Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цільові навчальні завдання. 1.Поясніть значення терміну «українське відродження» та «розстріляне українське відродження»1.Поясніть значення терміну «українське відродження» та «розстріляне українське відродження».

2.У чому полягала сутність місії шістдесятників та дисидентів?

3.У чому полягала роль представників української діаспори у збереженні національної культури?

4.Які фактори (соціальні, національні) зумовили український культурний ренесанс?

5.Які з авангардних течій найбільш плідно виявили себе в українському мистецтві 20-х р.р.?

6.Що свідчить про зростання національної самосвідомості в сучасних умовах?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні треба проаналізувати зміни в культурі України, які принесла революція та докладно зупинитися на культурній політиці українських урядів у цей період, на тому які перетворення відбувались у міру становлення й утвердження радянської влади.

Потім треба проаналізувати сутність і головні риси культури радянських часів, зупинитися на основних етапах розвитку радянської культури, показати їх найважливіші здобутки і втрати. Звернути увагу на національне відродження 20-х років та пояснити, чому воно у 30-ті роки було «розстріляне», що таке «жданівщина», «відлига», «застій» та «перебудова».

Необхідно також приділити увагу культурі опозиції, особливо дисидентському руху в Україні, виділити його основні течії та назвати представників Останнє питання включає розкриття змін у культурному житті суспільства в умовах проголошення незалежності України, а також досягнень української культури за період незалежного розвитку та перспектив культурної поступи на ХХІ сторіччя. Необхідно також показати суперечки у культурному житті сучасного українського суспільства.

Рекомендована література

Базова

1. Греченко В. А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями / В. А. Греченко, І. В. Чорний. – К. : Літера, 2009. – 414 с.

2. Глушкова Н. М. Історія української культури: конспект лекції. – О. : ТЕС, 2012. – 150 с.

3. Довбня О. М. Історія української культури: навч.-метод. комплекс з тестами. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2012. – 66 с.

4. Зарішняк І. М., Творун С. О. Історія української культури: навч. посіб. – Вінниця: Едельвейс і К, 2011. – 326 с.

5. Історія культури України: навч. посіб. / В. А. Бокань та ін. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП. – 2001. – 256 с.

6. Історія світової та української культури: підр. для вищих закладів освіти / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2006. – 478 с.

7. Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс: навч. посібник. – Х., НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 520 с.8. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 650 c.

9. Історія української культури. Конспект лекції за темою: „Сутність та специфіка культури”. – Суми: ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2012. – 31 с.

10. Історія української культури: конспект лекцій. – Донецьк: Технопак, 2012. – 99 с.

11. Історія української культури: навч.-метод. посіб. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2012. – 58 с.

12. Історія української культури: навч. посіб. для студентів вищ. Навч. закладів. – Х. Ч. 2. – 2012. – 158 с.

13. Історія української культури: підручник / За ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. – Х., Право, 2012. – 367 с.

14. Історія української культури: словник термінів і персоналій. – Х., Право, 2012. – 237 с.

15. Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик та ін.; (за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука), 5-е вид., випр. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 357 с.

16. Історія української культури: у 5 т. / голов. ред. Є. Б. Патон. – К. : Наук. думка, 2001–2011.

17. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. – К. : „Центр учбової літератури”, 2010. – 176 с.

18. Костилєва С. О. Історія української культури: навч. прогр. Дисципліни, списки рек. л-ри. – К. : НТТУ „КПІ”, 2011. – 149 с.

19. Костилєва С. О. Історія української культури. Хронологія основних подій. – К. : НТТУ „КПІ”, 2011. – 63 с.

20. Культурологія. Українська і зарубіжна культура: навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2010. – 589 с.

21. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність: навчальний посібник / Н. М. Левицька.– Рек. МОН 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2012.– 424 с.

22. Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / За заг. ред. К. О. Баханова.– Рек. МОН.– Львів: ЗУКЦ, 2012.– 164 с.

23. Новікова Ю. Н. Історія української культури. Українознавство. Українська етнокультура: навч. посіб. для студентів ВНЗ. – Донецьк: Донбас, 2012. – 149 с.

24. Павленко В. М. Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України: навч. посіб.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 210 с.

25. Попович М. В. Нарис історії культури / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001.

26. Українська і зарубіжна культура. – Л. : Вид-во Львів. комерц. академії, 2012. – 47 с.

27. Українська культура: лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська. – К. : Либідь, 1993. – 592 с.

28. Хома І. Я. Історія української культури: навч. посіб. – Л. : Вид-во Львівська політехніка, 2012. – 353 с.

29. Шейко В. М. Історія української культури: навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська — К. : Кондор, 2011. – 259 с.

30. Шейко В. М. Культурологія: навч. посібник / В. М. Шейко. – К. : Знання, 2012. – 494 с.

Допоміжна

31. Акимова Л. И. Гениальный Никто / Л. И. Акимова // Древнее святилище Каменная Могила. — К. : Аратта, 2001.

32. Арабески Миколи Хвильового. – К., 2010.

33. Асеєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. С. Асеєв. – ДО. : Мистецтво, 1979. – 216 с.

34. Білоус П. В. Історія української літератури XI – XVIII ст.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Академія, 2009. – 423 с.

35. Бикова Т. В. Історія української літератури 70-х – 90-х років ХІХ століття / Т. В. Бикова. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 113с.

36. Білоус П. В. Українська література ХІ – XVIII ст. / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2010. — 357 с.

37. Воропай П. Звичаї українського народу / П. Воропай. – ДО. : Оберiг, 1993.- 590 с.

38. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк // НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2008. – 542 с.

39. Глотов Б. Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу. – К., 2009. – 319 с.

40. Довгаленко Н. С. Українська музика ХХ ст. / Н. С. Довгаленко – Одеса: Астропринт, 2009. – 120 с.

41. Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи на ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський. – К. : Наукова думка, 2010. – 560 с.

42. Задорожна Л. М. Історія української літератури кінця XVIII – 60-х років XIX століття: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Задорожна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., переробл. та доп. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 479 с.

43. Історія української літератури (20-ті – 40-ві роки XIX століття) : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк та ін.; (за ред. Г. Ф. Семенюка); Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2009. – 383 с.

44. Ивашко Ю. В. Модерн Европы и Киева / Ю. В. Ивашко // Клінічна хірургія. – К., 2007. – С.44 – 45.

45. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / Голов. редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) та ін. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – 2006 – 2009.

46. Історія Русів. – К. : Дзвін, 1991. – 308с.

47. Історія українського драматичного театру: У 3 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін. – К., 2009.

48. Історія українського мистецтва : У 5 т. / НАН України,ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. тому Р. Михайлова, Р. Забашта. – К., 2006 – 2008.

49. Історія української культури: у 5 т. / голов. редкол.: Б. Патон (голов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 2001-2008.

50. Історія української музики: У 6 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського; редкол.: Г.А.Скрипник (голова) та ін.– К., 2009.

51. Ольговський С. Володарі степу. Військова справа й озброєння скіфів. VII ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. / С. Ольговський. – К. : Наш час, 2010. – 74 с.

52. Роготченко О. Соціалістичний реалізм. - К., 2007. – 608 с.

53. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеціанському бієнале: сто років присутності. – К., 2008.

54. Сокур Ю.В. Правові засади торгівельно–транспортного підприємства: На прикладі чумацького промислу. – К. – 2010.

55. Сокур Ю. В. Від козака до чумака / Ю В.Сокур // Дивосвіт, – 2010, № 1. – С. 34 – 35.

56. Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти.: зб. наук. пр. / НАН України. Уклад. І. З. Тарасинська. – К., 2010. – 284 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...