Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. І юрова Ю.В. Поняття, сутність та ознаки судової вла­ди // Вісник Запорізького юридичного інститутуІ юрова Ю.В. Поняття, сутність та ознаки судової вла­ди // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2007. - № 1.-С. 20-29 1\>ршенева И.А. Полиция в механизме современного демократического государства: Учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Фонд содействия правоохран. органам «Закон и право». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - 174 с. IГражданин, закон и публичная власть / Под ред. А.Ф. Ноздрачева, А.Е. Постнико­ва, Ю.А. Тихомирова. - М.: Норма, 2005. - С. 9-156

Жиделев В.А. Государственная власть как правовая категория // Право и политика. - 2007. -№ 6. - С. 11-15

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы тео­рии / А.Д. Керимов. - М.: Норма, 2007. - 144 с. Коцюба О. Узурпація права народу: гілки влади і гаран­та Конституції // Голос України. - 2008. - 22.07 Крылова Е.Г. Принцип разделения властей в органи­зации государственной службы // Государство и право.-2007,-№ 11.-С. 12-19 ./Іадиченко В. Механізм самообмеження державної вла­ди // Юридична Україна. - 2007. - № 5. - С. 4-8 ЛуцъЛЛ. Загальна теорія держави та права: Навчально- методичний посібник (за кредитно-модульною сис­темою). - К.: Атіка, 2007. - С. 53-64 Мацола М.1. Влада як об'єкт дослідження правової на­уки / / Часопис Київського університету права. - 2007.-№ 2.-С. 34-39

 

Наливайко Л.Р. Реформування механізму держави в контексті с мроін і сі раційної орієнтованості зовнішньої політики України // Науковий вісник Дніпропетровського держанного університету внутрішніх справ. - 2007. - Л\Г<> 2. - С. 48-53 Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його

реалізації: Монографія. -X.: Право, 2008. - 304 с. Селіванов В. Державна влада як елемент державно упо­рядженого суспільства в Україні // Право України. - 2006. -№ 9.-С. 10-17 Сіренко В.Ф. Інтереси, влада, корупція. - К.: Оріони,

2006. - 72 с. Мова рос. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для му:юн. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО Юстицин- фо|>м, 2007.-С. 45-53 Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. Т. 1. Пн'ударетмо / Лмтор составитель М.Н. Марченко.

М ( >Л( ) "І Іідате/п.екиіі Дом „Городец"», 2004. - С. /(,:' /м<>

Іеорін держанії і прана. Академічний курс: Підручник / ; і.і р<уі, ().И.: {аіічука, І І.М. Оніщенко. -К.: Юрінком Ін іер. 2()()(і. С. 145 171 'Гхабисимоиа Л.А. Оптимизация системы государ­ственной власти: принцип разделения властей // Юристъ-Правоведъ. - 2007. - № 1 (20). - С. 53-56 Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публіч­ної влади: теоретико-правовий аналіз: Монографія. -Харків: Право, 2006. - 224 с. Честное И.Л. Актуальные проблемы теории государ­ства и права: диалогическая природа государства и его место в политической системе общества: Учебное пособие. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2007. - 64 с.Четверний В. А. Понятия права и государства. Введе­ние в курс теории права и государства. - М.: Дело, 1997.-С. 83-119 Чиркин В.Е. Контрольная власть. - М.: Юристъ, 2008. -213с.

IНаповал В.М. Конституція і виконавча влада. - К.:

Юрінком Інтер, 2004. - 80 с. 11 Іундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории 11 ГЬсударство и право. - 2006. - № 12. - С. 12-21

 

 

ТЕМА №3.

ФОРМА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕГИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ

ПЛАН

1. Загальна характеристика форми держави: сучасний погляд

2. Форма правління: поняття, види, ознаки. Сучасні монархії та республіки.

3. Державний (територіальний) устрій: поняття, види, ознаки.

Порівняльна характеристика простих та складних держав.

4. Політичний режим: поняття, види, ознаки. Переваги та недоліки демократії.

 

 

Питання № 1.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...