Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості середніх солей1. За нагрівання розкладаються:

CaCO3 CaO + CO2

Сa(HCO3)2 CaO + CO2# + H2O

Ca(NO3)2 Ca(NO2)2 +O2

2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 + H2O

2NaNO3 2NaNO2 + O2

 

2.З кислотами лише в тому випадку, коли реагуюча кислота сильніша за ту, від якої походить дана сіль або хоча б один з продуктів випадає в осад:

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S ↑

Na2SiO3 + Н2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3

Na2CO3 +2HCl = 2NaCl + CO2# + H2O

 

3.З лугами, коли внаслідок реакції утворюється нерозчинна основа абонерозчинна сіль:

CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2$ + Na2SO4

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

K2CO3 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaCO3

 

4.З металами, коли даний метал в електрохімічному ряду напруги стоїть лівіше від металлу солі. Наприклад:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

HgCl2 + Cu = CuCl2 + Hg

 

5. Багато солей у розчинах можуть взаємодіяти одна з одною, коли одна із солей, що утворюється внаслідок реакції, є нерозчинною або внаслідок цього утворюється нова сіль. Наприклад:

Na2CO3+ CaCl2 = 2NaCl + CaCO3

FeSO4 + BaCl2 = FeCl2 + BaSO4

Na3PO4 + NaH2PO4 = 2Na2HPO4

FeCl3 + Fe(OH)2Cl = 2FeOHCl2

 

6. Солі взаємодіють з оксидами (кислотними або амфотерними) під час нагрівання з утворенням солі та кислотного оксиду, якщо новий оксид легший за вихідний:

Na2CO3 + SiO2 Na2SiO3 + CO2#

4LiNO3 + 2Al2O3 4LiAlO2 + 4NO2 + O2#

 

7. Гідроліз солі – обмінна реакції солі з водою, в результаті якої утворюється малодисоційована або малорозчинна сполука:

1) Солі, утворені сильною основою та слабкою кислотою:

До них належать, зокрема, CH3COONa, Na2CO3, KCN.

Гідроліз таких солей може відбуватися ступінчасто. Однак, як правило, він проходить тільки за першим ступенем, тобто за участю однієї молекули води:

Na2CO3 + H2O D NaHCO3 + NaOH

2Na+ + CO22- + H2O D Na+ + HCO3- + OH-

CO22- + H2O D HCO3- + OH-

 

2) Солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою:

До них належать NH4Cl, FeCl3, Fe2(SO4)3.

Рівновага дисоціації води зміщується вправо, збільшується концентрація гідроген-іонів:

NH4+ + Cl- + H2O D NH4OH + H+ + Cl-

NH4+ + H2O D NH4OH + H+

Солі слабкої кислоти та сильної кислоти підлягають гідролізу, реакція розчину кисла.

Гідроліз солей, утворених слабкими дво- і три кислотними основами та сильною кислотою, може відбуватися ступінчасто. Однак, як правило, він проходить за першим ступенем, тобто за участю однієї молекули води:

FeCl3 + H2O D FeOHCl2 + HCl

Fe3+ + H2O DFe(OH)2+ + H+

У цьому разі реакція розчину є кислою. Гідроліз FeCl3 відбувається переважно за першим ступенем.

 3) Солі, утворені слабкою основою та слабкою кислотою:

До них належать (NH4)2CO3, Al2S3, CH3COONH4. Наприклад, під час гідролізу амоній ацетату CH3COONH4 ацетат-іони зв’язують іони Н+, утворюючи слабкодисоційовану оцтову кислоту CH3COOН; амоній-іони NH4+ зв’язують ОН-, утворюючи слабку основу – амоній гідроксид NH4ОН.

CH3COONH4+ H2O DNH4ОН + CH3COOН

CH3COО- + NH4+ + H2O DNH4ОН + CH3COOН

Реакція розчину залежить від константи дисоціації продуктів гідролізу – основи та кислоти. У цьому разі константи дисоціації NH4ОН і CH3COOН приблизно рівні. Тому реакція розчину є нейтральною.

 

4) Солі, утворені сильною основою та сильною кислотою.

До них належать NaCl, KNO3, Na2SO4.Наприклад, KNO3 у розчині дисоціює за рівнянням:

KNO3DK++ NO3-

Іон K+ з гідроксид-іоном не утворює слабкої основи, а іон NO3- з гідроген-іоном не утворює слабкої основи. Тому рівновага дисоціації води не порушується. Реакція розчину залишається практично нейтральною.

Такі солі не піддаються гідролізу.

 

Одержання середніх солей

1. Взаємодія металів з кислотою.

Кислоти не є окисниками, взаємодіють лише з металами, які знаходяться в ряді напруг лівіше водню. Реакція йде з виділенням водню.

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2#

Mg + 2CH3COOH = Mg(CH3COO)2 + H2#

Метали, які знаходяться в ряді напруг правіше водню, з такими кислотами не взаємодіють.

Кислоти, які володіють окисними властивостями, вступають в реакцію як з активними, так і малоактивними металами без виділення водню.

3Mg + 8HNO3 = 3Mg(CH3COO)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Характер взаємодії з металом сульфатної кислоти суттєво залежить від її концентрації. Розбавлена не проявляє окисних властивостей і взаємодіє з активними металами з виділенням водню:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2#

Концентрована сульфатна кислота є окисником і взаємодіє з металами з утворенням солей без виділення водню:

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O

 

2. Взаємодія основного оксиду з кислотою:

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

 

3. Взаємодіякислот з основами( реакції нейтралізації ):

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

 

4. Взаємодія солі з кислотою (для проходження реакції необхідно, щоб взята кислота була сильнішою за утворювану або менш леткою):

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl#

Дією надлишку кислоти на середні солі багато основних кислот отримують кислі солі:

Na2SO4 + H2SO4 = 2NaHSO4

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

 

5. Взаємодія основних оксидів з кислотними:

CaO + CO2 = CaCO3

CaO + SiO2 = CaSiO3

Ag2O + SO3 = Ag2SO4

 

6. Взаємодія основ з кислотними оксидами:

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O

6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O

 

7. Взаємодія солі з кислотним оксидом (реакції йдуть при нагріванні, тому кислотні оксиди, що вступають в реакцію повинен бути менш летким, ніж той, що утворився після реакції):

CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2#

Cr2(SO4)3 + 3B2O3 = 2Cr(BO2)3 + 3SO3#

 

8. Взаємодія основ з солями:

2NaOH + CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2

Fe(NO3)2 + 3NaOH = 3NaNO3 + Fe(OH)3$

 

9. Взаємодія солей (реакції протікають до кінця, якщо один із продуктів видаляється зі сфери реакції – випадає в осад):

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

Ag2SO4 + 2KI = 2AgI$ + K2SO4

 

10. Взаємодія солей з металами (реакції протікають, якщо метал знаходиться в ряді напруг лівіше металу, який входить в склад вихідної солі):

CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu

Cu + Hg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Hg

 

11. Взаємодія металів з неметалами:

Mg + Cl2 = MgCl2

Zn + S = ZnS

 

12. Взаємодія металу з лугом (метали, оксиди яких амфотерні, реагують з водними розчинами лугів, виділяється водень):

Zn + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2#

2Ag + 6KOH = 2K3AgO3 + 3H2#

 

13. Взаємодія неметалу з лугом:

Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O

3S + 6NaOH = 2Na2S + 2Na2SO3 + 3H2O

14. Взаємодія неметалів з солями:

Cl2 + 2KI = 2KCl + I2

S + Na2SO3 = Na2S2O3

 

 

15. Термічний розклад солей:

2KClO3 2KCl + 3O2

CaCO3 CaO + CO2

Сa(HCO3)2 CaO + CO2# + H2O

Ca(NO3)2 Ca(NO2)2 +O2

2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 + H2O

2NaNO3 2NaNO2 + O2

NH4NO3 NO2 + 2H2O

5.2.Кислі солі

Кислі соліце продукти неповної нейтралізації багатоосновних кислот основами:

H3PO4+2NaOH=Na2HPO4+H2O

(гідрофосфат натрію)

H3PO4+NaOH=NaH2PO4+H2O

(дигідрофосфат натрію)

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...