Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФАЗА ОЧІКУВАННЯ (ЗУПИНКИ)Технічні характеристики схеми ОДР, що формуються в фазі очікування:

- визначається частка транспортного потоку, що затримався біля перехрестя;

- визначається середній час очікування дозволяючого сигналу світлофора транспортним потоком (затримка ТП);

- середня довжина черги на перехресті.

 

Графік роботи світлофора

- цикл регулювання.

Цикл регулювання – сукупність фаз, що періодично повторюються.

Фаза регулювання – сукупність основного та проміжного такту (основний – зелений і червоний).

Такт регулювання – період дії певного сигналу світлофора.

 

Параметри роботи світлофорного об’єкту:

1) λj - ефективна частка j -ї фази в циклі регулювання;

;.

2) yj - фазовий коефіцієнт

Потік насичення – максимально можлива інтенсивність руху, в конкретному напрямі руху, яка отримується при роз’їзді безкінцево довгої черги через стоп-лінію перехрестя.

Потік насичення для однієї смуги руху визначається із значень середнього інтервалу часу між автомобілями , с/авт, при роз’їзді черги

;

Другою характеристикою роз’їзду черги є – середній інтервал запізнення або відтинок часу між моментами зрушення з місця попереднього та наступного автомобілів в черзі в процесі її ліквідації.

Для середніх умов руху на перехресті (хороший стан покриття, поздовжній ухил менше 1.5%):

; ,

де Δл - частка легкових автомобілів в потоці.

 

Технічні характеристики ВДМ

Для оцінки екологічної ситуації поблизу перехресть необхідно визначити число автомобілів, зупинених на перехресті при включенні забороняючого сигналу світлофора.

1) частка ТП, що зупинився на перехресті

де δ0j - частка автомобілів, що затримуються біля перехрестя;

2) середня затримка ТП на перехресті

Час зупинки одного автомобіля в черзі складається з:

- часу на очікування дозволяючого сигналу світлофору;

- часу очікування розвантаження черги.

Групу зупинених біля перехрестя автомобілів можна умовно поділити на дві підгрупи:

- що зупиняються на забороняючий сигнал світлофору;

- що спиняються через наявність черги.

Середній час очікування дозволяючого сигналу світлофору одним автомобілем можна вважати рівним половині довжини забороняючого сигналу світлофора:

tочік= tчерв / 2 або tочік = 0,5 Tц (1 – λj)

Даний вираз застосовується в розрахунках при визначенні середнього часу зупинки автомобіля в черзі.

Помноживши цей вираз на частку зупинених автомобілів, отримаємо перше складове в формулі Вебстера, по якому визначається середня затримка автомобіля біля перехрестя:

3) середня довжини черги на перехресті визначається 2-ма способами в залежності від складу транспортного потоку.1. Однотипний потік.

Довжина черги lч, лінії, що складається з числа n зупинених автомобілів певного типу, що вимірюється від стоп-лінії до задніх коліс останнього автомобіля в черзі, описується кореляційною залежністю:

lч = А (n0 - 1) + В,

Рис. Схема проїзду транспортним потоком перехрестя з світлофорним регулюванням.

де А, В - постійні параметри, значення яких для однорідної черги дорівнюють:

Таблиця

Тип автомобілів в черзі А В
легкові 7.5 2.4
вантажні з причепами 3.6
автобуси 13.5

 

2. Змішаний потік.

Довжина черги змішаного складу:

lч = (4 Δл + 7.5 Δв + 10Δа) n0 + 3.5 (n0 - 1),

де n0- кількість автомобілів в черзі,

Δл, Δв, Δа - відповідно частки легкових, вантажних і автобусів в черзі.

 

Моделювання швидкості руху транспортного потоку

 

Однією із основних характеристик транспортного потоку є швидкість руху.

Швидкість руху суттєво впливає на ефективність використання автомобілів у містах, а також на ступінь негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. В зв’язку з цим прогнозування зміни швидкості руху є важливою умовою при розробці заходів з організації дорожнього руху.

Труднощі, пов’язані з проведенням натурних обстежень, а також неможливість експериментальної оцінки швидкостей руху на стадії проектування, викликають необхідність використання засобів математичного моделювання при вирішенні проблеми.

Внаслідок моделювання руху транспортного потоку одержані наступні залежності.

Визначення середньої швидкості автомобілів, що вільно рухаються в ТП

vвр = θ · v0

де vвр – середня швидкість вільного руху автомобілів на перегоні,

θ - комплексний коефіцієнт, що враховує вплив ДУ і складу потоку; v0 - середня швидкість вільного руху “швидких” автомобілів при однорідному потоці, для міських умов приймають v0 = 80 км/год.

Коефіцієнт θ

θ = m1 ∙ m2 ∙ m3 ∙ m4 ∙ m5

Коефіцієнт m1 враховує вплив довжини перегону на швидкості вільного руху автомобілів:

m1 = Lп / (0,057– 0,943·Lп) (при 150 м £ Lп £ 1000 м)

Коефіцієнт m2 враховує вплив числа смуг руху на швидкість вільного руху:

m2 = 0,92 + 0,2 R,

де R - число смуг руху в одному напрямку.

Для R = 2 коефіцієнт m2 залежить від ширини проїжджої частини в одному напрямі руху:

Для Lп> 1 км і R> 5 значення коефіцієнтів m1 і m2 приймаються рівними 1.

Коефіцієнт m3 враховує вплив складу транспортного потоку на швидкість вільного руху:

m3 = 0,8 + 0,2 Δл

Вплив поздовжнього ухилу на швидкість вільного руху враховується коефіцієнтом m4:

при русі на дільницях підйому:

m4 = 1,08 – (0,08 – 0,05 Δл) і

при русі на дільницях спуска:

m4 = 1 + 0,01і

де і - поздовжній ухил в %

для дільниць з ухилом і < 2% m4 = 1.

Коефіцієнт m5 враховує вплив рівності дорожнього покриття на швидкість вільного руху:

m5 = 1 – 0,1 S

де S - бальна оцінка стану дорожнього покриття по рівності, яка визначається з наступної таблиці:

Таблиця

Стан покриття Рівність покриття Відносна площа деформованих дільниць покриття, % Оцінка стану дорожнього покриття, бали
по показанням штовхоміра, см/км по максим. просвітам під 3-м рейкою, мм
Відмінне До 50 До 2 -
Хороше 50 - 100 2 - 4 До 0.5
Задовільне 100 - 170 4 - 6 0.5 - 3
Незадовільне 170 - 270 6 - 8 3 - 7
Дуже погане Понад 270 Понад 8 Понад 7

Зміна стану покриття на 1 бал приблизно відповідає зміні швидкості потоку на 10%.

При наявності на перегоні міської магістралі дорожніх знаків, що обмежують швидкості руху транспортних засобів, чи системи координованого регулювання дорожнім рухом значення швидкості вільного руху визначається за залежністю:

де - vобм гранична швидкість руху, обмежена дорожнім знаком, чи регламентована середня швидкість руху в режимі “зеленої хвилі”, км/год.

Середня швидкість руху легкових автомобілів (vл) або вантажних автомобілів та автобусів (vв), що рухаються спільно в потоці на міській магістралі:

vл = [1 + 0,24 (1– Dл)(1 - Z)] · vп

vв = [1 – 0,24 Dл (1 - Z)] · vп

де Z - коефіцієнт завантаження дороги рухом; Z= N / (R ).

легкові R = 0.94

вантажні R = 0.98

N - інтенсивність руху транспортного потоку в одному напрямі, авт/год; - максимальна інтенсивність руху на одній смузі, авт/год:

= (1070 + 530 Dл) y

де y - параметр, що враховує сумісний вплив довжини перегону і роботи світлофорної сигналізації:

y = λj + (1 – λj)Lп / 2

де - λj частка ефективної тривалості дозволяючого сигналу світлофора.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...