Главная Обратная связь

Дисциплины:


БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМУ 

СПИСОК ІДЕНТИФІКАТОРІВ КОНСТАНТ, ЗМІННИХ, ФУНКЦІЙ, ВИКОРИСТАНИХ У БЛОК-СХЕМІ АЛГОРИТМУ І ПРОГРАМІ, ТА ЇХ ПОЯСНЕННЯ

x, y – змінні дійсного типу, які є аргументами виразу;

z – змінна дійсного типу, якій надається значення результату обчислення виразу;

main() – головна функція;

printf() – функція виводу даних;

scanf() – функція вводу даних;

sin(х) – математична функція обчислення синуса від х;

pow(x,y) – математична функція обчислення xy;

 

ТЕКСТ ПРОГРАМИ

#include <stdio.h>

#include <math.h>

void main(void)

{double x, y, z;

printf(“Vvedit znachenja x=”); scanf(“%lf”, &x );

printf(“Vvedit znachenja y=”); scanf(“%lf”, &y );

z=sin(y)+pow(x,2);

printf(“rezultat = %lf ”, z);

}

 

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Vvedit znachenja x = 4.597

Vvedit znachenja y = 7.954

rezultat = 21.27078701

 

ВИСНОВКИ

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ

 

Мета роботи – вивчити оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.

 

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Оператори є основними елементами, із яких будується програма на мові Cі. Оператор є закінченою інструкцією для комп’ютера. Ознакою оператора є символ “ ; ”, що його завершує. Тому, наприклад, якщо number = 4 є виразом (який може бути частиною більшого виразу), то number = 4;є оператором.

 

1.1. Пустий оператор “ ; ”.

Пустий оператор – це оператор, який складається лише із крапки з комою “ ; ”.

Синтаксис:

;

Даний оператор може з’являтися в довільній частині програми, де за синтаксисом може знаходитись оператор. Виконання пустого оператора не змінює стану програми. Пустий оператор найчастіше використовується тоді, коли за синтаксисом необхідна наявність оператора, який б не виконував ніяких дій, зокрема в операторах do, for, if, while.

Приклад:

for(i = 0; i < 10; i++)

;

 

В наведеному прикладі у третьому виразі оператора циклу forзначення змінноїіінкрементується, доки іне стане рівним 10.

 

Оператор-вираз.

Синтаксис:

<вираз>;

 

Оператор-вираз може бути записаний лише там, де по синтаксису допустимий оператор.

Приклад:

x = y + 3; /* приклад 1*/

x++; /* приклад 2*/

f(x); /* приклад 3*/

 

В першому прикладі змінній х присвоюється значення y + 3.

В другому прикладі змінна х інкрементується.

В третьому прикладі показанно вираз виклику функції. 

1.3. Умовний оператор if.

Умовний оператор дає змогу змінити хід виконання програми залежно від результату перевірки значення деякого виразу логічного типу.

Синтаксис:

if <вираз>

<оператор1> [else <оператор2>]

 

де if, else– ключові слова мови Cі;

<вираз> – вираз логічного типу;

<оператор1> – оператор, який виконується, якщо значення виразу <вираз> є істинне (true); <оператор2> – довільний оператор, який виконується, якщо значення виразу <вираз> не є істинне (false). Частина умовного оператора обмежена квадратними дужками є необов’язковою.

Якщо значення виразу <вираз> є false, однак конструкція elseпропущена, то керування передається на оператор, що знаходиться в програмі за оператором if.

Приклад:

if (a < 10)

a = 10;

Else

a = 15;

 

В даному прикладі показано, що змінній априсвоюється значення 10 тоді, коли значення виразу (a < 10) – true, тобто умова виконується; в іншому випадку, якщо значення виразу false, (тобто (а > = 10) або (а > 10)), змінній априсвоюється значення 15.

В одному операторі можна використовувати стільки конструкцій else if,скільки потрібно, що ілюструється на даному прикладі:

if (a < 10)

a = 10;

else if (a < 15)

a = 15;

else if (a < 20)

a = 20;

Else

a = 25;

Існує правило, яке говорить, що elseвідповідає найближчому if, крім тих випадків, коли присутні фігурні дужки.

Приклад1:

if (number > 6)

if (number < 12)

printf(“Вивід змінних … ”);

Else

printf(“Вивід змінних завершено ! ”);

 

При виконанні програми результат буде наступним:

Число Результат

5 Немає

10 Вивід змінних …

15 Вивід змінних завершено !

Якщо ми хочемо, щоб elseвідповідав першому if, необхідно даний фрагмент оформити наступним чином:

if (number > 6)

{

if (number < 12)

printf(“Вивід змінних … ”);

}

Else

printf(“Вивід змінних завершено !”);

Тепер результат виглядатиме так:

Число Результат

5 Вивід змінних завершено !

10 Вивід змінних …

15 Немає

В мові Сі є короткий спосіб запису одного із видів оператора if else.Він називається “Умовним виразом” і використовує операцію умови ? : . Ця операція складається із двох частин і містить три операнда. Нижче наводиться приклад оператора, за допомогою якого знаходиться абсолютне значення числа:

x = (y < 0 ) ?–y:y;

Cенс оператора полягає у наступному:

Якщо y < 0 то x = -y; в іншому випадку x = y.

В загальному випадку умовний вираз можна записати наступним чином:

<вираз1> ? <вираз2> : <вираз3>;

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...