Главная Обратная связь

Дисциплины:


Політична думка України в XIX стНа початку ХІХ ст. українські землі було поділено в основному між двома континентальними імперіями Європи — Австрійською ім­перією Габсбургів та Російською імперією Романових.

Після ліквідації гетьманщини, Запорозь­кої Січі та залишків місцевого самоврядування політична думка пере­живала період занепаду. Осмислення ситуації, що склалася, відбувало­ся у прихованих формах таємних товариств і творів анонімних авторів. Такими товариствами були, зокрема, товариство дворянських револю­ціонерів (Південне товариство), Товариство об'єднаних слов'ян (1823­1825), Малоросійське товариство (1821-1825).

Важливою віхою в розвитку української політичної думки цього часу стала діяльність Кирило-Мефодіївського братства та політичні ідеї його учасників. Братство виникло наприкінці 1845 — на початку 1846 рр. Братство обстоювало ідеали свободи, рівності й братерства всіх слов'янських народів, відкидало всі форми соціально­го поневолення, виступало проти самодержавства і кріпосного права.

Серед програмних документів Кирило-Мефодіївського братства був статут, у якому визначалась основна мета — духовне та політичне єд­нання слов'янських народів.

Микола Костомаров (1817-1885):

Ø праця: «Закон Божий» (Книги буття українського народу)». Провідною ідеєю цього твору є ідея українського месіанізму, за якою Україна мала виконувати волю Божу — рятувати слов'янство

Ø Обґрунтовуючи цю ідею, М. Косто­маров робить короткий екскурс в історію, розглядаючи її крізь призму історичних народів

Ø У поглядах на державу М. Костомаров виходив із того, що всяка влада походить від Бога й не може бути абсолютною

Ø Федерація в поєднанні з республіканською формою правління була найдоцільнішою формою державного устрою

Ø Суть слов'янської федерації у тому, щоб кожна слов'янська держава була самостійною зі спіль­ним виборним органом для вирішення загальних справ

Ø в усіх суб'єктах федерації мали бути впроваджені однакові основні закони, система мір, єдина грошо­ва система, свобода торгівлі й ліквідація внутрішніх митниць, єдина центральна влада, якій належить управління збройними силами і зов­нішніми зносинами при збереженні повної автономії кожного суб'єкта федерації щодо внутрішніх установ, внутрішнього управління, судо­чинства та народної освіти

Михайло Драгоманов (1841-1895):

Ø видає збірник «Громада» з метою популяризації «українського питання» у світі

Ø Політичні погляди формувалися під впливом ліберальних і соціалістичних ідей

Ø Перехід від родоплемінної організації суспільного життя до держа­ви він пояснював дією таких чинників, як розвиток сім'ї, матеріального виробництва, класової боротьби, концентрація земель унаслідок завою­ваньØ Поняття громада є ключовим у політичних поглядах М. Драгоманова

Ø головним критерієм оцінки діяльності держави є служіння суспільному благу

Ø Людство втратило первісну свободу й постійно прагне її повернути, але цьому заважає держава

Ø пропонує радикальний, на його думку, крок: замість введення народоправства (демократії), впроваджувати самоврядування, щоб була «своя воля кожному і вільне громадянство й товариство людей і товариств»

Ø виступав за самостійні сильні обласні органи вла­ди, які мали б певну незалежність від центральної влади й діяли на авто­номних і самоврядних засадах

Ø Здійснення переходу до нового ладу («громадівського соціалізму») можливе ево­люційним шляхом демократизації, піднесення культури і свідомості народу. Він виступав проти революційних перетворень

Ø заперечував ідею національної державності, вважав, що політичною формою організації суспільного життя має бути федерація, що складається із самоврядних громад

Ø «Здобути ж політичну волю в Росії, на мою думку, українська нація може не шля­хом сепаратизму, а тільки вкупі з іншими націями й країнами Росії, через федералізм». відкидав націона­лізм і сепаратизм, виступаючи з позицій інтернаціоналізму

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...