Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика понять. Схема перетворення енергіїСучасна енергетика являє собою складну багаторівневу ієрархічну структуру, призначену для забезпечення комфортних умов проживання населення, а також нормального функціонування промислових підприємств, виробництв і установ.

Енергетика - галузь народного господарства, що охоплює виробництво, перетворення і використання різних форм енергії. При цьому використовуються такі основні види установок або систем:

1. установки, що генерують, перетворюють потенційну або хімічну енергію природних енергетичних ресурсів в електричну, теплову, механічну або в інший вид енергетичного ресурсу. Наприклад, турбоустановки, газогенеруючі установки, котли, компресори);

2. перетворюючі - установки , що змінюють параметри і інші особливості визначеного виду енергії (трансформаторні підстанції, інверторні електроустановки, трансформатори теплоти йта ін.);

3 мережі, що передають і розподіляють енергію (електричні, теплові, газові, нафтопроводи, мережі стиснутого повітря та ін.);

4 акумулюючи установки, які призначені для часткового регулювання режиму виробництва енергії (електричні і теплові акумулятори, насосно-акумулюючі гідростанції і т.п.);

5 установки споживаючі та перетворюючі енергію до виду безпосереднього використання (електричний привід машин, опалювальні установки, промислові печі, світильники й ін.).

Способи виробництва та експлуатації різних установок, машин, апаратів і устаткування, призначених для одержання, перетворення, транспортування і застосування різних форм енергії, базуються відповідних розділах теоретичних основ енергетики: теплотехніки, електротехніки, гідротехніки, вітротехніки та ін.

У цій складній структурі енергетичних галузей на сьогодні існують наступні ключові поняття:

· Енергетичний ланцюг (energy chaіn) характеризує потік енергії від видобутку (виробництва) первинного енергоресурсу до одержання і використання підведеної кінцевої енергії (рис.1.1).

Первинний енергоресурс (prіmary energy resource) – енергоресурс до моменту його переробки або перетворення (сира нафта, природний газ, вугілля, пальні сланці, ядерна енергія, гідро-енергія, геотермальна, сонячна, вітрова енергія і т.п.

Енергоносій (energy carrіer) - ресурс, що безпосередньо використовується на стадії кінцевого споживання (попередньо перероблений, перетворений), а також природний енергетичний ресурс,що використовується на стадії споживання.

Підведений енергетичний ресурс (energy resource supplіed) -енергоресурс, підведений до енергетичної установки для переробки, перетворення, транспортування або використання.

Кінцева підведена енергія (fіnd energy або energy supplіed) -енергія, підведена до споживача перед її кінцевим перетворенням у корисну роботу (кінцевим використанням), або кількість енергії в підведеному енергетичному ресурсі (енергоносії).Енергопостачання - сукупність послідовних процесів виробництва, передачі і використання енергії.

Система енергопостачання - сукупність установок і обладнання призначених для енергопостачання.

· Ланцюг перетворення енергії - сукупність процесів і відповідних елементів для їхньої реалізації, що характеризують перехід одного виду енергії в іншій.


 

 

 


Рисунок 1.1 - Схема класифікації первинної енергії

 

Енергоносій – речовина за допомогою якої можна здійснювати будь-яку роботу (стиснення, переміщення) або виробляти теплову чи механічну енергію. Теплова енергія виробляється при спалюванні вуглеводнів, тому паливо є найбільш поширеним та універсальним енергоносієм. За допомогою води, стисненого повітря можна одержувати механічну енергію (переміщення, пневмотранспорт) або електроенергію (турбіни на ГЕС). Ці види енергоносіїв є допоміжними. До цієї групи відносять також: кисень, азот, та інші види.

Вторинні енергоносії на підприємствах одержують з відходів основного виробництва. Приклад: гаряча вода або пара невисокого тиску утворюється при охолодженні металургійних печей тобто в основному технологічному процесі продукцією якого є метал.

Системи виробництва енергоносіїв - технологічні процеси отримання основних енергоносіїв, наприклад, електроенергія на ТЕС, коксу на коксовім виробництві.

Системи розподілу енергоносіїв – технологічні процеси, що дозволяють розподілити енергоспоживачам основні енергоносії. Наприклад, система подачі води або природного газу.

Енергоспоживач – фізична або юридична особа, що споживає енергоносії.

Енергоресурс – запаси основних видів енергоносіїв (природне вугілля, газ, нафта. Це основні енергоресурси завдяки яким здійснюється виробництво продукції.

Енергію у вільній формі неможливо накопичувати тривалий час. Тому процеси виробництва і споживання енергії повинні збігатися за часом або відбуватися безпосередньо один за одним, бути зв'язаними між собою відповідною ланкою передачі.

Це істотно впливає на характер виробничих, технічних і економічних зв'язків енергетики з іншими областями матеріального виробництва, визначає структуру і форми розвитку енергетики і систем енергопостачання.

В ряді випадків використовують поняття види енергії, які поділяють на поновлювальні та не поновлювальні (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 –Схема перетворення енергії

 

До не поновлювальних ПЕР відносять - органічне паливо (вугілля, нафта, природний газ, торф, горючі сланці), ядерну енергію. До поновлювальних джерел енергії відносять - біомаса, енергія сонця, вітру, хвиль, гідроенергія, геотермальна енергія.

Усі названі вище види енергії - це первинні енергетичні ресурси, що складають перший ряд ланцюга перетворення енергії (рис. 1.1).

Представлена на рис.1.2 схема наочно демонструє шлях енергії від її вихідного стану до кінцевого споживання, показує загальний взаємозв'язок між джерелами енергії і видами кінцевої енергії. Наприклад, сира нафта, що, що видобувається з надр землі, є первинним джерелом енергії, хоча у виді палива не використовується. Її можна перетворити в більш корисні вторинні джерела енергії (бензин, мазут, дизельне паливо і т.п.).

Всі підприємства потребують енергоносії у вигляді палива, електроенергії, води, повітря та можуть в залежності від спеціалізації технологічних процесів виробляти вторинні енергоносії у вигляді тепла, електроенергії та палива (коксове, доменне).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...