Главная Обратная связь

Дисциплины:


Контрольна робота 1Денна форма навчання

 

 

ОДЕСА - 2012


УДК 51

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету ЕкУБ

 

Протокол № 4 від 6 грудня 2012 р.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри ПОМ і САПР, протокол № 4 від 16 листопада 2012 р., і науково-методичної комісії факультету ЕкУБ, протокол № 4 від 29 листопада 2012 р.

 

Укладачі: к.т.н., доцент Денисенко В.Ю., доцент кафедри ПОМ і САПР

к.т.н., доцент Ковальова І.Л., доцент кафедри ПОМ і САПР

к.ф.-м.н., доцент Окара Д.В., доцент кафедри ПОМ і САПР

Подоусова Т.Ю. асистент кафедры ПОМ і САПР

 

Рецензенти: д.т.н., професор Ляшенко Т.В., професор кафедри ПОМ і САПР

к.ф.-м.н., доцент Чернишев В.Г., доцент кафедри ММАЕ ОНЕУ

 

Методичні вказівки містять вихідні дані та рекомендації для виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт 1 і 2) з дисципліни «Інформатика. Загальний курс». Наведені приклади (схеми и програми), а також додаткова інформація дають можливість вивчення матеріалу курсу при самостійному виконанні контрольних робіт студентів денної форми навчання.

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою прикладної та обчислювальної математики і САПР, д.ф.-м.н., професор Плотніков А.В.

 

ЗМІСТ

 

  ВСТУП……………………………………….…………………….……
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1……………………………….…………..
  1.1. Завдання 1. Арифметичні вирази. Задача 1А……..……………
  1.2. Алгоритм лінійної структури. Задача 1Б……..….……............
  1.3. Завдання 2. Алгоритм розгалуженої структури. Задача 2А…..
  1.4. Алгоритм розгалуженої структури. Задача 2Б.. .……….....
  1.5. Завдання 3. Алгоритм циклічної структури. Задача 3А .….….
  1.6. Алгоритм циклічної структури. Задача 3Б.……….…………
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2……………………….………................
  2.1. Завдання 4. Алгоритм комбінованої структури. Задача 4……
  2.2. Завдання 5. Обробка одномірних масивів. Задача 5А.…….….
  2.3. Обробка двовимірних масивів. Задача 5Б.…………....……..…
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  3.1. Вибір вихідних даних…………………………….……….............
  3.2. Запис арифметичних виразів.……………………..………………
  3.3. Приклад виконання задачі 1А………………..……………..….
  3.4. Типи алгоритмів..…………………………………………..…..….
  3.5. Приклад виконання задачі 1 Б……………………………..…..
  3.6. Приклад виконання задачі 2 А…………………...………..…...
  3.7. Приклад виконання задачі 2 Б……………………………..…..
  3.8. Приклад виконання задачі 3 А………………………………….
  3.9. Приклад виконання задачі 3 Б…………………………………..
  3.10. Приклад виконання задачі 4……………………………………
  3.11. Приклад виконання задачі 5 А…………………...……………
  3.12. Приклад виконання задачі 5 Б…………………...……………
  ЛІТЕРАТУРА………………...…………………………………………

  

ВСТУП

 

Методичні вказівки призначені для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» денної форми навчання. Методичні вказівки містять вихідні дані, рекомендації з виконання задач і довідкову інформацію із програмування.

Завдання розраховані на самостійну роботу.

Передбачається, що студентам відомі основні поняття про алгоритмічну мову й команди інтерпретатора, які достатні для виконання робіт з використанням комп'ютера.

Для вибору варіанта завдання використовуються дві останні цифри номера залікової книжки або номер варіанту визначається викладачем:

- якщо ці цифри становлять число менше 50, то це число вважається номером варіанта;

- якщо цифри становлять число більше або рівне 50, за номер варіанта ухвалюється число рівне отриманому мінус 50.

Наприклад: якщо дві останні цифри 27, то номер варіанта N = 27,

дві останні цифри 75, то номер варіанта N = 75 – 50 = 25.

За результатами виконаних контрольних робіт на при кінці семестру студент отримує залік.

Форми уяви контрольних робіт: в електронному вигляді на дисках чи дискетах, а також в рукописному чи друкованому вигляді на листах формату А4.

 

Звіт про виконання кожної контрольної роботи повинен містити наступне:

- титульний лист з зазначенням прізвища, ініціалів, номера залікової книжки, найменування групи и варіанту завдання;

- детальний виклад індивідуального завдання;

- схему алгоритму розв’язання задачі;

- пояснення усіх змінних та масивів, що використаються при розв’язанні задачі;

- програму на алгоритмічної мові, що відповідає алгоритму задачі;

- результати виконання програми за допомогою комп’ютера.

 

Склад вихідних даних для виконання контрольних робіт

Контрольна робота 1

 

Завдання 1 ''Арифметичні вирази та алгоритм лінійної структури'': задача 1А спрямоване на закріплення навичок запису арифметичних виразів за правилами алгоритмічної мови, задача 1Б – розробка програми алгоритму лінійної структури.

 

Завдання 2 ''Алгоритм розгалуженої структури'': задачі 2А й 2Б містять умови задач для розробки алгоритмів, що розгалужуються, з різними типами умов.

 

Завдання 3 ''Алгоритм циклічної структури'': задачі 3А й 3 Б табулювання функції й обчислення суми, реалізовані за допомогою простих циклів.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...