Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІІ. Заключний інструктажЗаключний інструктаж – підбиття підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувалися на уроці; об’єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.

Проведення заключного інструктажу передбачає:

- аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалася на уроці;

- аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

- повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

- аналіз дотримання правил техніки безпеки праці, організації робочих місць учнів;

- розгляд випадків нераціонального використання урочного часу;

 

Схема плану уроку виробничого навчання

 

Тема програми___________________________________________________

Тема уроку_______________________________________________________

Мета уроку:

а) навчальна – які професійні З, У, Н формуються, закріплюються і розвиваються на уроці;

б) розвивальна – які операції і прийоми розумової діяльності учнів розвиваються на уроці;

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці.

Тип уроку_____________________________________________________

Вид уроку______________________________________________________

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)__________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну діяльність)___________________________________________

Міжпредметні зв’язки_______________________________________________

Перелік практичних завдань__________________________________________

Список основної і додаткової літератури_______________________________

*** Методична мета вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

Хід уроку

І. Організаційна частина ( ~5 хв.):

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку;

- допуск з техніки безпеки.

 

ІІ. Вступний інструктаж ( ~40 хв.):

1. Актуалізація знань:

- повідомлення теми програми і уроку;

- цільова установка проведення уроку;

- перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці;

- аналіз і доповнення відповідей учнів, підбиття підсумків.

2. Викладання нового матеріалу:

- повідомлення нової навчальної інформації;

- показ нових прийомів трудової діяльності;

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;

- повідомлення про передовий досвід за темою уроку;

- опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;- відповідь майстра на запитання учнів;

- підбиття підсумків вступного інструктажу.

 

ІІІ. Поточний інструктаж ( ~270 хв.):

- видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

- розподіл учнів за робочими місцями;

- повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;

- цільові обходи майстром робочих місць учнів;

- прийом майстром виконаних робіт;

- прибирання робочих місць.

 

IV. Заключний інструктаж ( ~270 хв.):

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;

- аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;

- повідомлення та обґрунтування оцінок;

- видача домашнього завдання.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 (2 год).

Тема: Методика формування професійних умінь та навичок з виконання слюсарно-ремонтних робіт по відновленню сільськогосподарської техніки.

 

Мета роботи: Оволодіти знаннями та уміннями щодо формування професійних умінь та навичок з виконання слюсарно-ремонтних робіт по відновленню с/г техніки.

ЗМІСТ РОБОТИ

 

1. Скласти перелік питань для актуалізації опорних знань.

2. Скласти перелік завдань для актуалізації опорних дій.

3. Отримані результати представити у такій послідовності

- тема,

- мета,

- засоби закріплення,

- технологія проведення закріплення( дії молодшого викладача і

учнів).

4. Розробити технологію формування практичних умінь на заняттях з виробничого навчання. Результати звести у таблицю 1.

Таблиця №1

Назва уміння, що форується Вид завдання Мета завдання Зміст Елементи, що можуть змінюватися Умови Примітка

 

5. Вказати можливі прийоми активізації діяльності учнів у процесі виконання завдань на формування певних вмінь.

6. До заданої теми розробити вступний інструктаж з формування одного із визначених вмінь. Результати оформити у такій послідовності:

-тема роботи;

-мета роботи;

-перелік необхідного обладнання, інструментів, матеріалів, пристосувань;

-послідовність виконання роботи. Описати технологію виконання нових дій;

-рекомендації по оформленню звіту.

7. Оформити звіт і захистити роботу.

Форма контролю:письмовий звіт у зошиті.

 

Рекомендована література:

1. Батышев С. Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах / С. Я. Батышев // М.: «Педагогика», 1988. – 176 с.

2. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання [ підручн. для студ. вищ. навч. закл. ] / О. Е. Коваленко // Нар. укр. акад. – Х.: Вид-во НАУ, 2005. – 360 с.

3. Курлянд З.Н. Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / Курлянд З.Н., Осипова Т.Ю., Гурін Р.С. [ та ін. ]; за ред. Курлянд З.Н.‑ К.: Знання, 2012. – 390 с.

4. Скакун В. А. Преподавание специальных и общетехнических предметов в училищах профтехобразования / Скакун В. А. // М.: Высш.шк., 1987. – 280 с.

5. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання / Д. О. Тхоржевський // Київ: ДІНІТ, 2000. – 242 с.

6. Ничкало Н. Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч.-метод. посібник / за ред. Н. Г. Ничкало // К.: Вища школа, 1994. –208 с.

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...