Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структурні елементи методики комплексного економічного аналізуВимоги системного підходу і комплексного визначення економіки реалізують у структурі методики економічного аналізу, в складі і зв'язках між окремими елементами, їх змісті. Виділяючи складові елементи методики аналізу, варто зауважи­ти, що в загальній і спеціальній літературі, яка присвячена про­блемам методології аналітичних досліджень, немає однозначного визначення його структури. Треба вважати, що вона охоплює такі основні елементи:

• мету і завдання економічного аналізу;

• сукупність синтетичних та аналітичних показників, їх
взаємозв'язки;

• фактори, які впливають на зміну показників;

• джерела інформаії

• конкретні методй*аналізу;

• послідовність оформлення результатів та їх оцінку;

• організаційне та технічне забезпечення виконання
аналітичних робіт.

Базовим структурним елементом є формування завдань економічного аналізу. Складність цього процесу полягає в то­му, що в умовах ринкової економіки збільшується зона невиз­наченості в результаті дії факторів ринкової кон'юнктури, проходить орієнтація не лише і не стільки на проміжні, скільки на кінцеві виробничо-фінансові результати, соціаль­но-економічні пріоритети, спадковість стосовно цільових про­грам. Також проводиться обґрунтування ресурсного забезпе­чення досягнення цілей. Значною мірою цілі і завдання еко­номічного аналізу визначаються цілями менеджменту. Ор­ганізаційну модель обґрунтування річних завдань виробничо-

господарської діяльності підприємств можна подати у вигляді схеми (рис.4.2).

Другий структурний елемен методики економічного аналізу - система синтетичних та аналітичних показників. Для кожного блоку аналітичних задач формується окрема підсистема узагаль­нюючих (синтетичних) і аналітичних показників, враховуючи принцип їх достатності для відповідної глибини аналітичних досліджень. Водночас визначаються взаємозв'язки між показника­ми, алгоритми їх розрахунку та рівні значень. Сукупність показ­ників для розв'язання будь-якої аналітичної задачі визначається характером дослідження причинно-наслідкових зв'язків. Фактор­ний аналіз не може бути всередині моделі самого показника.


Економічний показник - це числова характеристика еко­номічної сутності конкретного явища чи процесу за їх станом або динамікою.Детальне, усестороннє, об'єктивне відображен­ня системою показників стану та розвитку економічних систем


розділ 4. Сучасна методика економічного аналізу та її структурні елементи є запорукою правильних висновків і пропозицій за результата­ми аналізу, що стане основою ефективних управлінських рішень. При реалізації функцій економічного аналізу показни­ки виконують роль: оцінки результатів діяльності, визначення зміни в абсолютних чи відносних вимірах, оцінки якості зміни та досягнення локальних цілей і глобальної мети, елементи факторної системи.Система показників формує відповідні потоки планової нормативної облікової та звітно-статистичної інформації. Під си­стемою показників розуміють їх сукупність, яка виражає інфор­маційну модель досліджуваних явищ і процесів за кількісними та якісними ознаками. Показники будь-якої системи можуть бути поділені на різні групи за такими ознаками:

• за економічним змістом: кількісні й якісні;

• за відображенням досліджуваних явищ і процесів: нату­
ральні, умовно-натуральні, вартісні та трудові;

• за способом вимірювання: абсолютні і відносні;

• за ступенем інтегрованості: загальні та часткові;

• за способом утворення: планові, нормативні, облікові, ста­
тистичні, аналітичні.

Третім структурним елементом методики економічного аналізу є система факторів і резервів виробництва. Як відомо, зміна кожного показника відбувається під впливом чітко визна­чених економічних, організаційно-технічних, соціально-еко-логічних та інших факторів. Фактори - це причини, потенційні сили, які впливають на зміну окремих показників чи їх систему. Вони мають об'єктивний і суб'єктивний характер впливу. Фак­тори в економічному аналізі класифікують за ознаками (рис.4.3).

Класифікацію факторів покладено в основу класифікації резервів. Резерви є ступінем можливої чи фактичної мобілізації дії окремих факторів. Розрізняють два типи понят­тя резервів: резервні запаси та невикористані можливості (упу­щену вигоду).

           
   
 
   
 
   

Четвертий структурний елемен методики економічного аналізу - інформаційна база аналітичних досліджень. Джерелами інформації економічного аналізу можуть бути дані оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку, нормативно-довідкові дані, дані спеціальних обстежень тощо. Кількість і якість інфор­мації повинна відповідати вимогам системних досліджень згідно з визначеними цілями, завданнями і глибиною економічного аналізу. Якщо потрібної інформаціїнемає, то її треба отримати всіма можливими засобами, оскільки ефективність методики аналізу визначають не можливостями інформаційного забезпе­чення, а потребами менеджменту.

П'ятим структурним елементом методики економічного аналізу є методи аналітичних досліджень. Частину методів роз­роблено безпосередньо в теорії економічного аналізу, інші запо­зичено з таких наук: математики, статистики, психології, ме- Розділ 4. Сучасна методика економічного аналізу та її структурні елементи мнетжменту, бухгалтерського обліку. Різні метоли чи їх су­купність використовуються в аналітичних дослідженнях залеж­но від характеристики досліджуваних функціональних зв'язків (детермінованих чи стохастичних). Усі методи економічного аналізу ( в практиці використовують близько ста різних ме­тодів) можна поділити на три групи: логічні, математичні та ев­ристичні. Логічні методи охоплюють основні та спеціальні ме­тоди. Основні є базовими і обов'язковими для будь-яких аналітичних досліджень, оскільки дають характеристику зміни чи розвитку економічних явищ і процесів (порівняння, де­талізація абстрагування, синтез та ін.). Спеціальні методи вико­ристовують для визначення ступеня залежності і пайової участі впливу окремих факторів ( елімінування, групування, балансової погодженості та ін.) при дослідженні причинно-наслідкових зв'язків.

Посилення впливу ринкових факторів, збільшення ризику прийняття неоптимального рішення вимагають від керівника ви­користання в аналізі витонченіших методів і прийомів сучасного математичного апарату. Для їх кваліфікованого застосування не­обхідно подати господарський об'єкт у вигляді математичної мо­делі, імітувати його поведінку при зміні ситуації. Математичні ме­тоди найбільше використовуються при дослідженнях стохастич-ного зв'язку. Найпоширенішими є методи кореляційного та рег-ресійного аналізу, теорії масового обслуговування, динамічного ряду, матричні моделі.

Евристичні методи пов'язані з експертними оцінками госпо­дарських ситуацій на основі творчого мислення, набутого досвіду тощо. В практиці економічного аналізу використовують методи: аналогії, інверсії, "мозкового штурму", синектики, контрольних питань, колективного блокнота та ін.

Шостий структурний елемент економічного аналізу - ор­ганізаційне забезпечення виконання аналітичних робіт, оформ­лення та оцінка їх результатів. Організаційна система аналітич­них досліджень визначається загальною концепцією управління, економічною системою та методикою аналізу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...