Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ УСТАНОВА­МИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ МIНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИДержавна екологічна експертиза може проводитись:

1) Безпосередньо еколого-експертними підрозділами Мінекобезпеки України i його органів на місцях з урахуванням i на основі представлених за їх завданнями робочих матеріалів попередньої оцінки відповідної проектної документації чи проектів висновків державної екологічної експертизи, підготовлених науковими центрами цього Міністерства, iнши­ми науковими, проектно-розвідувальними спеціалізованими організаціями, лабораторіями, творчими колективами, групами, фірмами.

Попередня оцінка відповідної проектної документації не дору­чається організаціям, які розробляли матеріали оцінки впливу запроек­тованої діяльності на навколишнє середовище або брали участь у їх підготовці.

2) Спеціалізованими установами та організаціями Мінекобезпеки України - Українським науковим інститутом екологічних проблем, Українським науковим центром екології моря, Міжвідомчим екологічним центром, а також тими, що працюють на замовлення міністерства - Українським науковим центром технічної екології та іншими - за офіційними дорученнями Мінекобезпеки чи його місцевих органів, які повинні затверджувати підготовлені ними висновки, як висновки державної екологічної експертизи.

3) Спеціально створюваними комісіями Мінекобезпеки України i його органів на місцях (в тому числі - спільно з органами та установами Міністерства охорони здоров'я України) iз залученням представників ор­ганів державної виконавчої влади, спеціалістів науково-дослідних, про­ектно-конструкторських. інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експертів міжнародних організацій.

4) Самостійно, еколого-експертними підрозділами Мінекобезпеки Ук­раїни та його органів на місцях, без попередньої оцінки іншими ор­ганізаціями, створення комісій i залучення представників iнших установ і закладів.

 

Вибір конкретного шляху проведення державної екологічної експертизи у кожному окремому випадку здійснюється керівництвом еколого-експертних підрозділів Мінекобезпеки України i його місцевих органів.

Незалежно від шляху проведення державної екологічної експер­тизи, еколого-експертні підрозділи повинні (у випадках, коли йдеться про об’екти, які можуть негативно впливати на здоров’я людей) враховуати висновки державної сзнiтарно-гігїенічноi експертизи Міністерства охорони здоров’я України, що проводиться експертними підрозділами зак­ладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо склад­них випадках - комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем, здійснювати взаємне погодження підходів до оцінки тієї чи іншої документаціі , співпрацюватиз ними в будь-якій іншій взаємоприй­нятній формі з метою забезпечення узгоджності позицій органів Мінекобезпеки України та Міністерства охорони здоров’я України. 

Компетенция уставных органов объединений граждан и других общественных формирований в области экологической экспертизы

Компетенция уставных органов объединений граждан и других общественных формировании в области экологической экспертизы определяется их уставными документами в соответствии с законодательством Украины.

Экспертные и консультативные советы экологической экспертизы

Экспертные и консультативные советы экологической экспертизы могут создаваться на доб­ровольных началах при государственных эколого-экспертных органах, объединениях граждан и других формированиях из работников научно-исследовательских учреждений, вузов высококвалифицированных специалистов-практиков народного хозяйства, представителей общественности и средств массовой информации.

Типовое положение об экспертных и консультативных советах экологической экспертизы ут­верждается Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Ук­раины.

 

Правительство Украины осуществляет меры по обеспечению зако­нов, а также прав граждан и юридических лиц в области экологической экспертизы.

Кроме вышеперечисленного, специальные государственные органы в области экологиче­ской экспертизы (Минэкобезопасности Украины)уполномочены :

получать бесплатно от государственных органов неза­висимо от их принадлежности информацию, необходи­мую для выполнения задач в области экологической экс­пертизы,

иметь доступ к находящейся в их распоряжении базе данных о состоянии окружающей среды и возможных последствиях негативного воздействия на нее хозяйствен­ной и иной деятельности,

направлять в банковские организации представления о приостановлении (прекращении) финансирования, кре­дитования и других финансовых операциях в отношении объектов экологической экспертизы, не получивших по­ложительного заключения государственной экологиче­ской экспертизы,

предварительно информировать органы государствен­ной власти и органы местного самоуправления о проведе­нии заседаний экспертной комиссии по объектам, реали­зуемым на территории соответствующих органов,

организовывать информационное обеспечение госу­дарственной экологической экспертизы, в том числе фор­мирование и ведение банков данных о намечаемой дея­тельности, реализации объектов экологической эксперти­зы и о негативном воздействии намечаемой деятельности на окружающую среду,

предоставлять для ознакомления общественным объе­динениям, осуществляющим общественную экологиче­скую экспертизу, нормативно-технические документы, которые устанавливают требования к проведению эколо­гической экспертизы,

направлять органам местного самоуправления, обще­ственным объединениям и гражданам, представившим ар­гументированные предложения, материалы о рассмотре­нии этих предложений при проведении государственной экологической экспертизы, информацию о заключении государственной экологической экспертизы,

предоставлять средствам массовой информации по их запросам сведения о результатах проведения государст­венной экологической экспертизы

Территориальные органы Минэкобезопасности Украины обязаны своевременно информировать органы прокуратуры о на­рушении законодательства , готовить и направлять другим правоохранитель­ным органам соответствующие материалы по вопросам привлечения к ответственности лиц, виновных в соверше­нии нарушении законодательства Украины об экологической экспертизе.

Ближе всех к населению находятся органы местного самоуправления, которые в рассматриваемой области мо­гут

делегировать своих экспертов в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной эко­логической экспертизы, причем не только по объектам, расположенным на своей территории, но и в случаях воз­можного воздействия на окружающую среду хозяйствен­ной и иной деятельности, намечаемой другой админист­ративно-территориальной единицей,

принимать и реализовывать в пределах своих полномо­чий по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, рефе­рендумов, заявления общественных экологических объе­динений и движений, информации об объектах экологи­ческой экспертизы,

организовывать общественные обсуждения, проводить опросы, референдумы среди населения о намечаемой хо­зяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко­логической экспертизе,

организовывать по требованию населения обществен­ную экологическую экспертизу,

информировать органы прокуратуры, территориальные специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей природной среды, органы государственной власти о начале реализа­ции объекта экологической экспертизы без положитель­ного заключения государственной экологической экспер­тизы.

Для того чтобы быть в состоянии реализовать эти пол­номочия, органы местного самоуправления вправе полу­чать от соответствующих государственных органов необ­ходимую информацию об объектах экологической экспер­тизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую среду в пределах соответст­вующей территории и о результатах Проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы.

В Законе об экологической экспертизе названы специально уполномоченные государственные органы в области экологической экспертизы .Это Министерство экологической безопасности и его территориальные органы, которые имеют исключительное право на проведение государственной экологической экспертизы и осуществление функции через свои подразделения, специализированные в области орга­низации и проведения государственной экологической экспертизы .

Не следует смешивать государственную и обществен­ную экологическую экспертизы с иными смежными меро­приятиями, не обладающими описанными правовыми статусами: экологическими исследованиями, научными оценками и т.п., имеющими нередко те же цели, но не обеспечиваемыми соответствующими нормами права.

 

Модуль 4

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...