Главная Обратная связь

Дисциплины:


Контрольна робота 2 1 страница 

Завдання 4 ''Алгоритм комбінованої структури'': умови задачі 4 поєднують у собі циклічний (ітераційний та простий) та розгалужений алгоритми.

 

Завдання 5 ''Обробка масивів'': задачі 5А й 5Б містять умови задач, пов'язані з обробкою одномірних і двовимірних масивів.

 

 

1. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

 

1.1. Завдання 1. Арифметичні вирази. Задача 1А

Таблиця 1

№ п.п. 1А Записати арифметичні вирази в символах алгоритмічної мови
sin(a 3 – 4 tg5 / 4 (b-2))
log ab (2,568 c –m)5 arctg( x ln (3.2 a))
log 3k( +b)
n 3½cos(2a+n25
½0,003 а + x ln (3.2 a)½ + lg (a d)
b a+ b am + 2 ctg½3 - b cos a½
sin 4( ln (3+a) - nd)2
2 b+ m + ½cos πam – sin 2c(b-g
lg½aa+22 tg (b-g ½ - d f y½
( + b 2) 3
3,6a 2+ k + (0,08 c – m)5 3 tg 2+d ( b x a - 2j)
cos 3 ½ n 2 + p½
( cos 3a - π)

Продовження таблиці 1

№ п.п. 1А Записати арифметичні вирази в символах алгоритмічної мови
ctg( 3 - 6 x - b 2a+x) sin a+k (ln (a - n d)2)
n 3+c½arctg( 2p+n2 )½
½0,3e d+n +x ln (3,2 a)½ log n (a х) +
tg½3- cos a½ sіn n / 3 ( )
sin n + m ( b – ln a)2 + f a m b
c a+ m + e a +3 m
½ab+c + ½ 2 b – 3 m +
e am + ctg (x+p) a+ m
arctg½2 a + 3,06 x½2a +
ctg 2+a ( πδa+ a ja)
log b (a2 + kd)3
cos5 bca – 2 ln x v y c+3 ( - 3mn )
2 a x 4 - tg (πa+m)3
½arctg ( a + 5,2 b) 3½
0,2 х k +а(y c –m)5 log n+2 (p х) +

Продовження таблиці 1

№ п.п. 1А Записати арифметичні вирази в символах алгоритмічної мови
lg½arctg a+2 (b + g
e a+m +ctg n (3x+p) a sin(a b + 0,5 ctg 2a (b+3))
log a-b (0,08 bc – 5)2 arctg( 2x ln (c+ a))
½ a ln (3.2 + n) + 0,203 h ½ + lg (a c+2)
ctg½3+ cos a½ cos d+ 3 ( )
n 2a½cos(2a-n2
log x( +b)
½cos (π+a)sin 2(b-g)3½
t 3dc½arctg( 2hp + m2+d
arctg½2xa + 0,25 (c + x2a +
½ - y½
3c 2c+ m - e a - 3 m
b a+ b am + 2 ctg½3 - b cos a½
xe am + tg 2n (3-p)

Продовження таблиці 1№ п.п. 1А Записати арифметичні вирази в символах алгоритмічної мови
(x +2) ctg½b - cosa½
log 2n (a 3) b b - a - m +
sin c( ln (3a + nd)3
n (2+ d )½cos(2 x - (3+h) n2
arctg½3a n + x p ½2 log ac (p х+2) +

 

 

IIIIIIII

1.2. Алгоритм лінійної структури. Задача 1Б

Таблиця 2

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Вычислить высоты треугольника со сторонами a, b, c , , где
Обчислити площу поверхні та об'єм усіченого конуса   ;
Обчислити координати центру ваги трьох матеріальних точок з масами m1, m2, m3 і координатами (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), по формулах   ,
Обчислити координати точки, яка ділить відрізок А1А2 у співвідношенні n1 : n2 по формулах ; , де
Обчислити медіани трикутника зі сторонами по формулах   ; ;
Обчислити значення функції , д е

jIIIIIIIIIIII

 

Продовження таблиці 2

 

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Обчислити кутову швидкість w і доцентрове прискорення a по формулах ; ;
Обчислити значення функції и , де ;
Обчислити значення функції , де
Використовуючи рівняння теплового балансу, визначити питому теплоємність по формулах   , де
Визначити коефіцієнти лінійного b і об'ємного a розширення куба з розміром грані l0 по формулах ,
Визначити питому теплоту по формулі  
Обчислити силу тяжіння на полюсах, екваторі й на заданій широті φ по формулах ; ;

Продовження таблиці 2

 

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Обчислити значення гіперболічних функцій (синуса, косинуса, тангенса) по формулах ; ;
Обчислити значення гіперболічних функцій (арктангенса і арккотангенса) по формулах ;
Обчислити логарифм числа N по основах: a, b, 2a+b, ab по формулі
Обчислити значення арксинуса, арккосинуса, арккотангенса: ; ;
Перетворити декартові координати в сферичні в просторі по формулах: полярного радіуса , довготи , широти
Перетворити сферичні координати (полярний радіус R, довготу f, широту Q) у декартові координати по формулах ; ;
Перетворити полярні координати в прямокутні по формулах: ; . Обчислити довжину вектора D з координатами початку (x1, y1) і кінця (x2, y2)

 

Продовження таблиці 2

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Визначити температуру звареного стику арматурних стрижнів по формулі , де
Розглядається вектор у просторі з початком у точці (0, 0, 0) декартової системи координат і кінцем у точці (X, Y, Z). Обчислити його довжину D і дуги a, b, g, які він становить із осями координат ; ; ;
Обчислити повний опір Z змінного струму, напруги UC і UL на конденсаторній котушці індуктивності по формулах ; ;
Обчислити об'єм, площу повної й бічної поверхні циліндра по формулах: , ,
Обчислити об'єм і площу поверхні кулі та кульового сегмента по формулах , , ,
Обчислити швидкості V1 I і V2 I, втрату енергії W у момент лобового зіткнення двох тіл з масами m1 і m2 по формулах ; ;

 

Продовження таблиці 2

№ п.п. IБ Побудувати алгоритм і написати програму
Дані: сторона трикутника a і прилягаючі до неї кути β і γ. Визначити дві інші сторони b і c, кут між ними α по формулах ; ;
Виконати перетворення декартових координат на площині при зрушенні і повороті осей координат по формулах ; , де xI и yI – нові координати точки (x,y), x и y – координати центру нової системи координат
Дані медіани трикутника ma , mb , mc . Визначити площа трикутника по формулах ;
Знайти значення середньоарифметичного температурного градієнта ΔtA та ΔtL по формулах: ,
Знайти площу бічної поверхні й об'єм правильної усіченої піраміди по формулах: ,
Знайти радіуси вписаного й описаного кола через сторони та кути трикутника по формулах ,

Продовження таблиці 2

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти площу прямолінійної трапеції, а також відстані центру ваги від основи a і основи b по формулах: , ,
Знайти опір однорідних провідників при постійній і змінній температурі по формулах: ,
Знайти фазовий зсув і потужність змінного струму по формулах ,
Записати формули множення й ділення двох комплексних чисел m і n: ,
Знайти фокусну відстань двоопуклої лінзи й відстань світлової точки до лінзи по формулах,
Обчислити суму всіх членів арифметичної та геометричної прогресії по формулах ,
Обчислити енергію зв'язку атомного ядра по формулах   ;

Продовження таблиці 2

IIIIIIII IIIIII

№ п.п. 1Б Побудувати алгоритм і написати програму
Обчислити значення тригонометричних функцій для кратних аргументів по формулах: ; ; ;
Обчислити енергію й швидкість молекул по формулах ;
Обчислити площу поверхні кульового сегмента, сектору й шару по формулах , ,
Обчислити площу бічної поверхні та об'єм правильної усіченої піраміди по формулах ,
Обчислити значення логарифмів по формулах, використовуючи властивості логарифмів: , ,
Обчислити значення похідних тригонометричних функцій по формулах: ; ; ;
Обчислити значення похідних тригонометричних функцій по формулах: ; ; ;

Продовження таблиці 2

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...