Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИБІР ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬЗавдання у вигляді задач складені відповідно до програми дисципліни, містять необхідні теоретичні положення, а також довідкові дані для розв’язку. Студенти розв’язують задачі під час практичних занять і зараховують їх у викладача.

Вихідні дані до задач розміщені безпосередньо у вказівках до розв’язку задач. Кожна задача нараховує 10 варіантів. Вибір варіанта здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

 

Задача 1. Урахування властивостей вантажів

при виконанні вантажних робіт

При підготовці вантажу до навантаження на автомобіль чи інший транспортний засіб потрібно враховувати якісні й кількісні зміни, що можуть відбуватися в масі вантажу в процесі його транспортування та зберігання. Ці зміни пояснюються дією зовнішніх факторів: взаємодія вантажу із зовнішнім середовищем (дощ, сніг, сонце, вітер), механічні впливи на вантаж у процесі руху й виконання вантажно-розвантажувальних робіт, стан складського приміщення й умови зберігання вантажу, способи переміщення вантажу територією складу та доставки його до навантажувально-розвантажувального посту (далі - НРП).

На якість вантажів впливають світло, температура й газовий склад повітря, запиленість, наявність в його складі мікробіологічних форм. Під їхньою дією відбуваються різні біохімічні, фізико-хімічні й мікробіологічні процеси. Через це вантаж, у якому можуть відбутися відповідні процеси, повинен бути упакований відповідно до технічних умов, затверджених у встановленому законодавством порядку.

При проведенні навантажувальних робіт потрібно враховувати пружні властивості ватажу, які можуть впливати на частоту та амплітуду коливань вузлів і ланок автомобіля. Якщо цього не зробити, то може відбутися накладання амплітуди коливання вантажу на амплітуду коливань вузлів автомобіля, що може призвести до поломки автомобіля та порчі вантажу.

Сухе повітря викликає усушку й погіршення технологічних властивостей і зовнішнього вигляду деяких вантажів (шкіра, волокно, в’ялена риба). Такі ван­тажі, при їх підготовці до навантаження на автомобіль, повинні бути упаковані відповідно до технічних умов, щоб не допустити псування під час перевезення.

Вологе повітря викликає утворення цвілі й розвиток гнилісних процесів у продуктах, активізує біохімічні процеси в масі вантажу, що приводять до його самонагрівання та псування (зерно, м'ясні продукти). Застосування відповідної упаковки та перевезення вантажу спеціальним транспортним засобом може зменшити негативний вплив оточуючого середовища.

Від рівня вологості вантажу залежить його вага: в жарку погоду, напри­клад, зерно втрачає вологу, яка міститься в ньому, й вантаж стає легшим, порі­вняно з нормативною вагою, в сльотну погоду зерно стає важчим.Рідкі вантажі при нагріванні збільшуються в об’ємі, а при охолодженні - зменшуються. Цю особливість потрібно враховувати при виконанні наливних робіт на постах навантаження автомобілів.

 

Приклад 1.1. Визначити нормовану масу та зміну маси вантажу, ви­кликану вологістю зерна.

Фактична вологість зерна WФ=7%, а його маса МФ=8т. Зерноприймальний пункт приймає зерно якщо воно буде мати вологість, яка не перевищує норми WН = 12%, установленої законодавчим актом. Цій вологості, назвемо її но­рмованою, буде відповідати маса (нормована) зернового вантажу МН = 12т.

Потрібно визначити нормовану масу зернового вантажу при підготовці його до перевезення та різницю між фактичною й нормованою масами.

 

Розв’язання.

Нормована маса зернового вантажу (МН) визначається за формулою:

8(100 - 7)/(100 - 12) = 8,45т.

Різниця між нормованою та фактичною масами вантажу визначається за формулою:

8,45 - 8 = 0,45т.

Якщо різниця між нормованою та фактичною масами вантажу від’ємна, то це означає, що в масі зерна кількість води перевищує встановлені норми.

 

Таблиця 1

Завдання для самостійного рішення задачі студентами

Показники Остання цифра порядкового номера студента у списку групи  
Значення показників
Фактична (МФ) маса зернового вантажу, т  
Фактична (WФ) відносна вологість, %  
Нормована (WН) відно­сна вологість, %  

 

Приклад 1.2. Визначити запас ємності цистерни для компенсування надлишку нафти при підвищенні її температури.

Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 26 липня 2004 року № 822, встановлено, що ступінь наповнення рідинами вбудованих цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн, знімних цистерн не повинен перевищувати граничних значень, викладених у главах 4.2-4.4 додатка А до ДОПНВ. Якщо корпуси цистерн, призначених для перевезення рідин, не поділені за допомогою перегородок чи хвилезаспокоювачів на відсіки максимальною місткістю 7500л, вони мають наповнюватись або понад 80% або менше ніж 20% їх ємності.

При перевезенні об’єм рідкого небезпечного вантажу від нагрівання на сонці збільшується, в наслідок чого порушується допустима ступінь наповнення цистерни рідиною. Через це при наповненні цистерни рідиною потрібно враховувати температуру, при якій рідкий вантаж буде перевозитися.

Методичні вказівки.

Перед наливанням нафти в цистерну потрібно вияснити чи буде змінюватися температура оточуючого середовища, а значить і нафти, на шляху її транспортування. При підвищенні температури густина нафти зменшиться, а її об’єм збільшиться. На випадок збільшення кількості нафти внаслідок під­вищення температури потрібно залишити незаповненим такий об’єм ( ) цистерни:

, л

де - об’єм нафти при підвищеній температурі, л;

- експлуатаційний об’єм цистерни, л.

Об’єм нафти (Vt) при підвищеній температурі дорівнює:

, л

де , - відповідно густина нафти, прийнятої до перевезення (встановлюється шляхом натурного вимірювання), і при підвищеній температурі під час транспортування, т/м3.

Густина нафти при підвищеній температурі під час транспортування ви­значається за формулою:

, т/м3,

де - стандартна щільність нафти при температурі 20°С ( = 0,86т/м3);

- середнє температурне виправлення, т/(м3 °С). Для нафти
= 0,000868 т/(м3 °С);

t - температура нафти, при якій визначають щільність, °С.

Максимальна маса нафти, що може бути перевезена цистерною ємністю (Ve) з урахуванням її нагрівання до температури t, визначається за формулою:

, т.

Максимальний об’єм нафти (Vmax), яку можна завантажити в цистерну з урахуванням її нагрівання в період транспортування, визначається за форму­лою: , м3.

Таблиця 2

Завдання для самостійного рішення задачі студентами

  Остання цифра порядкового номера студента у списку групи
Показники
  Значення показників
Густина нафти, т/м3 0,76 0,91 0,82 0,86 0,79 0,9 0,85 0,77 0,8 0,88
Можливе підвищення температури вантажу (нафти) в рейсі до…, °С
Експлуатаційний об’єм цистерни, м3 5,6 7,8 4,5 6,4 6,2 5,8 7,5 6,0 5,9 8,0

 

Приклад 1.3. Визначити масу кам'яного вугілля, яке може бути завантажене в автомобіль - самоскид.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...