Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Структура пояснювальної записки повинна задовольняти вимогам повноти інформації та логічності викладання.

Зміст текстової частини розділу «АСК ТП» дипломного проекту складається з наступних підрозділів:

 

1. Аналіз об'єкта керування.

1.1. Короткий опис об'єкта керування.

1.2. Норми технологічного режиму.

1.3. Задачі контролю та керування технологічним процесом.

2. Розробка автоматизованої системи керування технологічним процесом.

2.1. Призначення, цілі та автоматизовані функції системи керування.

2.2. Вибір та обґрунтування методів автоматичного контролю технологічних параметрів.

2.3. Вибір комплексу технічних засобів.

2.4. Опис функціональної схеми автоматизації.

Література

Додаток (замовна специфікація на прилади та засоби автоматизації).

 

Нижче подані пояснення до змісту та рекомендації з розробки основних питань розділу з урахуванням специфіки автоматизації харчових виробництв.

Аналіз об'єкта керування

2.1.1. Короткий опис об'єкта керування

У харчовій промисловості є багато різнохарактерних об’єктів керування внаслідок різноманіття харчових виробництв.

У даному пункті необхідно привести головні конструктивні характеристики обладнання (матеріал, форма та таке інше), що встановлено на ділянці. При цьому слід звернути увагу на місця зливу (постачання) продукту (сировини) та способи їх організації, оснащення додатковими нагрівальними приладами (теплообмінник, електронагрівач).

Об’єктами автоматизації можуть виступати як окреме технологічне обладнання (автоклав для стерилізації продукту, вакуум-сушильна установка, дезодоратор, пастеризатор) чи крупні агрегати виробництва (цех, відділення, ділянка), так і виробничий процес всього промислового підприємства.

Таким чином, у цьому розділі під керівництвом консультанта необхідно чітко визначити технологічний процес, апарат або групу апаратів, які надалі будуть розглядатись в розділі АСКТП як об'єкт керування.

Для повноти уявлення про виконання розділу, приведений приклад розробки АСК ТП для відділення пастеризації у консервному виробництві. На цьому прикладі буде розглянуто розробку всього розділу АСК ТП дипломного проекту.

Приклад.

Багато харчових продуктів (овочеві та м'ясні консерви, молоко, овочеві та фруктові соки та ін.) є живильним середовищем для мікроорганізмів. З метою уповільнення або повного придушення життєдіяльності мікроорганізмів такі продукти піддають тепловій обробці. Теплова обробка продуктів, що відбувається при температурі до 100 °С, називається пастеризацією.

Після стерилізації продукт фасується в банки, які потім автоматично накриваються кришками та надходять у ексгаустер, де відбувається видалення повітря з банок. З ексгаустера банки надходять на закаточну машину, де відбувається їх закупорювання. Далі банки надходять у пастеризатор.Об’єктом керування є пастеризатор безперервної дії з допоміжним обладнанням (насос, вентилятор). Пастеризатор включає три зони пастеризації, зону охолодження повітрям, зону охолодження водою та зони завантаження і вивантаження. У зонах пастеризації банки занурюються у ванну з підігрітою водою. Підігрів води у ванні здійснюється парою шляхом барботування. Рівень води над банками при їх зануренні у ванну складає 30 мм. Для пересування банок у пастеризаторі передбачений конвейєр.

 

2.1.2. Норми технологічного режиму

Забезпечення оптимальної продуктивності обладнання, а також зменшення норм витрати електроенергії при нормальній роботі основного технологічного обладнання у великій мірі залежать від дотримання норм ведення технологічного режиму.

В цьому підрозділі приводяться основні умови експлуатації технологічного устаткування, а також умови експлуатації технічних засобів, що встановлюються в приміщенні на щитах КВП і керування.

Опис та характеристику технологічних величин та припустимі відхилення їх від нормальних значень доцільно представляти у вигляді таблиці.

Приклад.

Таблиця 2.1.

Норми технологічного режиму

 

Найменування обладнання Назва технологічних параметрів Одиниця вимірювання Номінальне значення Допустиме відхилення
пастеризатор безперервної дії температура у I зоні пастеризації 0С ± 5
температура у II зоні 0С ± 5
температура у III зоні 0С ± 5
температура у зоні охолодження 0С ± 2
тиск пари, що подається у зони І - ІІІ МПа 0,25 ± 0,02
трубопровід подачі пари тиск пари МПа 0,25 ± 0,02
витрата пари м3/год ± 2
насос охолодження тиск середовища (охолоджуючої води) у лінії нагнітання МПа 0,2 ± 0,05

 

2.1.3. Задачі контролю та керування технологічним процесом

Головною задачею при розробці системи керування є вибір параметрів, що беруть участь у керуванні – параметрів, які необхідно контролювати, регулювати, реєструвати, а також параметрів, які визначають аварійний стан об'єкта.

На етапі вибору параметрів, що характеризують процес, необхідно вибрати ті, які підлягають регулюванню й зміною яких доцільно вносити регулюючий вплив. Як правило, число регульованих параметрів не перевищує четвертої частини параметрів, що беруть участь у керуванні. Справитися з поставленою задачею можна лише аналізуючи цільове призначення процесу та його взаємозв'язок з іншими процесами виробництва. Виходячи з результатів аналізу, вибирають критерій керування, його задане значення та параметри, зміною яких доцільно впливати на об'єкт керування.

При необхідності керування періодичними виробничими процесами застосовують логічне керування. Алгоритм керування повинний передбачати виконання ряду умов, зв'язаних із застосуванням устаткування в різних технологічних режимах (режими пуску й зупинки апаратів, режими нормальної експлуатації, аварійні режими). Застосування засобів логічного керування обумовлено неможливістю для оператора здійснювати вручну складні переключення устаткування.

Контролю підлягають ті параметри, за значеннями яких здійснюється оперативне керування технологічним процесом. Обов'язковому контролю підлягають параметри, значення яких регламентуються технологічною картою. Особлива увага повинна бути надана контролю технологічних параметрів вибухонебезпечних об'єктів керування. Для кожного з об'єктів визначають сукупність значень критичних фізико-хімічних величин технологічного процесу, а також допустимий діапазон їх зміни.

Сигналізації підлягають ті параметри, відхилення яких від номінальних значень може привести до аварійної ситуації, вибуху, пожежі та ін.

Оперативний технологічний персонал при сповіщенні його пристроями сигналізації про небажані події, повинен прийняти відповідні заходи по їх запобіганню або ліквідації. Якщо ці заходи виявляться неефективними і параметр, що характеризує стан об'єкта досягне аварійного значення, повинні спрацювати системи протиаварійного захисту, які автоматично і за заданою програмою перерозподіляють матеріальні та енергетичні потоки, включають або відключають апарати об'єкта з метою запобігання вибуху, аварії, нещасному випадку, випуску браку. При цьому об'єкт повинен бути переведений в безпечний стан, аж до його зупинки Параметри і комплекс способів захисту, що реалізовуються, вибирають виходячи з особливостей об'єкта управління.

Задачі контролю та керування, які повинна вирішувати АСК, що розроблюється, випливають із аналізу об'єкта керування і повинні бути подані у вигляді таблиці технологічних величин, які беруть участь у керуванні. У таблиці наводиться перелік величин, що регулюються, контролюються та підлягають сигналізації, а також їх характеристики, вид контролю та керування. Зміст цієї таблиці є основою для розробки АСК ТП.

Приклад.

Критерій керування процесу пастеризації – це підтримка заданого температурного режиму в кожній зоні пастеризатора.

Ціль керування забезпечити температурний режим пастеризатора, за рахунок заданої точності підтримки значень технологічних параметрів, у будь-яких умовах виробництва, при заданій продуктивності та економічній ефективності роботи .

Вибір параметрів, які необхідно регулювати та каналів внесення керуючих впливів.

До параметрів, які необхідно регулювати, відносять наступні:

– температура у зонах пастеризації І – ІІІ (керуючий вплив вноситься зміною витрати гріючої пари);

–температура у зоні охолодження IV (керуючий вплив вноситься за рахунок зміни витрати охолоджуючої води);

– температура у зоні охолодження V (керуючий вплив вноситься за рахунок подачі охолоджуючого повітря).

Вибір параметрів контролю.

До параметрів контролю відносяться всі параметри, що підлягають регулюванню, а також наступні параметри:

– тиск на нагнітанні насосу, як режимний параметр, що характеризує роботу насосу;

– тиск охолоджуючого повітря після вентилятора;

– витрати пари та води, як техніко-економічні параметри;

– тиск пари в загальному трубопроводі та трубопроводах подачі в кожну зону пастеризації.

Вибір параметрів сигналізації.

В якості параметрів сигналізації вибираємо:

– тиск у загальному трубопроводі подачі пари;

– тиск пари, що подається у зони пастеризації І-ІІІ;

– тиск лінії нагнітання насосу охолодження;

– тиск охолоджуючого повітря

– робота електроприводів обладнання (конвеєрів, насосу).

Задачі контролю та керування АСК процесом пастеризації наведені у таблиці 2.2.

Інформаційні функції повинні виконуватись в автоматичному режимі, а функції керування − в двох режимах: автоматичному та ручному дистанційному.

 

Таблиця 2.2.

Перелік задач контролю та керування технологічним процесом

 

Найменування обладнання Назва технологічних параметрів Одиниця вимірювання Номінальне значення Інформа-ційні функції Керуючі функції
Відображення Реєстрація Сигналізація Регулювання Логічне керування Ручне керування
Конвеєр завантаження поз. 1 робота електроприводу + + + + +
Пастеризатор безперервної дії поз. 2 температура у зоні пастеризації І – III 0С + + + +
температура у зоні охолодження IV 0С + + + +
температура у зоні охолодження V 0С + + + +
тиск пари, що подається до зон І – III МПа 0,22 + +
тиск пари в загальному трубопроводі МПа 0,28 + +
витрата пари м3/год + +

Продовження табл. 2.2.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...