Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2: особливості мітологічного світогляду, мислення і поведінки№26,0,2,1,1,60

З погляду сучасної антропології, процес розуміння світу людиною не обумовлюється:

- міфологічним світосприйняттям,

- раціональними процедурами мислення,

- мовно-мовленнєвими практиками,

- чуттєво-емоційним досвідом особи,

- соціальними особливостями суспільного життя,

- расовим типом людини.

 

№27,0,2,1,1,60

Світогляд людини сучасної європейської культури:

- може піддаватися впливу міфологічної функції розуміння,

- обумовлений винятково раціональним типом знання,

- не обумовлюється метафізичним мисленням,

- не обумовлений історичним досвідом.

 

№28,0,2,1,1,60

Синкретична функція первісних типів філософського знання свідчить:

- про штучне поєднання різнорідних ідей та знань у спільному контексті,

- про органічне поєднання різнорідних ідей та знань у спільному контексті,

- про його раціональну природу,

- про його нераціональну природу,

- про його художню природу.

 

№29,0,2,1,1,60

Актуалізація міфотворчості у ХХ столітті є свідченням:

- вичерпності раціональної функції філософії,

- недовіри до наукового знання,

- руйнування традиційних «культурних горизонтів»,

- усунення онтології з предмету філософії,

- заперечення аксіологічного повороту у філософії.

 

№30,0,2,1,1,60

Міфологема – це:

- раціональне світоглядне поняття;

- уявлення з повсякденної дійсності,

- термін метафізики,

- символічна форма (образ) світорозуміння,

- універсальна цінність.

 

№31,0,2,1,1,60

Міфологема – це:

- ментальний образ, притаманний для міфологічного світосприйняття,

- ментальний образ, притаманний для раціонального світосприйняття,

- ментальний образ, притаманний для критичного світовідношення,

- ментальний образ, притаманний для логічного обґрунтування.

 

№32,0,2,1,1,40

Мітологічне світосприйняття характеризується:

- раціональною картиною світу,

- інтелектуальним мисленням,

- дораціональним способом тлумачення,

- метафізичним способом тлумачення.

№33,0,2,1,1,40

Мітологічне світосприйняття характеризується:

- позаінтелектуальним розумінням світу,

- логічним обґрунтуванням реальності,

- виявленням суперечливої природи речей,

- індивідуальним способом сприйняття.

 

№34,0,2,1,1,60

Для мітологічного світогляду притаманне:

- колективне світосприйняття,

- позачуттєве витлумачення дійсності,

- раціональне обґрунтування поглядів,

- розмежування живого і мертвого, духовного і тілесного.

 

№35,0,2,1,1,40

Для мітологічного мислення властиво:

- усвідомлювати поділ речей на живі і мертві,

- стихійно інтегрувати думку, слово і вчинок в єдиний ритуал- усвідомлювати нетотожність між думкою, словом і вчинком,

- розрізняти імена і речі, ними названі.

 

№36,0,2,1,1,60

Для первісного мітологічного світосприйняття властиво:

- диференціювати дійсність на основі тотему і табу,

- диференціювати дійсність на основі індивідуальної самосвідомості,

- судити про речі і події на основі особистого досвіду,

- міркувати про життя на основі критичного мислення.

 

№37,0,2,1,1,60

Для мітологічного світосприйняття притаманно:

- диференціювати зміст індивідуальної свідомості від зовнішньої реальності,

- не відділяти зміст власної свідомості від зовнішньої реальності,

- не надавати реальності магічного значення,

- тяжіння до самопожертви.

 

№38,0,2,1,1,60

Для мітологічного світосприйняття властиво:

- надавати запахам, кольорам і звукам сакрального характеру,

- надавати запахам, кольорам і звукам сакрального характеру,

- не проявляти байдужість до логічної суперечності думки,

- у повсякденній поведінці опиратися на власний досвід життя.

 

№39,0,2,1,1,60

Сугестивна функція мітологічного світосприйняття обумовлюється:

- зануреністю міркувань у чуттєво-емоційну сферу колективного життя,

- недовірою до колективного досвіду,

- критичним сприйняттям особистого життя,

- покладанням на особистий досвід.

 

№40,0,2,1,1,50

Сугестивна функція мітологічного світосприйняття спричинена:

- волею вождя племені,

- страхом перед силами природи й незбагненністю природи страху

- звичаєм ритуальної поведінки,

- раціональним ставленням до природи.

№41,0,2,1,1,60

Для мітологічного світосприйняття не притаманною є функція:

- сугестивна,

- ієрархічна,

- гносеологічна,

- жертвопринесення,

- відання,

- аксіологічна,

- персоніфікації.

№42,0,2,1,1,40

Мітологічні особливості світорозуміння є притаманними для:

- математичного знання,

- критичного мислення,

- поетичного мислення,

- абстрактно-логічного мислення.

 

№43,0,2,1,1,60

Мітологічні форми та елементи розуміння:

- притаманні винятково для культур первісного суспільства,

- зберігають часткову актуальність для сучасної європейської культури,

- не є властивими для сучасної європейської культури,

- повністю витіснені у минуле раціональними формами розуміння.

 

№44,0,2,1,1,30

Серед названих авторів, дослідженням міфотворчості займалися:

- М. Бердяєв,

- М. Еліаде,

- Б. Рассел,

- Платон

 

№45,0,2,1,1,40

Серед українських авторів слово «світогляд» вперше аналітично застосовує:

- О. Потебня,

- І. Нечуй-Левицький,

- М. Грушевський,

- І. Франко,

- М. Драгоманов.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...