Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №5на тему:

«Розрахунок шпунтової огорожі»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок шпунтової огорожі.

 

Студент повинен знати: що таке шпунти, що таке шпунтова огорожа та де вона застосовується при будівництві штучних споруд.

 

Студент повинен вміти: визначати реакції шпунтин, проводити розрахунок шпунтин та робити висновки після проведення розрахунку.

Розрахунокові опори осьовому стику шпунтової огорожі визначають згідно ДБН по формулі:

 

де умовний опір грунту, що приймається по табл. 1.

в – ширина (менша сторона або діаметр) підошви фундаменту, м; при ширині більше 6м – приймається - 6 м;

d – глибина закладання шпунтів, м, що приймається для руслових опор від рівня зрізання грунту або рівня загального (плюс глибини місцевого розмиву)

– середня об’ємна вага шарів грунту вища за підошву фундаменту, якщо даннні про грунти відсутні, допускається приймати

К1К2 – коефіцієнти, що приймаються по табл. 4

 

Приклад розрахунку.

Визначити розрахунковий опір шпунтової огорожі, якщо відомо:

1. Глибина закладання фундаменту від рівня загального з врахуванням половини місцевого розмиву d=6.5м.

2. Ширина фундаменту в рівні підошви в=7,0м, приймаємо 6 м (вимога ДБН)

3. Умовний опір супіску (200 кН/м) прийнято по табл. 1 відповідно до фізико – механічних властивостей цього грунту , е=0,5 – коеф. Пористості IL=0.3 – показник текучості.

4. Об’ємна вага грунту, що знаходиться вище за підошву фундаменту -

5. Коефіцієнти К1 = 0,08, К2=2,0

 

Розв’язання:

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. И. И. Иванчев, К. Х. Топуров, А. Н. Топилин, Н. И. Иваненко Железобетонные автодорожные мосты. Издательство Ассоциации строительных вузов, М:2008 г. 280 стр.

2. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

3. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

4. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов: Учебник. — М: Транспорт, 1981. – 504с.

Додаткова

5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 1М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,352 стр.

6. Дементьев В.А. и др. Усиление и реконструкция мостов на автомобильных дорогах Учебное пособие. В. А. Дементьев, В. П. Волокитин, Н. А. Анисимова. Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с7. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 2 М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,272 стр.

8. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчета железобетонных мостов . Учебное пособие."Автомобильные дороги", "Мосты и тоннели" К.: Высш. шк., 1986. -263с.

 

Таблиця 1. Умовний опір грунту.


Примітка.

1. Для проміжних значень JL і е, Ro визначаються по інтерполяції.

2. При значеннях числа пластичності Зр в межах 5-10 і 15-20 слід приймати середні значення Ro ( приведені в табл. 1 відповідно для супісків, суглинків і глин).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...