Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО - КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІА.В.ДРУЖИНІН, Г.С.ЖИЛЯКОВА

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ

В БУДІВНИЦТВІ

Навчально – методичний посібник

 

 

Харків 2013

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИІ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

А.В.ДРУЖИНІН, Г.С.ЖИЛЯКОВА

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ

В БУДІВНИЦТВІ

Рекомендовано

науково - методичною радою університету,

як навчально - методичний посібник

для студентів будівельних спеціальностей

 

 

 

Харків 2013

 

 

УДК 69 (083.78)

Д 76

Рецензенти:

Н.О.Кондратенко, д.е.н., професор кафедри менеджменту і маркетингу

у міському господарстві ХНАМГ

 

О.І. Савченко, к.е.н., доцент кафедри організації будівельного

виробництва ХНУБА

 

Рекомендовано кафедрою організації будівельного виробництва,

протокол №10 від 24.05.2012

 

Затверджено науково -методичною радою університету,

протокол № 2 від 25.10.2012

 

Д 76 А.В.Дружинин, Г.С. Жилякова Організація кошторисної справи в будівництві. Навчально-методичний посібник – Х.: ХНУБА, 2012. – 50 с.

 

У навчально - методичному посібнику викладено наукові основи

та сучасні вимоги до організації кошторисної справи в будівництві ,

методика розробки кошторисної документації інвестиційного проекту,

договірної ціни підрядника та особливості методики їх визначення в

курсових та дипломних работах з будівництва із застосуванням сучасних програм для ПОЕМ.

Посібник призначено для студентів усіх будівельних спеціальностей,

що вивчають дисципліни „Організація будівництва”, „Управління

проектами та економічна ефективність інновацій” та виконують

курсові та дипломні проекти.

 

©А.В.Дружинін, Г.С.Жилякова, 2013

ВСТУП

Основою стратегічного курсу, його базовим принципом на майбутнє до 2020 року з позиції європейської інтеграції повинна стати реалізація державної політики, спрямованої на впровадження інноваційної моделі структурної перебудови й зростання економіки, затвердження України як високотехнологічної держави.

Обґрунтування інноваційних ресурсозберігаючих технологій, форм, методів и моделей організації виробництва та управління проектуванням і будівництвом вимагає визначення реальної ринкової вартості будівельних проектів, для оцінки економічної ефективності проектних рішень, моделювання їх зміні за час будівництва під впливом зміні ринкових умов.

Актуальність проблеми обумовлена кризовим станом будівельної галузі та необхідністю отримання фахівцями різних рівнів управління інформації про майбутню вартість об’єкта та інші техніко - економічні показники реалізації проекту.Розробка рекомендацій з організації кошторисної справи в будівництві України актуальна для підрядних будівельних організацій і обумовлена майбутніми змінами їхнього положення на ринку, виробничого й кадрового потенціалу, конкуренцією, змінами в законодавчій, нормативно-довідковій базі, комп'ютерному забезпеченні.

Діючі нормативні й методичні рекомендації з визначення кошторисної вартості будівництва за останні 12 років майже щорічно змінюються під впливом зовнішніх чинників і ринкових умов в Україні, що вимагає розробки комплексу системних моделей і програм для ПЕОМ, які дозволять майбутнім фахівцями об'єктивно оцінити реалізовність проекту по строку будівництва і вартості, підготувати документи на тендер і далі обґрунтувати реальну вартість і оцінити економічну ефективність проекту для інвестора.

Мета даного посібника – навчити майбутних фахівців теоретичним основам та практичним навичкам визначення реальної кошторисної вартості у процесі управління інноваційним будівельним проектом та організації його реалізації в сучасних ринкових умовах.

Навчально-методичний посібник структурно за розділами відповідає

робочій програмі дисципліни і передбачає вивчення проблем проектного

ціноутворення в будівництві, методики визначення інвесторської вартості,

договірної ціни , особливостей їх визначення в курсових та дипломних проектах з використанням програм і ПЕОМ.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО - КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...