Главная Обратная связь

Дисциплины:


Эллинские поэты. - М., 196815. Мень А. История религии: в 6-ти т. – Т.4. Дионис, Логос или Судьба. – М., 1991.

16. Антична література. Довідник. – К., 1993.

17. Словарь античности. – М., 1989.

18. Підлісна Г.Н. Антична література. – К., 1992.

ТЕМА 9.ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕЛЛІНІЗМУ: РЕЛІГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА.

Заняття 1.

План

1. Соціально-психологічний клімат еллінізму: розпад полісної свідомості та світобачення. Поняття космополітизму.

2. Філософія і етика епікуреїзму:

а) матеріалістична натурфілософія;

б) естетичне бачення релігії: етика індивідуалізму;

в) вчення про щастя, життя і смерть.

3. Філософія кінізму елліністичної доби.

 

Заняття 2.

План

1. Філософія і етика стоїцизму:

а) логіка і теорія пізнання Зенона з Кітіону, Клеанфа і Хрисіппа;

б) світ і людина (душа) в філософському стоїцизмі;

в) вчення про атараксії і стоїчна етика.

2. Філософія скептицизму.

3. Релігійні культи елліністичного світу: від релігії общини до індивідуалістичних релігійно-моральних доктрин.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Життя і творчість Епікура.

2. Релігійна етика елліністичного стоїцизму.

3. Сутність та зміст епікурейського атеїзму.

4. Поняття гомонойї та проблема елліністичного космополітизму.

5. Виникнення і розвиток елліністичних релігійних культів.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

аскетизм, гедонізм, апатія, атараксія, атеїзм, гомонойя, космополітизм, еллінський расизм, істинна насолода, міра, екзегетика, елліністична вченість.

 

Література:

1. Антология мировой философии. – Т.1. – Ч.-1. – М., 1969.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1975.

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

4. Боннар А. Греческая цивилизация. – Ч.ІІІ. – М., 1993.

5. Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1996.

6. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

7. Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

8. Лосев А.Ф. Античная философия и общественно-экономические формации //Античность как тип культуры. – М., 1988.

9. Лосев А.Ф. История античной философии. – М., 1989. – С.78-126.

10. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М., 1979. – Т.5. Ранний эллинизм.

11. Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.40.

12. Мир философии. Ч.1-2. – М., 1990.

13. Філософія Стародавнього світу. Читанка. Т.1 – К., 1992. – С.172-180, 185-187.

14. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

ТЕМА 10.НАУКА І МИСТЕЦТВО ЕЛЛІНІСТИЧНОГО СВІТУСемінарське заняття.

План

1. Архітектура і скульптура елліністичного світу.

2. Основні принципи елліністичної естетики.

3. Література і театр ранньоелліністичного періоду.

4. Елліністична поезія Греції, Сірії, Єгипту.

 

Індивідуальні завдання:

План.

1. Математичні і астрономічні знання елліністичного світу.

2. Розвиток географії і картографії в елліністичну епоху.

3. Елліністична містобудівна політика.

4. Культура елліністичного Ірану та Єгипту.

5. Духовна культура елліністичної Середньої Азії.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Взаємовплив східної і грецької культур внаслідок походів Олександра Македонського.

2. Елліністична Сірія та її духовна культура.

3. Греко-бактрійське царство та його духовна культура

4. Культура елліністичних держав Північного Причорномор’я

5. Культура Іудеї елліністичного періоду.

6. Історична наука і соціально-політична думка раннього еллінізму.

Література:

1. Античная литература. Греция. Антология. Ч.2.//Сост. Н.А.Федорова, В.И.Мирошенкова. – М., 1989.

2. Античная цивилизация. – М., 1972.

3. Античность как тип культуры. – М., 1988.

4. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1989.

5. Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1979.

6. Из истории античной культуры. – М., 1976.

7. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

8. Мень А. История религии. – Т.4. Дионис, Логос или Судьба. – М., 1993.

 

ТЕМА 11.СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ( VII —III ст. до н. е.)

 

Індивідуальні завдання.

План.

1. Суспільно-політична свідомість найдавнішої римської общини.

2. Соціально-політичний устрій Римської Республіки і поняття свободи і громадянства.

3. Ідеологія римської патріархальної сім¢ї .

4. Громадянське право Римської республіки.

5. Сімейне законодавство Риму.

Завдання для самостійної роботи

1. Формування та зміст системи римського права.

2. “Закони ХІІ таблиць” як вияв правової культури античності

3. Принцип “civitas” та його значення для формування громадянської культури Риму.

4. Боротьба патріціїв і плебеїв в Ранній Римській Республіці та формування правової культури.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Civitas (цівітас), республіка, консули, трібун, плебс, патріції, клієнти, пролетарії, коміції, фамілія, курія, куріальні коміції, диктатор, centuria, центуріатні коміції, легіон, муніціпія, rex, populus romanus, gens (рід), триба, “pater familiae”, паг, vikus, “ager publikus”, сенат, ригоризм, нобілітет, вершники, ліберти, люмпен-пролетаріат,претор, квестор, еділ, цензор, дедитиції, закон Петелія-Папірія, закон Гортензія.

 

Література:

1. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.

2. Культура Древнего Рима: В 2-х томах. Т.1. Гл. 1,3. – М., 1985.

3. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

4. Левчук Л.Т.,Панченко В.І., Шинкаренко О.В. Історія світової культури. – К., 1994. – С. 122-129.

5. Ливий Тит. Римская история от основания города. –Т.1. – М.., 1989.

6. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1986.

7. Цицерон Марк Туллий. Диалоги. О государстве. О законах. – М., 1966.

 

ТЕМА 12.РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

План

1. Міфологізація історії найдавнішого Риму. Основні риси римської міфології.

2. Від релігії общини до державного пантеону богів.

3. Родові і домашні культи в Римі і їх значення в суспільному житті.

4. Релігійний культ і свята древніх римлян.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Храми і общинні святині Риму.

2. Римська релігійна політика на підкорених землях.

3. Анімізм у первісній релігії Риму.

4. Жреці та релігійні відправи у Стародавньому Римі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Авгури, гаруспіки, весталки, жеребкування, ауспіція, лари, пенати, русалії, сатурналії, луперкалії, понтіфік, геніус фаміліє, геніус лоці, “Сивіллині книги”.

Література:

1. Античная цивилизация. – М., 1972.

2. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. – М., 1960.

3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.

4. Культура Древнего Рима: В 2-х томах. Т.1. Гл. 2. – М., 1985.

5. Ливий Тит. Римская история от основания города. Т.1. – М.., 1989.

6. Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис Римского полиса. – М., 1983.

7. Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. – М., 1979.

8. Фрезэр Дж. Золотая ветвь. – М., 1985.

 

ТЕМА 13.РИМСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ

 

План.

1. Епікуреїзм в Римі: гедонізм і вчення Філодема.

2. Філософія і етика Тіта Лукреція Кара.

3. Середня Стоя: етика, фізика, філософія:

а) філософія і етика ригоризму;

б) етичне вчення Панеція;

в) поєднання матеріалістичної натурфілософії і містики у вченні Посидонія.

4. Філософський еклектизм і скептицизм:

а) тропи відносності Енесідема Кносського;

б) філософія і етика Ціцерона;

в) соціальне вчення Ціцерона.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Марк Туллій Ціцерон про мету і призначення філософії.

2. Епікурейський спосіб життя і принцип “розумного задоволення”.

3. Філеллінство як соціальне та філософсько-культурне явище Римської Республіки.

4. Марк Туллій Цицерон про культуру і цивілізацію.

 

Література:

1. Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. – М., 1969.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1975.

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

4. Кар Тит Лукреций. О природе вещей. /Любое издание/.

5. Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.

6. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. Т.6. – М., 1980.

7. Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. I-II вв н.э.. – М., 1979.

8. Мир философии. Т.1,2. – М., 1990.

9. Філософія Стародавнього світу. Читанка. – К., 1992.

10. Цицерон Марк Туллий. Философские трактаты. – М., 1985.

11. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

ТЕМА 14.НАУКА ІМИСТЕЦТВО РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

(VI-I ст. до н.е.)

Семінарське заняття.

 

План

1. Римська поезія:

а) римський фольклор;

б) панегірична поезія ІІ ст. до н.е.;

в) становище поета в римському суспільстві.

2. Драматичне мистецтво Республіки: Плавт, Теренцій, Титиній, Пакувій, Акцій.

3. Латинська проза Республіки:

а) ранні анали і псевдоісторичні епопеї Фабія Піктора, Невія і Еннія;

б) політична публіцистика періоду громадянських війн;

в) промови і листи Ціцерона як літературна пам¢ятка;

г) історично-описова проза Плінія Старшого і Цезаря.

4. Наукові знання та освіта в епоху Римської Республіки.

 

Індивідуальні завдання:

План.

1. Музична культура Риму.

2. Архітектура Риму:

а) міське будівництво Риму;

б) військово-інженерне мистецтво;

в) храмова архітектура.

3. Портретна скульптура та живопис в Римі.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Римський філеллінізм і його вплив на мистецтво.

2. Мілітарна культура Риму.

3. Розвиток медичних знань у Римі.

4. Від театру до цирку: видовища та гладіаторські ігри в Римі та їх світоглядна суть.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

«сатурнійський вірш», побутова комедія, пантоміма, «Аннали», філеллінство, ригоризм, дидактична проза, паліати, латинський епічний гекзаметр, тогата, римська трагедія, філософська поезія, політична публіцистика, риторика, елоквенція, базиліка, форум, інсула, вілла, атріум, перистиль, ойкос, мозаїка, фреска.

 

Література:

 

1. Античная лирика. – М., 1968

2. Античная цивилизация. – М., 1972

3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. – М.,1988.

4. Замаровський В. Сім чудес світу. – К.,1079.

5. Культура древнего Рима: в 2-х томах.- Т.1-2. – М.,1985

6. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М.,1990.

7. Ліндсей Дж. Коротка історія культури. – К.,1995.- Ч.2.

8. Памятники мировой эстетической мысли. Античность, средние века, Возрождение.-Т.1. – М.,1962.

9. Підлісна Г.Н. Антична література. – К.,1992.

10. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3-х томах. – М., 1961-1963.

11. Полонская К.П., Поняева Л.П. Хрестоматия по ранней римской литературе. – М.,1964.

12. Словарь античности. – М.,1989.

13. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М.,1986.

14. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. – М.,1972

 

ТЕМА 15.ФІЛОСОФІЯ І ЕТИКА РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

План.

1. Римський стоїцизм періоду імперії:

а) філософія і етика Сенеки;

б) теологія і етика Епіктета;

в) філософія Марка Аврелія Антоніна.

2. Занепад античної філософії:

а) римський скептицизм /пірронізм/ і його світоглядний зміст;

б) філософський неоплатонізм як підсумок розвитку античної філософії /Плотін, Порфірій, Ямвліх/.

3. Історико-філософська література Риму.

 

Література:

 

1. Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. – М. 1969.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1975.

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

4. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1989.

5. Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Приложение. – М., 1986.

6. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Т.1,2. – М., 1988.

7. Лосев А.Ф. Типы античного мышления //Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

8. Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. – М., 1979.

9. Эмпирик Секст. Против ученых. //Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х томах. Т.1. – М., 1976.Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991.

10. Плотин. Избранные сочинения в 2-х томах. – М.,1995.

11. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977.

12. Філософія Стародавнього світу. Читанка. Т.1. – К., 1992.

 

 

ТЕМА 16.РЕЛІГІЯ, НАУКА, МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА ПЕРІОДУ ІМПЕРІЇ

Семінарське заняття.

 

План.

1. Архітектура Риму періоду імперії.

2. Наука і система освіти в Римській імперії.

3. Містобудівна і військово-шляхова політика Римських імператорів.

Індивідуальні завдання:

План.

1. Історична і біографічна література І-ІІ ст. н.е.

2. Римський роман періоду імперії /Апулей і Петроній/.

3. Розквіт поезії в І ст. н.е. – Вергілій, Горацій, Овідій.

4. Видовища і свята в суспільному житті Риму.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Архітектура і образотворче мистецтво східних провінцій Римської імперії.

2. Особливості розвитку образотворчого мистецтва Римських провінцій.

3. Військово-інженерна та архітектурна спадщина Римської імперії у західних провінціях.

4. Становлення і розвиток класичного римського епосу (на прикладі “Енеїди” Вергілія).

Література:

 

1. Античная лирика. – М., 1968.

2. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. – М., 1968.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...