Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. МультиколінеарністьШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

 

вид заняття тема контроль бали робота на заняттях бали сума балів
ЛР 1 Парна лінійна регресія - - 1. Побудова ПЛР   2. Аналіз ПЛР 0 - 2   0 - 3 0 - 5
ЛР 2 Множинна лінійна регресія Тест «ПЛР» 0 - 2 Побудова і аналіз МЛР на підставі функції «ЛІНЕЙН» 0 - 4 0 - 6
ПЗ Фіктивні змінні Модуль «МЛР» 0 - 3 Побудова і аналіз моделей із фіктивними змінними 0 - 1 0 - 4
ЛР 3 Нелінійні регресії СР «ФЗ» 0 - 2 1. Побудова ПНЛР   2. Побудова МНЛР 0 - 3   0 - 2 0 - 7
ЛР 4 Мультиколінеарність Автокореляція СР «НлР» 0 - 2 Дослідження МЛР на наявність мультиколінеарності й автокореляції 0 - 5     0 - 7
ЛР 5 Гетероскедастичність   Тест «Мультиколінеарість, Автокореляція» 0 - 1 Оцінка наявності гетероскедастичності 0 - 5   0 - 6
         
ПЗ Модуль     ПМК «Економетрика» 0 – 0 -10
СР Розрахунок і аналіз моделей множинної регресії із фіктивними змінними   0 - 5     0 - 5
Всього     0 -15   0 - 50

 

 

ЕКОНОМЕТРИКА

Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки

Соціально – економічні системи, методи дослідження та моделювання

Особливості та принципи економетричного моделювання економічних систем і процесів.

Етапи побудови економетричної моделі.

Приклади побудови економетричних моделей: модель споживання, модель пропозиції та попиту, модель Кейнса та інші.

Прогнозування: суть, методи, класифікаційні ознаки.

Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень та прогнозування.

 

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей.

Парна та множинна лінійна регресія

 

Метод найменших квадратів (МНК) та передумови його використання для лінійних економетричних моделей. Оператор оцінювання МНК. Властивості оцінок параметрів.

Парна лінійна регресія.

Множинна лінійна регресія.

Перевірка достовірності моделі та оцінок її параметрів:

· розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції;

· перевірка загальної якості моделі;

· перевірка статистичної значущості оцінок параметрів моделі та побудова довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі;Економічний аналіз побудованої моделі: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності.

Прогнозування на основі економетричних моделей: точковий та інтервальний прогноз.

 

Тема 3: Нелінійні економетричні моделі

Нелінійні моделі:

*поліноміальні,

* гіперболічні,

*показникові моделі.

Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Лінеаризація нелінійних моделей.

Оцінка параметрів лінеаризованої моделі МНК.

Приклади застосування нелінійних функцій в економіці.

 

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях

Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.

Моделі з фіктивними незалежними змінними:

- моделі, що містять тільки якісні незалежні змінні;

- моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер.

 

Тема 5. Мультиколінеарність

 

Моделі з порушенням передумов використання МНК: мультиколінеарність.

Мультиколінеарність: її суть та наслідки.

Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.

Методи усунення мультиколінеарності.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...