Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. У нашій країні знайшов застосування так званий пофазний ремонт повітряних ліній електропередач, тобто ремонт відключеної фазиУ нашій країні знайшов застосування так званий пофазний ремонт повітряних ліній електропередач, тобто ремонт відключеної фази, в той час як дві інші фази залишаються в роботі і забезпечують електропостачання споживачів. Таким методом виконують різні види робіт як на ЛЕП, так і на підстанціях, у тому числі ремонт і заміну опор, проводів, вимикачів і обладнання, а також ревізії та профілактичні випробування. Роботи ведуть звичайними способами, тобто так само, як і при відключенні всіх трьох фаз лінії, але лише на одній (відключеній) фазі.

При пофазному ремонті персонал, який виконує роботи на відключеній фазі, знаходиться в умовах підвищеної небезпеки ураження струмом з наступних причин: наявність на відключеному проводі значного потенціалу, обумовленого електростатичним і електромагнітним впливом залишених в роботі проводів; близькість проводів лінії, що знаходяться під робочою напругою; виникнення електричної дуги, спричиненої ємнісним струмом при накладанні та знятті тимчасового
заземлення на відключений провід та ін. Зазначені обставини визначають особливості пофазного ремонту і вимагають прийняття спеціальних заходів, що забезпечують безпечні і високопродуктивні умови роботи ремонтного персоналу.

Головне з цих заходів - зниження до безпечного для людини значення потенціалу відключеного проводу лінії на місці виконання робіт шляхом дотримання особливих умов його заземлення. Разом з тим повинна бути безпомилково визначена довжина ділянки лінії, на якій ремонтному персоналу буде забезпечена безпека дотику до відключеного провідника допустимою напругою дотику.

Особи, які виконують роботи, зобов'язані дотримувати певні безпечні відстані до проводів лінії, що знаходяться під напругою. Накладення і зняття переносного заземлення з відключеного провідника слід здійснювати за допомогою спеціального пристрою - штанги-гасника.

Виконання робіт при пофазному ремонті ЛЕП має доручатись спеціально навченим особам при постійному нагляді виконавця робіт. Пофазнний ремонт дозволяється проводити
на одноколових і двоколових ЛЕП 35-220 кВ з будь-яким розміщенням проводів, але за умови, що відстань від проводів, які знаходяться під напругою, до осі стійки дерев'яної опори або стійки металевих і залізобетонних опор становить не менше 1,5 м на лініях напругою до 110 кВ включно і 2,0 м на лініях 150 кВ і 2,5 м на лініях 220 кВ.

Дотик до заземленого проводу (рис. 4.1, б) можна розглядати як вторинне заземлення проводу через тіло людини.

В даному випадку напруга дотику Uпр визначається рівнянням 4.1:


 

Рис. 4.1. Схема електричних контактів при дотику людини до відключеного проводу: а - провід не заземлений, б-провід заземлений 

, (4.1)

де cab – взаємна ємність провідника відносно землі, Ф; cb0 – ємність провідника відносно землі, Ф; l – довжина провідника, м; – опір заземлення, Ом; Uф – фазна напруга.

Струм, який проходить через тіло людини, дорівнює:

, (4.2)

Струм, що стікає в землю, визначаться із виразу:

, (4.3)

Варіанти завдань

Задача 1 (з рішенням). При підготовці до пофазного ремонту ЛЕП 35 кВ був відключений один з проводів (фаза), який підлягав ремонту. На цей провід наводився електростатичний потенціал від впливу двох що залишилися під напругою проводів.

Дано: опори лінії - П-видні (рис. 4.2) з горизонтальним розташуванням проводів, без блискавкозахисних тросів; відстань між сусідніми проводами на опорі 3 м; висота кріплення проводів до гірлянд ізоляторів 12,09 м; габарит лінії (найменша відстань
по вертикалі від проводу до землі) = 7 м; взаємна ємність між проводами 1,9·10-9 Ф/км; марка; розрахунковий радіус дроту 0,85 см; опір тіла людини 1000 Ом.

Потрібно: визначити напругу дотику і струм, що протікає через тіло людини при дотику її до відключеному проводу довжиною 50 км .

Рис. 4.2. Повітряна лінія електропередач

Варіанти завдань:

№ з/п Напруга ЛЕП , кВт Відстань між проводами, м Висота кріплення проводів, м Габарит лінії, м Взаємна ємність між проводами, Ф/км Розрахунковий радіус дроту, см Опір тіла людини, Ом Довжина проводу, км
3,2 12,4 1,8 0,85
3,1 12,25 7,1 1,7 0,85
12,11 7,5 1,6 0,8
3,5 12,6 7,2 1,9 0,8
3,4 12,5 7,3 1,4 0,85
2,9 12,03 7,7 0,85
2,7 12,01 7,9 1,5 0,8
2,6 12,01 7,4 1,6 0,8
2,8 12,08 7,3 1,7 0,85
12,15 7,5 1,8 0,85

 

Рішення. Напругу дотику обчислюємо за формулою, яка
відповідає розглянутій схемі при дотику людини до
незаземлених проводів:

,

При невеликих значеннях Rh/, наприклад 1000 Ом, і l <100 км, що має місце в даному випадку, вираз у квадратних дужках під коренем значно менше одиниці, тому їм можна знехтувати. При цьому формула для обчислення напруги дотику приймає вид:

 

,

Задача 2. При пофазному ремонті ЛЕП напругою 110 кВ один з проводів був відключений від джерел живлення і заземлений
в одному місці через опір = 500 Ом (рис. 4.3).

Дано: ємність проводу щодо землі 5,1·10-9 Ф/км; взаємна ємність між проводами 10-9 Ф/км; довжина відключеного проводу 87 км; опір тіла людини 1000 Ом.

Потрібно: визначити напругу дотику для людини, яка доторкується до цього проводу, і струм, що протікає
при цьому через тіло людини, а також опір, при якому напруга дотику р до проводу не перевищить 42 В відносно землі, тобто буде безпечною.

Відповідь. Uпр = 560 В; Ih = 620 А; rз = 250 Ом .

Рис. 4.3. До визначення напруги дотику до відключеного і заземленого проводу ПЛ, що перебуває під електростатичним потенціалом

 

Варіанти завдань:

№ з/п Напруга ЛЕП, кВт Опір заземлення, Ом ємність проводу щодо землі, Ф/км взаємна ємність між проводами, Ф/км довжина відключеного проводу, км Опір тіла людини, Ом
1,1
5,1 0,9
5,2
0,9
4,9 1,2
5,1 1,1
5,2 0,9
5,1 1,1
4,9 0,9

 

Задача 3. При підготовці ЛЕП до пофазного ремонту необхідно встановлювати на відключений (що підлягає ремонту) провід два тимчасових переносних заземлення поблизу один від одного.
В даному випадку одне з цих заземлень намічено приєднати
до стаціонарного заземлювача сталевої опори ремонтованої ВЛ, тобто з'єднати провід з тілом металевої опори. Цей заземлювач, як показали випробування, має опір 26 Ом. Інше переносне заземлення намічено встановити на відстані декількох метрів від першого, де заземлювачем будуть служити вбиті в землю вертикальні електроди (стрижні) (рис. 4.4).

Дано: напруга ЛЕП 110 кВ; допустима напруга дотику - 42 В; довжина відключеного проводу 100 км; взаємна ємність між проводами 1,3·10-9 Ф/км; довжина зануреної в землю частини вертикального стрижня (електрода) 2 м; діаметр стрижня 0,05 м; відстань між сусідніми вертикальними електродами, встановленими в ряд, 2 м; питомий опір землі 180 Ом·м.

Потрібно: визначити, яким опором повинен володіти другий заземлювач, щоб була забезпечена безпека дотику монтера до відключеному проводу на ділянці виконання робіт, тобто напруга дотику не повинна перевищувати допустимого правилами значення 42 В.

Відповідь. rз = 43 Ом .

 

Рис. 4.4. Накладення тимчасово-го переносного заземлення на відключений провід ЛЕП під час пофазного ремонту: 1 - відключений провід ЛЕП; 2 - штанга-гасник; 3 - заземлювач (вертикальні електроди); 4 - електрод-зонд для вимірювань (за допомогою вольтметра) на-пруги щодо землі відключеного проводу

Варіанти завдань:

№ з/п Напруга ЛЕП, кВ Допустима напруга дотику, В Довжина відключеного проводу, км Ємність між проводами, Ф/км Довжина електрода, м Діаметр електрода, м Відстань між електродами, м Питомий опір землі, Ом∙м
1,5 2,1 0,04 2,1
1,2 1,8 0,05 1,8
1,4 2,2 0,06 2,2
1,3 1,9 0,04 1,9
1,1 2,0 0,05 2,0
1,2 2,1 0,06 2,1
1,4 2,0 0,04 2,0
1,5 2,2 0,05 2,2
1,3 1,8 0,06 1,8
1,4 1,9 0,05 1,9

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...