Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шляхи та засоби естетичного вихованняВ естетичному вихованні школярів використовують різні джерела:

а) твори образотворчого мистецтва. Під час спостереження картини або скульптури, яка відображає життя людини чи природи, в дитини розвивається не ли­ше сприйняття, а й фантазія: вона мислить, уявляє, «до­мальовує» зображене, бачить за картиною події, образи, характери;

б) музику, яка, відображаючи дійсність за до­помогою мелодій, інтонацій, тембру, впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, на її поведінку;

в) художню лі­тературу. Головним виразником естетики в літературі є слово. На думку К. Ушинського, слово як засіб виражен­ня в літературному творі набуває подвійної художньої си­ли. Словесний образ має ще й понятійну основу і сприй­мається насамперед розумом. Тому література — важли­вий засіб розвитку інтелекту учнів;

г) театр, кіно, теле­бачення, естраду, цирк.Цінність їх у тому, що, крім змістової частини, вони об'єднують у собі елементи ба­гатьох видів мистецтв (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю);

ґ) поведінку і діяльність школярів. Достойні вчинки учнів, успіхи в навчанні, праці, спортив­ній, громадській, художній діяльності повинні стати пред­метом обговорення з естетичних позицій;

д) природу: її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, законо­мірній зміні явищ, які мають місце в живій і неживій природі;

е) факти, події суспільного життя. Героїчні вчин­ки людей, краса їх взаємин, духовне багатство, моральна чистота й фізична досконалість повинні бути предметом обговорення з учнями;

є) оформлення побуту (залучення дітей до створення естетичної обстановки в школі, класі, квартирі).

Одним з головних шляхів естетичного виховання в школі є навчальна робота. У багатьох школах створено малі академії народних мистецтв (МАНМ), університети народознавства, товариства народних умільців, школи і класи кобзарського, сопілкарського мистецтва, етногра­фічні групи, фольклорні ансамблі, вертепи; учителі про­водять подорожі до витоків рідного слова, уроки на при­роді, години улюбленої праці, творчості, уроки емоційної культури, народознавства, людинознавства, мистецтвознавства, мандрівки в історію тощо.

Виняткову роль в естетичному вихованні школярів ві­діграють предмети естетичного циклу (малювання, співи» музика). На уроках із цих предметів учні не лише здобу­вають певні теоретичні знання з конкретних видів мистец­тва, а й набувають відповідних практичних умінь та нави­чок, розвивають свої мистецькі здібності. Вагомим допов­ненням до цього циклу є уроки української мови, ук­раїнської та світової літератури, на яких учні засвоюють багатство і красу рідної мови, знайомляться з шедеврами рідної та світової літератури. На уроках природничо-математичних дисциплін відкриваються великі можливості ви­користання краси природи, формування бережливого став­лення до неї. Краса фізики і математики — в логічній чіт­кості наукових побудов і доведень, чіткості їх структури. Певне виховне значення має як естетика праці учнів і про­дуктів праці, так і вміння та навички, набуті в процесі праці, що дають змогу особистості творчо виявити себе. На уроках фізичного виховання учні вчаться красиво і пра­вильно триматися й ходити.На розв'язання завдань естетичного виховання спрямо­вана також позакласна виховна робота. Крім бесід, лек­цій, диспутів, тематичних вечорів, вечорів запитань і від­повідей на естетичну тематику, цінною в естетичному ви­хованні є участь школярів у діяльності шкільних клубів любителів мистецтв, гуртках художньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, музичних ансамблях і шкіль­них оркестрах, шкільних театрах. Розширювати й поглиб­лювати свої естетичні знання, уміння й навички учні мо­жуть у позашкільних освітньо-виховних установах: музич­них і художніх школах, будинках і палацах школярів, студіях.

Важливу роль в естетичному вихованні школярів віді­грає сім'я. Належне естетичне оформлення квартири, на­явність бібліотеки, мистецьких журналів, телевізора, сімейних традицій з обговорення телепередач, прочитаних книжок, сімейний відпочинок на природі, спільне відвіду­вання театру — все це створює сприятливі умови для прищеплення естетичних смаків дітям.

Для забезпечення ефективності естетичного виховання необхідні такі умови:

- створення в школі та сім’ї естетично привабливої обстановки;

- звернення у виховній роботі з учнями до народних традицій та обрядів;

- висока естетична культура виховних заходів;

- широке залучення учнів до гуртків художньої самодіяльності, участі у конкурсах та олімпіадах естетичного спрямування;

- висока естетична культура педагогів і вихованців в їх зовнішньому вигляді та поведінці;

- взаємодія школи, сім’ї, позашкільних закладів, закладів культури, засобів масової інформації тощо.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...