Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність та етапи розвитку інформаційних технологійIнформаційна технологія — це комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збору, передавання, оброблення, зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.

Принципова відмінність інформаційної технології від виробничої (яка являє собою сукупність способів оброблення, виготовлення, зміни стану, властивостей, форм сировини, матеріалу або напівфабрикату) полягає в тому, що вона крім рутинних операцій містить елементи творчого характеру, тобто людського фактора, який не підлягає регламентації та формалізації.

Інформаційні технології виникли разом із виробництвом кілька мільйонів років тому і в своєму розвитку пройшли декілька етапів.

1. До другої половини XIX ст. мала місце «ручна» інформаційна технологія. Весь процес оброблення інформації виконувався людиною за допомогою пера, рахівниць, бухгалтерських книг. Зв'язок здійснювався пересиланнями поштою пакетів та листів.

2. «Механічна» інформаційна технологія виникла з появою друкарських машинок, арифмометра, засобів поштового зв'язку, які дали змогу суттєво вдосконалити як окремі операції, так і весь технологічний процес оброблення інформації, різко підвищити продуктивність управлінської праці.

3. «Електрична» інформаційна технологія виникла в 40—50-х роках XX ст., основана на широкому використанні електричних друкарських машинок, телефону, диктофону, копіювальних машин. Різко підвищились якість, продуктивність і швидкість оброблення документів.

4. З появою і широким розвитком ЕОМ і периферійної техніки настала ера комп'ютерноїінформаційної технології.

Створення інформаційних комп’ютерних технологій має грунтуватися на додержанні принципів:

​ ·зручність виконання операцій для користувача;

​ ·мінімальні затрати ручної праці, пов’язаної з обробленям інформації;

​ ·можливість перевірки повноти і коректності розрахунків на ЕОМ;

​ ·мінімальні витрати часу за потреби відновлення інформації у разі її пошкодження;

​ ·забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу та пошкодження.

Комп’ютерна інформаційна технологія в своєму розвитку пройшла 4 етапи.

Перший етап (1950—1960 рр.), що характеризується використанням великих (для того часу) комп’ютерів, у своїй основі був зорієнтований на економію машинних ресурсів. Концепція інформаційної технології полягала в тому, що все, що можуть робити люди, мають вони робити; комп’ютери виконували лише ту частину роботи з оброблення інформації, яку люди об’єктивно не спроможні були виконати, наприклад, численні розрахунки. Головне завдання інформаційної технології на цьому етапі можна сформулювати як підвищення ефективності оброблення даних завдяки використанню формалізованих алгоритмів.Для другого етапу (1960—1970 рр.) визначальним став широкий випуск малих машин (міні-комп’ютерів). Оскільки вартість апаратних засобів та машинних ресурсів суттєво знизилася, то метою інформаційної технології стала економія витрат праці програмістів, тобто необхідно було підвищити ефективність програмування, зокрема, за рахунок автоматизації розроблення програм. Докорінно змінилась концептуальна орієнтація: все, що можна запрограмувати, мали виконувати комп’ютери; люди мусили робити лише те, що не може бути запрограмовано.

Третій етап розвитку інформаційних технологій (1970—1990 рр.), який у літературі відомий під назвою нової (сучасної, безпаперової) інформаційної технології, характеризується масовим випуском персональних комп’ютерів. Визначальною метою стала економія праці користувачів. Основу нової інформаційної технології складають розподілена комп'ютерна техніка, «дружнє» програмне забезпечення, розвинуті комунікації. Концепція третього етапу: автоматизувати можна все, що люди спроможні описати (програмування без програмістів). Тому центральним завданням технології програмування стало розроблення інструментальних засобів, які полегшують професіоналам-програмістам процес самостійної формалізації їхніх індивідуальних знань.

Для нової інформаційної технології характерні такі ознаки:

–​ робота користувача в режимі маніпуляції (а не програмування) даними. Користувач має можливість «бачити» за допомогою засобів виводу (екрана,принтера) і «діяти» через засоби вводу (клавіатуру, сканер, джойстик), а не тільки «знати» і «пам'ятати»;

–​ цілковита інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації на основі інтегрованої БД, яка передбачає єдину уніфіковану форму подання, зберігання, пошуку, відображення, відновлення та захисту даних;

–​ безпаперовий процес відпрацювання документа, коли на папері фіксується лише остаточний його варіант, а проміжні версії та необхідні дані, записані на машинних носіях, надаються для користування та редагування за допомогою екрана дисплея;

–​ інтерактивний (діалоговий) режим розв'язання задач з великими можливостями для користувачів впливати на цей процес;

–​ можливість колективної співпраці над підготовкою рішень і створенням документів на базі кількох персональних комп'ютерів, об'єднаних засобами комунікації;

–​ можливість гнучкої й адаптивної перебудови форм і способів подання інформації в процесі розв'язання задачі.

Концепція нової інформаційної технології базується на широкому застосуванні комп’ютерної техніки, а також на трьох засадних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.

Четвертий етап розвитку інформаційної технології (1990 р. — до теперішнього часу)є подальшим просуванням цілей третього етапу і характеризується масовим застосуванням обчислювальної техніки, зокрема персональної, Інтернет (Інтранет, Екстранет)-технологіями та Web-орієнтованим обробленням інформації, засобами мультимедіа, гіпертекстовими системами, появою віртуального інформаційного простору (віртуальних офісів, організацій, підприємств, електронної комерції тощо).

Ринок інформаційних технологій постійно поповнюється новими програмними та апаратними продуктами. Широке застосування набувають технологічні засоби, в основу яких покладені концепції штучного інтелекту (генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі та нейрокомп’ютери, методи візуалізації даних тощо). Критерієм розвитку інформаційної технології стало підвищення якості інформаційного обслуговування всього населення планети, а не лише працівників організаційного управління.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...