єктів до

інших. Наприклад, для характеристики нафти застосовують вираз «чорне

золото». Етимологічний смисл слова вказує на буквальне походження слова.

Наприклад, «біографія» — буквально означає «опис життя».

3. рівні семіотичного аналізу мови

Знакам і знаковим системам притаманні різні відношення.

По-перше, це відношення між знаками у знаковій системі, яке називається

синтаксичним (від грецького sin-taxis — складання, побудова, порядок).

По-друге, між знаком та об'єктом і знаковою системою об'єктів існує

відношення яке називається семантичним (від грецького semantikos —

Позначу-ваний).

По-третє, між суб'єктом, який використовує знакову систему, і самою

знаковою системою має місце відношення, яке називають прагматичним (від

Грецького pragmaticus — практичний).

Синтаксичні, семантичні та прагматичні відношення називають семіотичними

відношеннями.

У XIX cm. американський філософ і логік Чарльз Пірс засновує спеціальну

науку про знаки — семіотику, яка вивчає властивості семіотичних

відношень (семіотичні властивості) і дає методологію побудови знакових

Систем.

Семіотика як теорія знакових систем має три розділи:

Синтаксис,семантику і —прагматику.

Синтаксисом називають розділ семіотики, який вивчає синтаксичні

відношення. На перший погляд здається, що таке визначення синтаксису є

тавтологічним. Насправді ж це не так. Мається на увазі ось що.

Синтаксисом називають і синтаксис знакової системи (синтаксичні

відношення або правила, що визначають ці відношення), і синтаксис як

науку про синтаксис знакової системи. В останньому випадку доцільніше

було б вживати термін «синтактика». Але практично до цього терміна

звертаються рідко, оскільки з контексту завжди видно, про якій синтакс

Йдеться.

При синтаксичному аналізі знакової системи абстрагуються від смислу і му аналізі знакової системи абстрагуються від смислу і

значення знаків.

Семантика як розділ семіотики вивчає властивості семантичних відношень.

Зрозуміло, що термін «семантика» також має два смисли: ним позначають і

семантичні відношення знакової системи і науку про семантичні відношення

знакової системи. Розрізнити смисли цього терміна в кожному конкретному

випадку допомагає контекст.

І, нарешті, прагматика як розділ семіотики досліджує прагматичні

відношення знакової системи.

Синтаксис, семантика, прагматика як розділи семіотики розробляють

спеціальний інструментарій дослідження знакових систем. Зважаючи на цей

інструментарій, визначають три рівні семіотичного аналізу знакових

систем:

Синтаксичний,

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...