Главная Обратная связь

Дисциплины:


Право власності та цивільно-правові зобов’язанняМета:розкрити поняття права власності, охарактеризувати основні положення спадкового права; дати характеристику цивільно-правовим угодам.

План

1.Способи захисту цивільних прав. Поняття і форми власності в Україні.

2.Цивільно-правові договори: поняття і види

3.Цивільно-правова відповідальність.

4.Спадкування за законом і за заповітом.

5.Цивільно-правові зобов’язання:

a. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань;

b. Підстави виникнення зобов'язань та сторони в зобов'язанні;

c. Виконання зобов'язання;

d. Підстави припинення зобов'язань

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Спадкування за законом і за заповітом.

 

Теми для рефератів:

1. Інститут власності у цивільному законодавстві України.

2. Форми власності в Україні.

3. Види цивільних договорів.

4. Цивільно-правова відповідальність.

5. Вирішення питання спадкування у цивільному законодавстві України.

6. Цивільно-правові зобов’язання.

Основна література:

7. Силенко Л.М. Цивільне право України. Навч. посібн. -К., 2004.

8. Харитонов Є.О., Н.О. Саніахметова. Цивільне право Ук­раїни: Підручник. - К., 2003.

9. Цивільне право України. Договірні і недоговірні зобов'язання: Підручн. / За ред. С. С. Бичкової. - К., 2008.

10. Цивільне право України: Підручн: У 2 кн. / За ред.О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К., 2006.

11. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. У двох томах / За ред. Я.М.Шевченко. - К., 2006.

12. Цивільне право України: Підручник / С.О.Харитонов, Н.О.Саяі-ахметова. - К., 2005.

 

Практично-семінарське заняття № 7

Завдання трудового права. Трудовий договір та трудові спори.

Мета:розкрити поняття трудового права, охарактеризувати його принципи та функції; дати характеристику інституту трудового договору; визначити шляхи вирішення трудових спорів.

План

1. Загальна характеристика принципів трудового права. Джерела трудового права.

2. Характеристика основних видів трудових договорів.

3. Правове регулювання охорони праці. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.

4. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи вирішення.

Порядок вирішення трудових спорів.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Джерела трудового права.

 

Теми для рефератів:

1. Інститут трудового права у системі вітчизняного законодавства.

2. Види трудових договорів у трудовому праві України.

3. Гарантії охорони праці в законодавстві України. Особливості охорони праці жінок, дітей, молоді, інвалідів у трудовому праві України.4. Санітарно-гігієнічні умови роботи на робочих місцях із підвищеною небезпекою праці.

5. Види трудових спорів та порядок їх вирішення.

6. Вирішення індивідувальних трудових спорів.

 

Основна література:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725 с .

2. Кодекс законів про працю України.

3. Основи трудового права України /За ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. - 276 с.

4. Трудове право України Навчальний посібник / За ред П Д Пилипенка — К., Істина, 2005 — 208 с

5. Трудовое право Украины: Курс лекций / Г.И. Чанышев, Н.Б. Болотин. - Х., Одиссей, 2000.

Практично-семінарське заняття № 8

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...