Главная Обратная связь

Дисциплины:


Такого. Коли намагаються виявити деяку загальну ознаку як основуузагальнення, об'єднання предметів у клас, то це означає прагнення

встановити її наявність «бути (?» чи відсутність «не бути (?» у кожного

індивіда, кожного представника класу, що аналізуються. Тобто, ми

намагаємося встановити, що:

а є (); в є (); с є (?; ... п є ().

А це означає, що у природній мові, де предикатори виражають ознаки, вони

у цих випадках, застосовуються у ролі логічних присудків.

Із наведеної схеми очевидно, що передумовою узагальнення предметів у

понятті є наявність сукупності істинних висловлювань про кожного

індивіда:

«а є (?» — істинне «в є (?» — істинне «с є (?» — істинне «п є (?» —

істинне «х є (?» — істинне

Отже, будь-який невизначений представник множини предметів а, в, с, ...

п (позначимо його через х), також має ознаку Тобто, «х є ф». Характерною

особливістю виразу «х є ф» є те, що він не зв'язаний з конкретною

ситуацією притаманності ознаки предмету, а характеризує сукупність

предметів через невизначеного і нефіксованого представника цієї

сукупності, тобто, через — X.

Вираз «х є (?» є уніфікованим засобом репрезентації (представлення)

ознаки предмета (наприклад, ознаки «бути (не бути) книжкою»). Це з

одного боку, а з іншого — вираз «х є (?» є не що інше як логічний

присудок — предикат. Як відомо, предикат — це один із видів

пропози-ційної функції. В формулі предиката <$(х) є, дві змінні: х —

предметна змінна або змінний терм, ф — предикатна змінна або змінний

Предикатор.

Відмінність цих змінних полягає у тому, що вони належать до різних

семантичних категорій: х — належить до категорії термів, — до

категорії предикаторів. Звідси х і

мають різні області значення: х — це змінна на області власних імен, & —

змінна на області предикаторів (загальних імен), це по-перше.

По-друге, х — це невизначений і нефіксований предмет певного класу.

Тобто, замість х можна підставити будь-який предмет із його області

визначення {а, в, с ... п}.

У той же час — змінна іншої природи. представляє визначену (фіксовану),

але явно не охарактеризовану ознаку. Тут варіювання значеннями цієї аріювання значеннями цієї

змінної в межах конкретної формули неможливе. Така змінна називається

фіксованою, або невизначеною константою.

Тому у вузькому численні предикатів, де аналізуються ознаки від

індивідів справжніми змінними є тільки предметні змінні. Вони і є єдиним

типом об'єктів думки у вузькому численні предикатів.

Якщо в традиційній логіці 5 і Р судження належать до однієї семантичної

категорії — предикатора, то у такому розділі сучасної логіки як числення

предикатів предмет думки належить до термів, а предикат — допредикаторів (загальних імен). Візьмемо пропозиційну функцію «х є (?».

Нехай областю визначення х буде множина {а, в, с ... п). Тоді, у

результаті підстановки замість х імен предметів із множини {а, в, с ...

п) отримаємо низку висловлювань про кожен із цих предметів:

а є (? — (Земля є планета) в є — (Марс є планета ) се^ — (Юпітер є

планета)

п є<$ — (Меркурій є планета)

Множина висловлювань {($(а), ($(в), ()(с) ... Я(п)} є областю значення

функції (}(х).

Предикати, які виражають властивості, аргументами мають окремі предмети,

а предикати, які виражають відношення — п-ки предметів (двійки,

трійки... п-ки предметів). Наприклад, ознаку «електропровідний»

відносять до одного предмета А(х), а ознаку «знаходитися між» до трійки

предметів В(х, у, г) тощо.

За допомогою логічних сполучників із простих предикатів утворюють

складні. Наприклад, «бути наукою і навчальною дисципліною» — Р(х) &

Q(x), або «бути юристом, або депутатом, або головою депутатської

комісії» — Р (х) vQ(x) vK(x).

Повертаючись до визначення змісту поняття треба наголосити на деяких

моментах. Ознакою предмета є все те, у чому предмети думки подібні або

різняться між собою. Мовною формою виразу ознак в традиційній логіці є

загальне ім'я, яке виконує роль предикату Р, а у сучасній логіці мовною

формою виразу ознаки є предикат як пропо-зиційна функція Q(x). Тобто, у

сучасній логіці чітко відрізняють «ознаку» і предикат, оскільки предмету

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...