Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яким має бути висновок наукових установ?Рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради.-1996. №30 – Ст. 141

2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546

3. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України №188/98 від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 38-39. - Ст. 248

4. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. Загальна частина: Навчальний посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі,1996.-208с.

5. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева.-К.: Істина, 2001.-544с.

6. Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. - К.: Атіка, 2000.-216с.

7. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001.-351с.

8. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів /А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х.: Право, 2005.

9. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник /За заг. Ред. Ю.С. Шемшученка.-К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006.-848с.

10. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частина): навч. Посібник.-К.: Юрінком Інтер, 2006.-192с.

11. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник.-К.: Юрінком Інтер, 2007.-352с.

 

 

Семінарське заняття №2: Екологічні права і обов’язки людини та громадянина.

Заняття проводиться у формі семінару та передбачає заслуховування доповідей студентів з метою з’ясування знань системи екологічних прав та обов’язків громадян.

План заняття:

1. Поняття та особливості екологічних прав людини та громадянина

2. Види екологічних прав людини і громадянина

3. Загальна характеристика екологічних обов’язків

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян

6. Розповісти про діяльність однієї з громадських природоохоронних організацій

 

Теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття:

1. Проаналізуйте теоретичні засади становлення і розвитку інституту екологічних прав та обов’язків людини та громадянина

2. Проаналізуйте механізм правового регулювання реалізації та захисту окремих екологічних прав людини і громадянина3. Розкрийте особливості загальних та спеціальних обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Місце екологічних прав людини в загальній системі прав людини

2. Історичні аспекти формування системи екологічних прав людини

3. Захист екологічних прав як запорука вирішення глобальних екологічної проблеми

4. Міжнародно-правове та національне регулювання права на безпечне для життя і здоров’я довкілля

Задача

Громадянин Ваколюк Д. звернувся до прокуратури Запорізької області із скаргою на головного державного санітарного лікаря області, який, на його думку, винний у приховуванні та перекручуванні екологічної інформації. Зокрема, в інтерв’ю місцевій газеті лікар охарактеризував екологічну ситуацію в обласному центрі як цілком сприятливу для проживання.

Однак, як стало відомо із повідомлень місцевих громадських організацій, один лише завод „Запоріжсталь” через застарілість обладнання та технологій щоденно здійснює викиди 22 небезпечних речовин, які перевищують граничнодопустимі концентрації майже в 100 разів. Аналогічні факти наводились також у даних, оприлюднених Мінприроди України.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...