Главная Обратная связь

Дисциплины:






Розрахувати несучу здатність палі по грунту



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Затверджую Заступник директора з навчально-методичної роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проведення практичних занять

з дисципліни: „Штучні споруди”

для студентів спеціальності:

5.06010109 «БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ»

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії будівництва доріг і організації перевезень протокол № ___ від „___”______20__р. Голова ЦК _____________ Р.В. Андрейчук

 

 


Надвірна

Вступ.

Одним з найважливіших народногосподарських завдань що стоїть перед дорожньою галуззю, є модернізація існуючих автомобільних доріг, створення розгорненої мережі магістральних доріг, що викличе реконструкцію і будівництво великої кількості штучних споруд мостів, труб, підпірних стін і т.д.

Техніку-будівельнику важливо знати, що будь-яка інженерна споруда (міст, тунель, підпірна стіна) повинна бути міцною, жорсткою, стійкою і в той же час економічною і технологічною, тобто побудована із найменшими витратами енергетичних засобів, матеріалів, праці і в стислі строки.

Слід акцентувати увагу студентів на тому, що споруда знаходиться під дією різного роду навантажень як постійних (власна вага споруди), так і тимчасових (автомобільне навантаження, вітрове навантаження) та ін.

Мости, труби і інші штучні споруди є на більш трудомісткими і дорогими елементами доріг, що вимагають досить докладної конструктивної і технологічної розробки при проектуванні, а в процесі будівництва - хорошої організації і високоякісного виконання робіт. Предмет "Штучні споруди" є одним з профілюючих і завершальних предметів для студентів спеціальності "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів".

Практичне заняття №1

на тему:

«Приклад розрахунку несучої здатності паль по ґрунту.»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок простих паль на їхню несучу здатність по.

 

Студент повинен знати: що таке паля, що таке несуча здатність, які є види розрахунку паль.

 

Студент повинен вміти: визначати реакції в палях, проводити розрахунок паль, визначати з допомогою розрахунків несучу здатність паль.



 

 

Розрахувати несучу здатність палі по грунту.

 

1. Переріз залізобетонної палі 0,35х0,35=0,1225м2.

2. Довжина палі l=12,0 м.

3. Кількість паль в ростверку більше 21, коефіцієнт надійності по грунту при цьому γк=1,4 (приймається по таблиці 1)

4. Глибина води після можливого розмиву (загального розмиву плюс половина глибини місцевого розмиву), рахуючи від рівня межевих вод, рівна 5 м.

5. Глибина занурення палі в грунт нижча за рівень лінії можливого розмиву – 10м.

6. Потужність нашарування верхнього шару пилуватих пісків (після розмиву) складає 3,0 м., розрахунковий опір цього грунту по бічній поверхні палі рівний ƒ1=2,5тс/м2(25 кН\м2).

7. Потужність нашарування нижнього шару дрібних пісків складає 7м., його розрахунковий опір по бічній поверхні палі рівний ƒ2=4,4тс/м2(44 кПа).

8. Нижній кінець палі спирається на суглинок з показником текучості ІL=0,3. Розрахунковий опір цього грунту під нижнім кінцем палі (на глибині 13 м. від рівня межевих вод) складає R=370 тс/м2(3700 кПа).

 

Несучу граничну здатність забивної палі визначають по формулі:

 

де, А – площа поперечного перерізу палі, яка дорівнює 0,35х0,35 = 0,1225 м2;

U – периметр поперечного перерізу палі, м;

U=0,35+0,35+0,35+0,35=1,4 м;

γс, γCR, γсf -- коефіцієнти умов роботи, кожний з них рівний 1 для забивних паль, занурюваних підвісним, пароповітряними і дизель-молотами.

 

Дані розрахункові опори гранту визначені по таблицях ДБН «Пальові фундаменти». Треба тільки зважати на те, що значення ƒі і R визначаються для пісків залежно від крупності , а для глинистих грунтів – від показника текучості Іі , а також від глибини залягання шару грунту.

 

 

Розрахункова несуча здатність палі по грунту визначається за формулою:

де, - гранична несуча здатність палі, рівна в нашому випадку 79,3 тс;

γк – коефіцієнт надійності по грунту, який дорівнює при кількості паль в ростверку більше 21 шт. – 1,4.

Таблиця 1.

9.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. И. И. Иванчев, К. Х. Топуров, А. Н. Топилин, Н. И. Иваненко Железобетонные автодорожные мосты. Издательство Ассоциации строительных вузов, М:2008 г. 280 стр.

2. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

3. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

4. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов: Учебник. — М: Транспорт, 1981. – 504с.

Додаткова

1. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 1М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,352 стр.

2. Дементьев В.А. и др. Усиление и реконструкция мостов на автомобильных дорогах Учебное пособие. В. А. Дементьев, В. П. Волокитин, Н. А. Анисимова. Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с

3. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 2 М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,272 стр.

4. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчета железобетонных мостов . Учебное пособие."Автомобильные дороги", "Мосты и тоннели" К.: Высш. шк., 1986. -263с.

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...