Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які з перелічених товарів не вбирають транспортні видатки?Які з перелічених товарів не поглинають транспортні видатки? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

 

Виробництво яких товарів розміщують близько джерел сировини? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)матеріаломісткі виробництва

Виробництво яких товарів розміщують близько до ринку кінцевого споживання?

 

Виробництво яких товарів розміщують близько до місць, де є дешева робоча сила? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

 

Які умови передбачає досконала конкуренція? (виберіть усі варіанти правильних відповідей) Дуже багато продавців, які на рівних умовах конкурують між собою, Стандартна продукція, що пропонується для продажу, Відсутність можливості у окремого продавця впливати на ринкову ціну, Вільний вступ до галузі та вихід з неї, Відсутність нецінової конкуренції.

Виберіть правильне визначення монополії - це ринкова ситуація, за якої на ринку існує тільки один продавець і немає близького замінника продукту, який він виробляє.

 

Виберіть правильне визначення олігополії -це ринкова структура, для якої характерно присутність незначної кількості фірм на ринку, кожна з яких володіє значною часткою ринку.

Виберіть правильне визначення монополістичної конкуренції-це коли велика кількість виробників, пропонує схожу, але не ідентичну (із погляду покупців) продукцію.

 

При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток прямує до нуля? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)досконала конкуренція і монополістична

При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток може бути позитивним? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)монополія

 

Що є джерелом ефекту масштабу? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)розподіл праці

Як називається один із засобів зростаючого доходу фірми за умови, коли витрати на одиницю продукції кожного з кількох продуктів, виготовлених одночасно, нижчі від витрат на одиницю продукції тих же продуктів, вироблених окремо з такими ж фінансовими вкладеннями?Економія диверсифікації

 

Економія, що випливає з широкомасштабного виробництва продукції і має перевагу в тій чи іншій країні через наявність необхідних факторів виробництва і ринку збут – це…економія масштабу

Об’єднання підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дій щодо встановлення обсягів виробництва, розмірів цін з метою завоювання панівного становища на ринку – це…картель

 

Продаж товарів монополіями, компаніями, великими фірмами за штучно заниженими, пільговими, "заохочувальними" цінами, які часом можуть бути нижчими від собівартості з метою завоюванню чи закріплення на товарних і регіональних ринках – це...демпінг 

Як називається підтримання окремими виробниками вищого попиту на свої товари, порівняно з товарами інших виробників через: вищу якість, технічні параметри, надання додаткових послуг?

Який показник характеризує подібність економік, згідно з моделлю Ліндера?Структура попиту

 

Час між виробництвом нового продукту в країні-новаторі та моментом, коли виробник на місцевому ринку розгляне новий продукт як потенційну конкурентну загрозу, на яку треба відповісти місцевим виробництвомце лаг попиту

 

Форми протекціонізму бувають:селективний, галузевий, колективний і прихований, монопольний

До тарифних методів торгової політики належать:мита та тарифні квоти

 

До прихованих методів торгової політики належать:держ закупівлі, вимоги про вміст компонентів, технічні барєри податки і збори

 

За способом стягнення мита бувають:адвалерні, специфічні і комбіновані

 

За об'єктом обкладання мита бувають:імпортні, експортні та транзитні

 

Види демпінгу:спорадчий, хижацький, взаємний, зворотній і постійний і навмисний

Мита виконують наступні функції:протекціоністська, фіскальна і балансування

 

Ефективний митний тариф: реальний рівень мит, на кінцеві товари, розраховані з урахуванням рівня мита, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів

 

Зростання частки вартості двигунів у вартості готового автомобіля за умови, що імпортне мито на готові автомобілі становить 20 %, а на двигуни — З0 %, приведе:до зростання рівня ефективності тарифу на двигуни

 

Введення тарифу на імпорт пшениці в малій країні:невплине на рівень світової ціни

 

Введення тарифу на імпорт пшениці у великій країні:до зниження світових цін на пшеницю

 

Світова ціна на цукор — 250 дол. США/т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії — 2 млн. т, споживання — З млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20 % виробництво цукру в Болгарії зросло до 2,4 млн. т, а споживання скоротилося до 2,8 млн. т. Наскільки збільшаться доходи болгарського бюджету, якщо Болгарія є малою країною за споживанням цукру:на 20 млн

 

Світова ціна на золото становить 480 дол./унція. Якщо країни — виробники золота будуть обмежені квотою на продаж монетарного золота на світовому ринку, вдвічі меншою, ніж у попередній період, то ціна на золото на світовому ринку:зросте

 

Введення тарифу великою країною буде ефективним, якщо:виграш від поліпшення умов торгівлі перевищуватиме суму ефектів захисту і споживання

Парламент обговорює новий імпортний тариф. Думки депутатів розділилися. Вони стверджують, що він буде рівнозначним:

Оптимальний тариф малої країни:дорівнює нулю

 

За правилами СОТ експортні субсидії:не дозволені

 

Фірми А; В; С експортують товари до США. У товару фірми А середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 10 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 12 дол. У товару фірми В середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 12 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 13 дол. У товару фірми С середні питомі витрати становлять 8 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 9 дол., експортна ціна товару 9 дол., ціна товару у США – 10 дол.

Яка з трьох фірм — експортерів товару може бути звинувачена в демпінгу на американському ринку:фірма В

 

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути:одностороннім, двостороннім і багатостороннім

 

До фінансових методів торгової політики належать:субсидій, кредитування і демпінг

До кількісних методів торгової політики належать:квотування ліцензування добровільні обмеження

 

За характером мита бувають:сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

За походженням мита бувають:автономні, конвенційні, преференційні

 

За типами ставок мита бувають:постійні і змінні

 

За способом обчислення мита бувають:номінальні і ефективні

 

Види ліцензій:автоматичні, генеральні, глобальні і разові

 

Види субсидій:внутрішні експортні прямі і непрямі

Ефект доходів при застосуванні тарифів полягає:збільшенні обсягів доходів бюджету

Ефект переділу при застосуванні тарифів полягає:перерозподіл доходів від споживачів до виробників

Ефект споживання при застосуванні тарифів полягає:у скороченні споживання товару внаслідок зростання його ціни на внутрішньому ринку

 

Світова ціна на цукор — 250 дол./т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії — 2 млн. т, споживання — 3 млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20 % виробництво цукру в Болгарії зросло до 2,4 млн. т, а споживання скоротилося до 2,8 млн. т. Наскільки збільшаться доходи болгарських виробників цукру, якщо Болгарія є малою країною за споживанням цукру:20 млн.

 

Компенсаційне мито — це:податок введений проти напливу субсидування закордонного експорту

 

"Добровільне" обмеження експорту передбачає:квотування експорту експортером

 

Яка з означених форм торговельних бар'єрів не створює суттєвих перешкод для вільної торгівлі:добровільні обмеження експорту

 

Демпінг — це:продаж товарів на ринках інших країн за цінами , Нижчими від витрат виробництва

Протекціонізм — це:державна політика захисту внутр. ринку від іноз конкуренції

Прихильники протекціонізму стверджують, що митні тарифи необхідні(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):для захисту молодих галузей , поповнення держ доходів, збільшення внутр. зайнятості

Специфічні митні тарифи — це: мита,які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю продукції

 

Ефективні митні тарифи:обчислюються з урахуванням рівня мит, що накладені на імпортні вузли та деталі кінцевої продукції

 

Якщо уряд встановив розмір мита в 10% митної вартості товару, то таке мито називається(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):адвалерне і номінальне

Тарифна ескалація — це:збільшення рівня митного оподаткування товарів в міру зростання їх обробки

 

Епізодичний продаж надлишкових запасів товарів на зовнішній ринок за заниженими цінами – цеспорадчий демпінг

 

Зустрічна торгівля двох країн одним і тим самим товаром за заниженими цінами – цевзаємний демпінг

Завищення цін на експорт порівняно з цінами продажу тих самих товарів на внутрішньому ринку –це зворотній демпінг

Тимчасове цілеспрямоване зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і наступного встановлення монопольних цін –це хижацький демпінг

 

Як називається прихований метод торгової політики, який вимагає від державних органів і підприємств купувати певні товари тільки у національних фірм, навіть незважаючи на те, що ці товари можуть бути дорожчі за імпортні?Держ закупівлі

 

Який показник обчислюється як співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт або експорт якого підпадає під нетарифні обмеження?Індекс дій на ціни

 

Який показник показує вартісну частку експорту або імпорту, яка підпадає під нетарифні обмеження?Індекс покриття

Який показник показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями?Індекс частотності

 

Який вид ліцензії видається негайно після отримання від експортера заяви, яка не може бути відхилена державним органом?автоматична

 

Який вид ліцензії дозволяє ввезти або вивезти товар протягом року без обмеження кількості угод?генеральна

 

Який вид ліцензії дозволяє ввезти або вивезти певний товар у будь-яку країну світу за певний проміжок часу без обмеження кількості або вартості.глобальна

 

Який вид ліцензії дозволяє протягом одного року ввіз або вивіз товару і видається урядом конкретній фірмі на здійснення однієї зовнішньоторгової угоди.Разова

Як називається різниця між поточною ринковою вартістю товару і мінімальною ціною, за якою виробник готовий продати свій товар?надлишок виробника

 

Як називається різниця між ринковою ціною, за якою споживач придбав товар, і максимальною ціною, яку він готовий заплатити за цей товар?надлишок споживача

 

Як називається режим економічних відносин між державами, за якого одна держава надає іноземним фізичним і юридичним особам такий самий режим, як для своїх юридичних і фізичних осіб?Режим найбільшого сприяння

Як називається рівень мита, який забезпечує максимізацію рівня національного економічного добробуту?Оптимальний митний тариф

 

Як називається умова, яка закріплена в міжнародних торгових угодах, що передбачає надання країнами одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користуються і/або буде користуватись інша третя держава.

 

Як називається фінансовий метод торгової політики і дискримінація проти імпорту, яка передбачає бюджетне фінансування виробництва всередині країни товарів, які конкурують з імпортом? Внутрішні субсидії

 

Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає бюджетні виплати національним експортерам, що дає змогу продавати товар іноземним покупцям за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку, і збільшувати тим самим експорт?експортні субсидії

Як називається приховане дотування експортерів шляхом надання пільг щодо сплати податків, пільгових умов страхування, позик за заниженою ставкою, повернення імпортних мит тощо?Непрямі субсидії

 

До тарифних обмежень зовнішньої торгівлі належать:мита

До нетарифних обмежень міжнародної торгівлі належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей): квоти, ліцензії, субсидії, демпінг

Який вид мита застосовується, якщо за кожний імпортований годинник стягується 5 центів, незалежно від ціни цього годинника?СПЕЦИФІЧНЕ

 

Який вид мита застосовується, якщо з кожного імпортованого автомобіля стягується податок у розмірі 2,5% його вартості?АДВАЛОРНЕ

 

Який вид мита застосовується, якщо з кожної пачки сигарет стягується 20% її вартості, але не менше 5 євро за пачку?КОМБІНОВАНЕ

Як називається мито, ставки якого здебільшого невеликі, і їхньою метою є забезпечення державного бюджету податковими надходженнями?ФІСКАЛЬНЕ МИТО

 

Податок на імпортні товари, який вводиться з метою отримання доходів чи захисту вітчизняної економіки – цеМИТО

Як називається інструмент торговельної політики, при якому виробники самостійно обмежують обсяг свого експорту у певні країни з надією уникнути жорсткіших торговельних бар’єрів?ДОБРОВІЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

 

Кількісне обмеження на товари, які ввозяться в країну, впродовж певного періоду часу – це…КВОТИ

 

Надання державою певних переваг власним експортерам у формі прямих грошових виплат, пільгового оподаткування, спеціальних привілеїв тощо – це…ДОТАЦІЯ

 

У міжнародному аеропорту мандрівник здав валізу до камери зберігання. Ця послуга є: торговою, якщо мандрівник є нерезидентом

 

Літаки України, здійснюючи рейс з України до США, здійснюють дозаправку в Ірландії. В цьому випадку купівля палива вважається для України: імпортом товару

 

Вантажне судно під ліберійським прапором прямує з Лондона до Сингапура із заходом у російські порти Санкт-Петербурга і Владивостока. Цим судном петербурзький завод відвантажив верстати Владивостоку. Перевезення вітчизняних верстатів іноземним судном є для Росії: імпортом транспортної послуги

Українське торгове судно з експортним вантажем на борту пришвартувалося на Канарських островах з метою фарбування і профілактичного ремонту. Ремонт здійснюється спільним українсько-іспанським підприємством. Послуги з ремонту щодо України належать: до забезпечуючих та допоміжних послуг

Експортні послуги — це: надання послуг іноземцям

Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю аналогічний: зростаючих витрат виробництва

 

Чим нижча еластичність попиту в імпортуючій країні, тим:більшу частку транспортних витрат вона сплачує

Розподіл транспортних витрат між торгуючими країнами залежить від: :еластичності попиту і пропозиції

До торгових послуг у платіжному балансі належать:Транспорт, подорожі, зв’язок, будівництво, страхування, фінансові, комп’ютерні та інформаціїні, побутові послуги, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові

 

Транспорт, комп'ютерні та інформаційні послуги вимагають: нерухомості виробника та споживача

Пасажирські перевезення включають: перевізниками-резидентами і резидентів перевізниками-нерезидентами

 

Забезпечуючі або допоміжні послуги включають: Обробку вантажів, пакування, зберігання, навігацію, лоцію, буксирування, технічне обслуговування, миття, комісійні та агентські платежі

 

Транспортними витратами вважаються: Всі витрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту, страхування, навантаження\розвантаження, упакування\розташування та інші супутні витрати

Якщо галузь орієнтована на ресурси, то кінцевий продукт цієї галузі: Легший від сировини

До розділу платіжного балансу «міжнародні поїздки» відносять:

Вантажні перевезення включають: Доставку експортного або імпортного товару, навантаження і розвантаження, які надаються перевізником

 

Транспортні витрати приводять: Зменшення обсягів торгівлі ті виграшу від неї Зсувів у територіальному розподілі праці

 

Оренда перевізника з екіпажем включає: Здачу резидентом нерезиденту і нерезидентом резиденту транспортних засобів на обмежений час для здійснення перевезень

До міжнародних транспортних послуг належать: Пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, забезпечуючи або допоміжні послуги

 

Заходами регулювання доступу послуг на ринок є: Обмеження на торгівлю послугами, введення кількісних квот на імпорт послуг, обмеження на створення філій іноземних компаній, обмеження на пересування виробників послуг, обмеження на використання національного режиму

 

До послуг пов’язаних з інвестиціями належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей): банківські, готельні, про­фесійні послуги;

До послуг пов’язаних з торгівлею належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей): транспортні, страхування;

Як називаються інженерно-технічні та консультативні послуги щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури?Будівельний інжиніринг

Як називаються послуги з організації виробничої структури і системи управління підприємством? Управлінський Інжиніринг

 

Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до некомерційних? науково-технічні публікації, проведення виставок, ярмарків, симпозіумів, обмін делегаціями та зустрічі вчених та інженерів, діяльність організацій щодо співпраці в галузі науки і техніки.

 

Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до комерційних?передачу на умовах ліцензійних угод права користування винаходами (патент, «ноу-хау», зареєстровані товарні знаки, промислові зразки), технічною документацією; постачання машин і устаткування, надання технічної допомоги, послуг типу «інжиніринг»; поставки комплектного обладнання; підготовку та стажування фахівців; управлінські контакти; науково-технічне і виробниче кооперування.

 

Як називається спосіб діяльності при якому продавець передає покупцю право на використання своєї торгової марки, яка важлива для бізнесу покупця і за допомогою якої продавець надає постійну допомогу покупцю в його бізнесі.Франчайзинг

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...