Главная Обратная связь

Дисциплины:


СХЕМА ПОГЛИБЛЕНОГО АНАЛІЗУ УРОКУДодаток А

Алгоритм оформлення угоди:

1. Угоду потрібно заповнити, відсканувати та надіслати за вказаною електронною адресою. Перша сторінка повинна бути названа (Прізвище_1), друга сторінка (Прізвище_2).

2. Помістити обидві скановані копії у папку, що має назву (Прізвище Ім'я.__від___)

3. Надсилати до лаборанта кафедри необхідно у rar архіві.

4. В угоді вкажіть дати проходження педагогічної практики: з 14 вересня по 16 жовтня або з 21 вересня по 23 жовтня 2015.

Додаток Б

Оформлення щоденника для стаціонарної форми навчання:

1 сторінка (титульна). Підготувати звичайний зошит на титулі якого потрібно розмістити наступну інформацію (див рис.1) ОБОВ’ЯЗКОВО НА ТИТУЛЬНОМУ ЛИСТІ НЕОБХІДНО ПОСТАВИТИ ПІДПИС ДИРЕКТОРА ТА ПЕЧАТКУ НАВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-7.03   ______________________________________________________________________________ (повне найменування вищого навчального закладу)     ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ ___________________________________________________________________ (вид і назва практики) студента ___________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Інститут, факультет, відділення________________________________________   Кафедра, циклова комісія _____________________________________________   освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________   напрям підготовки ___________________________________________________   спеціальність_______________________________________________________ (назва) _________ курс, група _______________   Студент______________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)   прибув на підприємство, організацію, установу   Печатка підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року   ____________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)     Вибув з підприємства, організації, установи   Печатка Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року   _____________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

рис.1 Оформлення титульної сторінки щоденника

 

2 сторінка. Зазначити Прізвище, ім’я, по батькові – директора школи, завуча, вчителя першої та другої мови, зарубіжної літератури та класного керівника. 

Сторінка.

1.Розклад дзвінків школи.

2. Розклад занять класу (повністю).

 

4 сторінка.Список класу.

 

5 сторінка. Поурочний план на весь період проходження практики (якщо такий план у вчителя є в електронному варіанті, то його можна роздрукувати та вклеїти до щоденника).

 

Подальші сторінки. Плани-конспекти уроків, що проходить практикант\ка обов’язково завірених підписом вчителя.

Для дистанційної форми навчання структура залишається але щоденник потрібно представити у електронному варіанті (Формат А4, Times New Roman, 14) відсканований із підписами вчителя-методиста.

Додаток В

СХЕМА ПОГЛИБЛЕНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

I. Цілеспрямованість уроку:

1) визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку;

2) встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання.

3)

II. Структура та зміст уроку:

1) назвати етапи уроку;

2) співвіднести їх послідовність і розподіл часу з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання;

3) дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

 

 

Початок уроку:

· визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та відповідність віковим особливостям та рівню мовної підготовки учнів;

· сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв'язок з цільовою установкою уроку;

· обґрунтувати відповідність використання прийомів поставленим цілям;

· оцінити ефективність використаним засобів навчання;

· охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Основна частина:

а) подача нового матеріалу:

· визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

· оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

· назвати застосовані прийоми поточного контролю й оцінити їх активність поставленим цілям;

· визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

· оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активація дій учнів з метою використання мовного матеріалу:

· встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

· обґрунтувати мовленнєву спрямованість тренування;

· встановити зв'язок тренувальних вправ уроку з виконанням домашнього завдання, оцінити ефективність форми його перевірки;

· назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів, рівню їх підготовки;

· визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

· оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

в) практика учнів у спілкуванні:

· оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкування учнів;

· визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

· назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

· визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам;

· встановити зв'язок урочної роботи з виконанням домашнього завдання та оцінити ефективність форм його перевірки;

· визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

· оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

Завершення уроку:

· оцінити своєчасність та чіткість пояснення домашнього завдання, підготовленість до нього завдяки проведеному уроку;

· визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

· оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

 

III. Результативність уроку:

1) визначити ступінь успішності виконання плану уроку;

2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3)

IV. Рекомендації щодо вдосконалення уроку:

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

  • покращання і вибору методичних прийомів навчання;
  • забезпечення вмотивованості та мовленнєвої спрямованості вправ;
  • вдосконалення організації форм уроку;
  • раціональності використання допоміжних засобів навчання;
  • покращення мовленнєвої поведінки вчителя.

Додаток Г

Характеристика повинна бути роздрукована на одному аркуші з двох сторінок!!!!!!!!!!!!!

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...