Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка із класифікаційних ознак не відповідає дійсності?а) витрати періоду та витрати на продукцію;

б) витрати прямі та накладні;

в) витрати середні та граничні;

г) витрати дійсні та уявні?

27. Граничні витрати підприємства — це:

а) мінімальні сукупні витрати;

б) ідеальні витрати при оптимальному завантаженні потужностей;

в) середні витрати на одиницю продукції;

г) приріст сукупних витрат унаслідок зростання виробництва на одну додаткову одиницю;

д) можлива вигода, що втрачається в разі відмови від альтернативного варіанта рішення.

28. Для виготовлення 100 одиниць продукції було використано 1100 грн витрат. У наступному періоді передбачається зростання обсягу виробництва на 20 %, при цьому витрати досягнуть рівня 1310 грн. Якими будуть дані витрати:

а) пропорційними;

б) постійними;

в) дегресивними;

г) прогресивними?

29. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:

а) напівфабрикати власного виробництва;

б) продукція, що виготовляється для продажу на ринку;

в) продукція (роботи, послуги) цехів допоміжного виробництва;

г) залишки незавершеного виробництва.

30. До якої з перелічених класифікаційних ознак не належать адміністративні та збутові витрати:

а) постійні;

б) витрати періоду;

в) релевантні;

г) накладні?

31. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

а) зменшується у такому самому розмірі;

б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу;

в) збільшується у такому самому розмірі;

г) залишається без змін;

д) жодний з наведених вище варіантів;

32. За збільшення обсягу діяльності:

а) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

б) загальна сума постійних витрат збільшується;

в) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

г) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

д) правильними є відповіді в, г

33. За збільшення обсягу діяльності:

а) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

б) загальна сума змінних витрат збільшується;

в) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

г) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

д) правильними є відповіді б, г

34. Із наведеного переліку елементами витрат є:

а) матеріальні затрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) витрати на оплату праці;

г) втрати від браку.

д) правильними є відповіді а, в

35. Із наведеного переліку статтями витрат є:

а) матеріальні затрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) витрати на оплату праці;

г) втрати від браку.

д) правильними є відповіді б, г36. Підприємство бажає замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

а) ліквідаційна вартість старого обладнання;

б) можлива ціна продажу старого обладнання;

в) накопичений знос старого обладнання;

г) ціна придбання нового обладнання.

д) усі відповіді вірні

37. Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з виробничих підрозділів тимчасово припинена:

а) прямі витрати на оплату праці;

б) прямі матеріали;

в) прямі накладні витрати;

г) непрямі накладні витрати?

38. Точка беззбитковості в грошових одиницях визначається:

а) діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу;

б) множенням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу;

в) діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції;

г) множенням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції.

39. Точка беззбитковості в натуральних одиницях визначається:

а) діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу;

б) множенням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу;

в) діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції;

г) множенням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції.

40. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для отримання бажаного прибутку, визначається за формулою:

а) Виручка від реалізації = Змінні витрати + Бажаний прибуток;

б) Виручка від реалізації = Постійні витрати + Бажаний прибуток;

в) Виручка від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Бажаний прибуток;

г) Виручка від реалізації = Бажаний прибуток.

41. Визначення (планування) прибутку за певного обсягу реалізації здійснюється за формулою:

а) Прибуток = Виручка від реалізації – Змінні витрати;

б) Прибуток = Виручка від реалізації – Постійні витрати;

в) Прибуток = Виручка від реалізації – Змінні витрати – Постійні витрати;

г) Прибуток = Виручка від реалізації – (Змінні витрати + Постійні витрати).

д) вірні відповіді в , г

42. Організація центрів відповідальності на підприємстві:

а) здійснюється на підставі відповідних нормативних актів;

б) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність»;

в) не регламентується нормативними актами;

г) залежить від організаційної структури підприємства;

д) правильними є відповіді в), г).

43. Межа безпеки визначається як різниця:

а) між фактичним і критичним обсягами реалізації у натуральному вимірі;

б) між плановим і критичним обсягами реалізації у вартісному вимірі;

в) між фактичним і критичним обсягами реалізації у вартісному вимірі;

г) між плановим і критичним обсягами реалізації у натуральному вимірі.

44. Запас фінансової міцності визначається як різниця:

а) між фактичним і критичним обсягами реалізації у натуральному вимірі;

б) між плановим і критичним обсягами реалізації у вартісному вимірі;

в) між фактичним і критичним обсягами реалізації у вартісному вимірі;

г) між плановим і критичним обсягами реалізації у натуральному вимірі.

45. Величина матеріальних витрат, розрахована для удосконаленої технології виробництва має назву:

а) ідеальний стандарт;

б) поопераційна норма;

в) функціональна норма.

46. При встановленні ринкової трансфертної ціни центр відповідальності-покупець:

а) платить в середині підприємства більше, ніж зовнішньому продавцю;

б) платить в середині підприємства менше, ніж зовнішньому продавцю;

в) взагалі не має права вести закупки у зовнішніх контрагентів.

47. Визначення суми амортизації на одиницю сумарного виробітку передбачає метод:

а) рівномірного списання;

б)виробничий;

в) суми років.

48. Період окупності капіталовкладень - це час, протягом якого:

а) капіталовкладення приносять дохід;

б) загальний прибуток покриє повністю початково вкладений капітал;

в) загальний прибуток покриє повністю приведені витрати по капіталовкладеннях.

49. Вибір та обгрунтування політики залучення та ефективного розміщення ресурсів - це:

а) стратегія управління;

б) тактика управління;

в) стратегічний облік.

50. В залежності від вибору системи калькулювання за інших рівних умов може змінюватися:

а) чистий дохід;

б) прибуток до оподаткування;

в) валовий прибуток.

51. Різниця, що виникає при прийнятті альтернативних рішень - це витрати:

а) релевантні;

б) диференційні;

в) можливі.

52. Можливі витрати - це:

а) заплановані витрати;

б) втрати при відмові від альтернативного рішення;

в) витрати, які можуть виникати внаслідок прийняття рішення.

53. Релевантні витрати можна розрахувати як:

а) різницю між дійсними і можливими витратами;

б) суму дійсних та можливих витрат.

54. Напівзмінні витрати:

а) витрати, які зберігають свою залежність із фактором витрат тільки в межах релевантного діапазону;

б) витрати, які містять елемент постійних та змінних витрат;

в) витрати, зміна яких відбувається ступінчасто.

55. Дискреційні витрати:

а) виникають постійно в процесі діяльності підприємства;

б) пов'язані із конкретним управлінським рішенням;

в) в основному, є змінними.

56. Фактором витрат може бути:

а) вид діяльності;

б) кількісний (об'ємний) показник діяльності;

в) вартісний показник діяльності.

57. Функцію витрат можна побудувати тим точніше, чим:

а) довший період часу буде досліджено;

б) коротший період часу буде досліджено.

58. Облік витрат по процесах відрізняється від обліку витрат по виробництвах тим, що при останньому:

а) витрати збираються в цілому по підприємству;

б) технологічний процес неможливо поділити на окремі стадії;

в) нічим не відрізняється.

59. Продукція, яка виготовляється спільно з основною в одному технологічному процесі із однієї вихідної сировини і має незначну ціну реалізації, називається:

а) супутньою;

б) побічною;

в) основною.

60. Калькулювання -:

а) є кінцевим етапом обліку виробничих витрат;

б) є основною метою, заради якої організується облік витрат;

в) взагалі не пов'язане з обліком виробничих витрат.

Практичні завдання

№1

Необхідно:

=> побудувати функцію витрат методом аналізу рахунків;

=> зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.

Дані для виконання завдання:

Господарські операції ТзОВ "Роні" за червень ц.р.

№ on Зміст господарської операції Сума, грн
Відпущено зі складу дошки для виготовлення столів
Нараховано заробітну плату: - робітникам за виготовлення столів - майстру цеху  
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (див. on. 2 х 40%) ?
Відпущено мастильні матеріали для змащування деталей верстатів
Використано електроенергію, відпущену енергоцехом для роботи виробничого обладнання
Нараховано знос виробничого обладнання
Відображено собівартість послуг парокотельного цеху по опаленню виробничого приміщення

В червні на ТзОВ "Роні" виготовлено 20 столів; в липні планується виготовити 30 столів. Заробітна плата майстра цеху підвищиться на 22 грн.

№ 2

Необхідно:

=> побудувати функцію витрат методом "вищої-нижчої точки";

=> перевірити правильність побудови функції витрат графічно;

=> здійснити прогнозні розрахунки.

Дані для виконання завдання:

Дані про виробництво обладнання для буріння та витрати на утримання

та експлуатацію обладнання на ЗАТ "Машприлад" наступні:

Місяць Обсяг виробництва, шт. Витрати на утримання обладнання, тис. грн. Місяць Обсяг виробництва, шт. Витрати на утримання обладнання, тис. грн.

№ 3

Використовуючи метод розвинутого директ-костин­гу, визначити:

а) маржинальний дохід по виробу;

б) маржинальний дохід по підприємству;

в) чистий дохід підприємства.

Вихідні дані такі (грн):

Виручка від реалізації — 90 150

Амортизація обладнання та приміщення цеху — 5160

Сировина та основні матеріали — 35 110

Заробітна плата виробничих працівників — 17 410

Витрати на освітлення та опалення цеху — 11 580

Електроенергія на технологічні потреби — 7200

Поточний ремонт обладнання — 4720

Витрати на рекламу та реалізацію продукції — 2200

Адміністративні витрати — 2890

№ 4

Визначити оптимальну комбінацію виробництва та реалізації двох видів продукції на підприємстві, якщо є така інформація стосовно витрат та доходів:

Показник Продукт
А Б Всього
Обсяг реалізації, шт.
Ціна за одиницю, грн 12,0 10,0  
Змінні витрати, грн 9,0 8,0
Постійні витрати на випуск, грн х х

№ 5

Визначте відсутні дані за умови, що на підприємстві виготовляється один вид продукції.

Продаж, грн Загальні змінні витрати, грн Маржинальний дохід на одиницю, грн Постійні витрати, грн Операційний прибуток, грн Кількість проданих одиниць
? 120 000 ? 25 000

№ 6

Визначте відсутні дані за умови, що на підприємстві виготовляється один вид продукції.

Продаж, грн Загальні змінні витрати, грн Маржинальний дохід на одиницю, грн Постійні витрати, грн Операційний прибуток, грн Кількість проданих одиниць
180 000 ? ? 45 000 30 000

№ 7

Визначте відсутні дані за умови, що на підприємстві виготовляється один вид продукції.

Продаж, грн Загальні змінні витрати, грн Маржинальний дохід на одиницю, грн Постійні витрати, грн Операційний прибуток, грн Кількість проданих одиниць
600 000 ? 150 000 90 000 ?

№ 8

Підприємство має два основні виробничі підрозділи і два підрозділи допоміжного та обслуговуючого виробництв. Їх витрати за квартал (без урахування витрат підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництва у кошторисах основних виробничих структурних одиниць) становлять:

· основні виробничі підрозділи 1 і 2 (В1 і В2) — відповідно 120 000 грн і 80 000 грн;

· підрозділи 1 і 2 (Д1 і Д2) допоміжного та обслуговуючого виробництв — відповідно

60 000 грн і 40 000 грн.

Витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв розподіляються пропорційно обсягам наданих послуг. Їх частки наведено у таблиці

Постачальник послуг Споживачі послуг
Основні виробничі підрозділи Підрозділи допоміжного та обслуговуючого виробництв
В1 В2 Д1 Д2
Д1
Д2

Необхідно обчислити витрати основних виробничих підрозділів з урахуванням послуг структурних одиниць допоміжного та обслуговуючого виробництв з допомогою методу системи рівнянь

№ 9

Необхідно розрахувати вартість кожного відпуску матеріалів протягом шести місяців і оцінити кінцевий запас в кінці червня, використовуючи метод оцінки ФІФО.

Дані для виконання завдання:

Відомості про закупівлю та відпуск у виробництво бавовни по ткацькій фабриці №1

Дата отримання Закупівля бавовни Дата відправлення Відпуск у виробництво бавовни
    Кількість мотків Сукупні витрати, грн.     Кількість мотків Сукупна вартість, грн.
13 січня 10 лютого  
8 лютого 20 квітня  
11 березня 25 червня  
12 квітня            
15 червня            

№ 10

Необхідно розрахувати вартість кожного відпуску матеріалів протягом шести місяців і оцінити кінцевий запас в кінці червня, використовуючи метод оцінки середньозваженої собівартості.

Дані для виконання завдання:

Відомості про закупівлю та відпуск у виробництво бавовни по ткацькій фабриці №1

Дата отримання Закупівля бавовни Дата відправлення Відпуск у виробництво бавовни
    Кількість мотків Сукупні витрати, грн.     Кількість мотків Сукупна вартість, грн.
13 січня 10 лютого  
8 лютого 20 квітня  
11 березня 25 червня  
12 квітня            
15 червня            

№ 11

Необхідно розрахувати вартість кожного відпуску матеріалів протягом шести місяців і оцінити кінцевий запас в кінці червня, використовуючи метод оцінки ЛІФО;

Дані для виконання завдання:

Відомості про закупівлю та відпуск у виробництво бавовни по ткацькій фабриці №1

Дата отримання Закупівля бавовни Дата відправлення Відпуск у виробництво бавовни
    Кількість мотків Сукупні витрати, грн.     Кількість мотків Сукупна вартість, грн.
13 січня 10 лютого  
8 лютого 20 квітня  
11 березня 25 червня  
12 квітня            
15 червня            

№ 12

Визначити оптимальний розмір замовлення за допомогою формули, встановити періодичність поповнення запасу.

Дані для виконання завдання:

ТОВ «Бета» виготовляє друковану продукцію.

Виробничий план становить 1000 пачок на рік.

Витрати пов'язані із заготівельною діяльністю в розрахунку на 100 пачок паперу наступні:

Елементи заготівельних затрат Сума тис.грн.
Утримання складу 1,40
Страхування запасу 0,40
Норма природних втрат 0,20
Вантажно-розвантажувальні роботи 4,50
Поштово-канцелярські витрати 0,50

№ 13

Визначити оптимальний розмір замовлення за допомогою формули, встановити періодичність поповнення запасу.

Дані для виконання завдання:

ТОВ «Альфа» виготовляє друковану продукцію.

Виробничий план становить 1000 пачок на рік.

Витрати пов'язані із заготівельною діяльністю в розрахунку на 100 пачок паперу наступні:

Елементи заготівельних затрат Сума тис.грн.
Утримання складу 2,40
Страхування запасу 0,10
Норма природних втрат 0,50
Вантажно-розвантажувальні роботи 3,20
Поштово-канцелярські витрати 0,80

№ 14

Визначити оптимальний розмір замовлення за допомогою формули, встановити періодичність поповнення запасу.

Дані для виконання завдання:

ТОВ «Сігма» виготовляє друковану продукцію.

Виробничий план становить 1000 пачок на рік.

Витрати пов'язані із заготівельною діяльністю в розрахунку на 100 пачок паперу наступні:

Елементи заготівельних затрат Сума тис.грн.
Утримання складу 1,50
Страхування запасу 0,50
Норма природних втрат 0,40
Вантажно-розвантажувальні роботи 4,00
Поштово-канцелярські витрати 0,70

№ 15

Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції в минулому році становили 1000 тис. грн,
у поточному — 1150 тис. грн. Обсяг виробництва за цей період зріс на 20 %. Норми і ціни не змінювалися. Розрахуйте постійні витрати у собівартості продукції.

№ 16

Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення продукції становлять 1000 тис. грн, а їх збільшення заплановано до 1150 тис. грн за планового зростання обсягу виробництва на 20 %. Норми та ціни на використані ресурси змінювати не перед­бачається. Яку суму у собівартості продукції становитимуть постійні витрати?

№ 17

Підприємство «Ексцентрик» планує розширити асортимент шоломів для велосипедистів. Дані про нові шоломи наведено нижче:

Показник Значення
Ціна продажу одного шолома, грн 25,00
Ціна придбання одного шолома, грн 19,80
Постійні витрати, пов’язані з секцією, де відбувається продаж нових шоломів, грн 468 000,00
Ставка податку на прибуток 40 %

На підставі наведеної інформації дайте відповіді на такі запитання:

1. Чому дорівнює точка беззбитковості підприємства в натураль­них одиницях?

2. Скільки шоломів має продати підприємство, щоб отримати 156 тис. грн чистого прибутку?

№ 18

Є такі дані про діяльність підприємства: обсяг реалізації становить 15 000 одиниць, ціна продажу — 10 грн, змінні витрати на одиницю — 3 грн, а постійні витрати — 35 000 грн. Чому за цих умов дорівнює запас міцності?

№ 19

Підприємство планує реалізувати 200 000 одиниць продукції. Постійні витрати підприємства становлять 400 000 грн, а змінні — 60 % ціни продажу. За якої ціни можливо отримати операційний прибуток у розмірі 100 000 грн ?

№ 20

Підприємство планує продавати продукцію за ціною 27 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю становлять 15 грн, пос­тійні витрати — 197 040 грн за місяць. Скільки одиниць продук­ції необхідно реалізувати за місяць для отримання9000 грн операційного прибутку, якщо керівництво підприємства додатково вирішило спрямувати 180 000 грн на рекламну кампанію, яка розрахована на рік?

№ 21

Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю, якщо ціна продажу одиниці продукції становить 25 грн., обсяг продажу — 180 тис. одиниць, а загальний маржинальний дохід — 900 тис. грн ?

№ 22

Машина поставляється за договором лізингу на 2 роки
з наступним викупом. Орендна плата за рік становить 2880 грн., ціна викупу за залишковою вартістю — 2160 грн. Дисконтна ставка — 20 %. Розрахуйте суму загальних витрат на лізинг у теперішній вартості.

№ 23

Загальні витрати на виробництво однієї комплектуючої становлять 5 грн., з яких 30 % припадає на постійні витрати. Визначте величину релевантних витрат для прийняття рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні.

№ 24

Якщо підприємство прийме спеціальне замовлення на 1500 одиниць продукції по ціні 50 грн. за одиницю (звичайна ціна реалізації 75 грн.), а витрати на виробництво одиниці продукції становлять 55 грн. (з яких на змінні припадає 80 %), то якій величині буде дорівнювати його додатковий фінансовий результат за умови наявності вільних виробничих потужностей?

№ 25

Підприємство виробляє і продає продукції на 200 000 грн., його загальні витрати становлять 150 000 грн, у тому числі постійні — 50 000 грн. Розрахуйте коефіцієнт безпеки операційної діяльності.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...