Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНІЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІНИЙ ІНСТИТУТ

Тести

З курсу: Стратегічне управляння.

Виконав: студент 452 групи

Спеціальність: менеджмент організацій

Кіндрачук Є.В.

Чернівці 2011 р.

1. Контроль - одна із важлівіших функцій менеджменту, застосування якої дає можливість керівнику стежити за:

а) ходом виконання прийнятих управлінських рішень и вносити необхідні корективи;

 

б) графіком виконання робіт;

 

в) безпосередньою діяльністю працівніків організації;

 

г) професійним зростанням співробітників організації.

 

З якою метою проводиться незалежний фінансовий контроль?

 

а) виявлення відхилень від встановлених планів та програм;

б) виявлення ухилення від сплати податків;

 

в) встановлення відповідності фінансово-господарських операцій, обліку та звітності чинному законодавству;

 

г) виявлення зловживання службовим положенням.

 

3. До принципів контролю не відносіться:

а) постійність та оперативність;

 

б) об'єктивність;

 

в) масовість та гласність;

 

г) установка стандартів.

 

4. Суб'єктами контролю не виступають:

а) управлінські рішення;

б) громадські організації;

 

в) лінійні менеджери;

 

г) державні органи.

 

5. Функція контролю має основні завдання, до якіх відносяться:

а) пристосування до змін середовища, оптимізація управлінськіх рішень, обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційніх проблем, вдосконалення керівніцтва;

б) пристосування до змін середовища, забезпечення досягнення цілей і місії організації, обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційніх проблем, мінімізація витрат;

 

в) обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем, мінімізація витрат, атестація працівніків;

 

г) вплив на людей з метою досягнення деяких цілей.

 

Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?

 

а) Верховна рада;

 

б) Кабінет Міністрів України;

 

в) Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація;

 

г) Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація. Державний комітет статистики.

 

7. Внутрішньогосподарський контроль здійснюється:

а) керівниками, аудиторними фірмами, виборними органами управління та контролю; 

б) керівниками організації;

 

в) керівниками та спеціалістами, виборними органами управління та контролю;

 

г) керівниками та спеціалістами, податковою адміністрацією.

 

Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?

а) Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація. Державний комітет статистики;

 

б) Кабінет Міністрів України;

 

в) Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація;

 

г) Верховна рада.

 

9. Попередній контроль використовується до наступних видів ресурсів:

 

а) ресурсів часу;

 

б) матеріальних ресурсів за окремими об'єктами;

 

в) зовнішні ресурси, які використовує організація та внутрішні ресурси;

 

г) трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних, енергетичних.

 

10. Процес контролю має проходити через наступні етапи:

а) визначення завдання контролю, підбір крітеріїв та стандартів, оцінювання виконання, визначення потреби у корективи;

 

б) визначення завдання контролю, підбір крітеріїв та стандартів, оцінювання виконання, зіставлення реальних результатів з прийнятя крітеріями та стандартами, визначення потреби у корективах;

 

в) визначення завдання контролю, підбір крітеріїв та стандартів, зіставлення реальних результатів з прийнятими крітеріями та стандартами, визначення потреби у корективах;

 

г) визначення хавдання контролю, зіставлення реальних результатів з прийнятими крітеріями та стандартами, визначення потреби у корективах.

 

11. Суцільний контроль передбачає перевірку:

а) фінансового стану господарської діяльності організації;

б) усієї сукупності підконтрольних об'єктів;

 

в) діяльності після проведення інвентаризації;

 

г) шляхом проведення внутрішньо групового контролю, який здійснюється на засадах соціальної взаємодії.

 

12. Централізованій контроль має наступні характеристики:

 

а) акцентує увагу на самоконтролі;

 

б) базується на соціальних нормах, цінностях та традиціях;

 

в) прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю;

 

г) наявність спеціалізованих контрольних служб.

 

13. Стандарт це:

а) сукупність прийнятя норм та нормативів;

 

б) показники, які характеризують відносну величину використання знарядь та предметів праці;

 

в) максимально припустима величина абсолютних витрат сировини;

 

г) максимально припустима величина абсолютних витрат матеріалів, палива, праці.

 

14. При оцінювані виконання робіт необхідно використовувати:

 

а) інформаційні ресурси організації;

 

б) фінансову документацію організації;

в) спеціальні контрольні засоби та прилади, ресурси;

 

г) матеріальні ресурси організації.

 

 

15. До властівостей контролю не відноситься:

а) відображення пріоритетів організації щодо стратегічного спрямування та діяльності;

 

б) базування на гнучких та динамічних технологіях;

 

в) економічність;

 

г) встановлення критеріїв і стандартів, які об'єктивно відображають результати діяльності співробітніків.

 

16. До завдання контролю не відносіться:

а) усунення недоліків, корегування стандартів;

б) виявлення дотримання трудової дисципліни на робочих місцях;

 

в) визначення відповідності оформлення документації вимогам нормативно-правових актів;

 

г) визначення рівня технічної підготовки персоналу.

 

17. Поточний контроль інформаційної діяльності полягає у:

а) перевірці роботи системи обробки інформації, її групувань та розподіл в межах організації;

б) Пперевірці достовірності та об'єктивності інформації, яка надходить в організацію із зовнішнього середовища;

 

в) перевірці документаційного забезпечення виробничо-господарської діяльності;

 

г) перевірці інформації, яка відображає рівень виконання поставлених завдань.

 

18. Завершальний контроль трудових ресурсів полягає у:

а) перевірці відповідності кваліфікації працівніків посадам, роботи працівників, рівня дисципліни;

 

б) перевірці: відповідності кваліфікації працівніків посадам; продуктивності; здатності до удосконалення професійних навичок; проведенні атестації працівників;

 

в) перевірці якості виконання робіт, здатності до удосконалення професійних навичок, проведенні атестації працівників;

 

г) аналіз ділових та професійних навичок, кваліфікації робітників, атестація працівніків.

 

19. Поточний контроль матеріальних ресурсів не полягає у:

а) перевірці ефектівності використання матеріальних ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності;

б) контроль якості продукції;

 

в) контроль норм використання матеріальних ресурсів;

 

г) виявленні відхилень від норм використання матеріальних ресурсів та встановленні їх причин.

 

20. Попередній контроль фінансових ресурсів полягає у:

а) перевірці усіх грошових надходжень, видатків організації, їх відповідності фінансовій документації, терміни надходження та виплат;

 

б) з'ясуванні відповідності фінансових ресурсів організації обраній стратегії;

 

в) з'ясуванні відповідності фінансових ресурсів цілям бюджетного планування;

 

г) перевірці фактичних фінансових результатів та порівнянні їх із запланованими.

 

 

21. Облігація — це:

 

а) це цінний папір, що свідчить про внесення її власником грошових засобів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін з виплатою фіксованого проценту;

 

б) письмове свідоцтво банку про депонування грошових засобів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому;

 

г) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя;

 

в) це цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про дольову участь в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому акціонерному товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

 

22. Придбання окремих матеріальних активів представляє собою:

 

а) інвестиційну операцію, що забезпечує виробничу або регіональну диверсифікацію діяльності;

 

б) інвестиційну операцію, пов'язану з переобладнанням діючих виробничих потужностей, направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень;

 

в) інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкту із закінченим технологічним циклом по спеціально розробленому або типовому проекту на спеціально відведених територіях;

 

г) представляє собою інвестиційну операцію, пов'язану з оновленням (в зв'язку із фізичним зношенням) або збільшенням чисельності (в зв'язку з ростом об'єму діяльності) окремих видів матеріальних засобів або предметів праці.

23. Вибір і оцінка вартості об'єктів інноваційних інвестицій здійснюється в:

а) 2 етапи;

 

б) 3 етапи;

 

в) 4 етапи;

 

г) 5 етапи.

24. Захисна стратегія спрямована на:

а) стрімкий розвиток організації, збільшення масштабів виробництва, освоєння нових товарів і послуг, вихід на нові ринки збуту, завоювання міцних конкурентних переваг;

 

б) підтримання існуючих розмірів підприємства і напрямів його ділової активності;

 

в) утримання позицій фірми на ринку і попередження банкрутства;

 

г) піонерне впровадження радикальних інновацій, створених фірмою.

 

25. Складові інноваційної політики:

а) маркетингова політика, політика в галузі науково-дослідної роботи, політика структурних змін, інвестиційна політика, технічна політика;

 

б) маркетингова політика, політика структурних змін, інвестиційна політика, технічна політика, економічна політика;

 

в) маркетингова політика, політика в галузі науково-дослідної роботи, інвестиційна політика, технічна політика, економічна політика;

 

г) жоден з варіантів.

26. Технічна політика полягає:

а) в розробленні наукової технічної політики з врахуванням результатів маркетингових досліджень;

 

б) в розробленні товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації;

 

в) в вивченні можливостей виробництва і вимог до нього, розробленні напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства;

 

г) в управлінні грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів.

 

27. Інвестиційна політика полягає:

а) в управлінні грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів;

 

б) в розробленні товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації;

 

в) в розробленні наукової технічної політики з врахуванням результатів маркетингових досліджень;

 

г) в вивченні можливостей виробництва і вимог до нього, розробленні напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства.

 

28. Що є єдиним узагальнюючим показником економічної ефективності будь-якої групи технічних нововведень:

 

а) ефект планомірності;

 

б) технічний ефект;

 

в) економічний ефект;

 

г) комплексність.

 

29. Життєвий цикл інновацій охоплює наступні стадії:

б) вдосконалення інновації, припинення інновації;

 

а) розробка інноваційного рішення, первинне впровадження в сферу експлуатації, розширене впровадження інновацій;

 

в) жоден з варіантів;

 

г) обидва варіанти.

 

30. Маркетингова політика полягає:

а) в розробленні товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації;

 

б) в розробленні наукової технічної політики з врахуванням результатів маркетингових досліджень;

 

в) в вивченні можливостей виробництва і вимог до нього, розробленні напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства;

 

г) в управлінні грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів.

31. Інноваційні інвестиції у формі розробки нової науково-технічної продукції мають наступні види:

а) обидва варіанти;

 

б) розробка нової науково-технічної продукції сторонніми організаціями на замовлення підприємства;

 

в) розробка нової науково-технічної продукції в рамках самого підприємства;

 

г) жоден з варіантів.

32. Придбання цілісних майнових комплексів представляє собою:

 

а) інвестиційну операцію, пов'язану із вдосконаленням і приведенням основних виробничих фондів в стан, що відповідає сучасному техніко-економічному рівню виробництва шляхом впровадження конструктивних змін, заміни вузлів і деталей, встановлення обладнання для механізації і автоматизації виробничих операцій;

 

б) інвестиційну операцію, пов'язану з переобладнанням діючих виробничих потужностей, направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень;

в) інвестиційну операцію, що забезпечує виробничу або регіональну диверсифікацію діяльності;

 

 

г) інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкту із закінченим технологічним циклом по спеціально розробленому або типовому проекту на спеціально відведених територіях.

33. Які з видів цінних паперів не можуть брати участь у формуванні портфеля фінансових інвестицій підприємства:

 

а) декларація;

 

б) вексель;

 

в) акція;

 

г) облігація.

 

34. Ощадний сертифікат — це:

а) письмове свідоцтво банку про депонування грошових засобів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому;

 

б) це цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про дольову участь в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому акціонерному товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;

 

в) це цінний папір, що свідчить про внесення її власником грошових засобів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін з виплатою фіксованого проценту;

 

г) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

35. В процесі формування інвестиційної політики підприємства, як правило, виділяють такі основні напрямки:

а) реальні інвестиції, фінансові інвестиції;

 

б) інноваційні інвестиції, стратегічні інвестиції;

 

в) обидва варіантів;

 

г) жоден з варіантів.

 

36. Реальні вклади підприємства здійснюються в певних основних формах. Оберіть невірний варіант:

а) придбання "ноу-хау";

 

б) придбання цілісних майнових комплексів;

 

в) нове будівництво;

 

г) реконструкція.

 

37. Підготовка інвестиційних проектів до реалізації вимагає попередньої розробки їх:

а) бізнес-планів;

 

б) концептуальних моделей;

 

в) організаційних рішень;

 

г) жоден з варіантів.

38. Акція — це:

а) це цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про дольову участь в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому акціонерному товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;

 

б) це цінний папір, що свідчить про внесення її власником грошових засобів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін з виплатою фіксованого проценту;

 

в) письмове свідоцтво банку про депонування грошових засобів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому;

 

г) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

 

39. Реконструкція, як форма реального вкладу підприємства, має вигляд:

а) інвестиційну операцію, пов'язану з переобладнанням діючих виробничих потужностей, направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень;

 

б) інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкту із закінченим технологічним циклом по спеціально розробленому або типовому проекту на спеціально відведених територіях;

 

в) інвестиційну операцію, що забезпечує виробничу або регіональну диверсифікацію діяльності;

 

г) представляє собою інвестиційну операцію, пов'язану із вдосконаленням і приведенням основних виробничих фондів в стан, що відповідає сучасному техніко-економічному рівню виробництва шляхом впровадження конструктивних змін, заміни вузлів і деталей, встановлення обладнання для механізації і автоматизації виробничих операцій.

 

40. Модернізація представляє собою:

а) інвестиційну операцію, пов'язану з переобладнанням діючих виробничих потужностей, направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень;

 

б) інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкту із закінченим технологічним циклом по спеціально розробленому або типовому проекту на спеціально відведених територіях;

 

в) інвестиційну операцію, що забезпечує виробничу або регіональну диверсифікацію діяльності;

 

г) представляє собою інвестиційну операцію, пов'язану із вдосконаленням і приведенням основних виробничих фондів в стан, що відповідає сучасному техніко-економічному рівню виробництва шляхом впровадження конструктивних змін, заміни вузлів і деталей, встановлення обладнання для механізації і автоматизації виробничих операцій.

41. Результативність менеджменту, яка характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни назівається:

 

а) організаційною ефективністю;

 

б) соціальною ефективністю;

 

в) суспільною ефективністю;

 

г) економічною ефективністю.

42. Визначення продуктивності як критерію організаційної ефективності:

а) здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності на інший з метою задоволення запитів споживачів;

б) співвідношення “виходів” до введених факторів;

в) задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг;

г) здатність організації забезпечувати кількість та якість продукту у відповідності до вимог зовнішнього середовища.

43. Для оцінки ефективності менеджменту використовують:

а) відносні вартісні показники;

 

б) якісні показники системи менеджменту;

 

в) трудові, вартісні, інформаційні, технічні показники;

 

г) абсолютні показники вартості.

44. Сутність функціонального підходу до визначення ефективності управління:

а) ефективність управління визначається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу;

б) ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією головних цілей її діяльності;

в) ефективність управління вимірюється ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому;

г) ефективність управління оцінюється за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, що охоплюють різні аспекти управлінської діяльності.

45. Група управлінського персоналу, для якої з метою підвищення ефективності праці доцільне підвищення заробітної плати без підвищення посади:

а) управлінські працівники з досвідом у роботі;

б) молоді управлінські працівники, управлінські працівники з досвідом у роботі;

в) молоді управлінські працівники;

г) жодна з варіантів.

46.Чинники, що впливають на індивідуальну ефективність:

а) мотивація, знання, лідерство;

б) мотивація, технологія, здібності;

в) мотивація, знання, здібності;

г) мотивація, технологія, лідерство.

47. Підходи до визначення організаційної ефективності:

а) системний, цільовий, вибірковий;

б) функціональний, багатопараметричний, цільовий;

в) функціональний, багатопараметричний, множинний;

г) системний, вибірковий, множинний.

48. До кількісних показніків ефективності менеджменту відносіться:

а) рівень ліквідності;

 

б) рівень керованості;

 

в) співвідношення кількості лінійного та функціонального персоналу;

 

г) обсягах реалізованої продукції, що пріпадає на 1 грн. витрат на управління.

49. Показники результату (ефекту) управлінської праці:

а)продуктивність управлінської праці, скорочення управлінського персоналу;

б) питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих, обсяги приросту прибутку;

в) продуктивність управлінської праці, обсяги приросту прибутку;

г) питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих, скорочення управлінського персоналу.

50. Підходи до оцінки організаційної ефективності:

а) годин, інтегральній;

 

б) системний, функціональний;

 

в) композіційній, системний;

 

г) системний, вартовий.

51. Критерії оцінкі середньотермінової організаційної ефективності:

а) якість, гнучкість;

 

б) конкурентоздатність, розвиток;

 

в) продуктівність, виживання;

 

г) якість, продуктівність.

 

52. Напрями підвіщення ефективності управлінської праці:

а) провадження періодічної атестаціі, просування службою, скорочення управлінського персоналу;

 

б) підвіщення жорстокості контролю за діяльністю підлегліх, скорочення управлінського персоналу, провадження періодічної атестаціі;

 

в) провадження періодічної атестаціі, просування службою, підвіщення кваліфікації працівніків управління;

 

г) підвіщення жорстокості контролю за діяльністю підлегліх, скорочення управлінського персоналу, просування службою.

 

53. Важливий якісний показник ефективності діяльності підприємства, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання засобів в процесі діяльності и реалізації послуг називається:

а) рентабельність;

 

б) продуктівність праці;

 

в) фондовіддача;

 

г) виручка від реалізації.

54. Критерії середньотермінової організаційної ефективності:

а) конкурентноздатність, розвиток, виживання, гнучкість, якість;

б) продуктивність, якість, ефективність, гнучкість, задоволеність;

в) продуктивність, якість, ефективність, гнучкість, виживання;

г) конкурентноздатність, розвиток, виживання, гнучкість, якість.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...