Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форма закріплення варіанта за студентомДержавний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного та господарського права

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Для студентів юридичного факультету заочного відділення

з «ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Розглянуті та схвалені на засіданні кафедри

Адміністративного та господарського права

«_____»_____________2012 р.

Протокол №_________

Завідувач кафедри ______________________

Запоріжжя, 2012

1. Передмова (загальні положення)

Написання контрольної роботи з екологічного права України є одним із видів навчальних завдань, обов'язкових для виконання студентами юридичного факультету заочної форми навчання. Це - суттєвий елемент, форма самостійного оволодіння програмою навчального курсу “Екологічне право України”. Якість виконання контрольної роботи служить показником того, наскільки якісно і відповідно до кваліфікаційних вимог студент здатен і прагне засвоїти предмет в цілому. Якщо виконана письмова робота не підготовлена належним чином або не подана взагалі до початку екзаменаційної сесії, то студент не допускається до складання іспиту з “Екологічного права України”.

Отже, метоюнаписання контрольної роботи є вивчення екологічного права і перевірка засвоєння студентами юридичного факультету курсу “Екологічне право України”. При написанні контрольної роботи студенти повинні продемонструвати уміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на питання.

Написання контрольної роботи з “Екологічного права України” згідно з навчальним планом має певні цілі:

- закріпити і поглибити правові знання отримані студентами в навчанні;

- залучити студентів до самостійної творчої роботи з юридичною літературою;

- сформувати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;

- набуття студентами досвіду чітко , послідовно і грамотно письмово викладати теоретичні питання;

- сприяти виробленню навички самостійно вести науково - дослідницьку роботу;

- розвивати вміння аналізувати , узагальнювати і робити висновки;

- навчити творчо застосовувати здобуті знання для аналізу конкретної юридичної дійсності.

Структура контрольної роботи: Контрольна робота складається з двохтеоретичних питань, які охоплюютьзміст різних тем курсу та практичних завдань (тестові завдання та задачі).

Вимоги до оформлення роботи. Контрольна робота виконується українською мовою за одним із шести варіантів. Відповіді на поставлені в контрольній роботі питання повинні бути повними та обґрунтованими з посиланням на використану літературу та нормативно-правові акти. Автор повинен уважно вичитати текст контрольної роботи. Роботу слід виконувати на аркушах формату А-4. Усі сторінки слід пронумерувати у верхньому правому куті сторінки арабськими цифрами. На титульному аркуші номер не ставиться. Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити 15-25 сторінок друкованого тексту (міжрядковий інтервал 1.5, використовуючи шрифт текстового редактора Word (Times New Roman) розміру 14).Порядок захисту. Термін виконання і подання контрольної роботи на кафедру для реєстрації і рецензування визначає та доводить до відома студентів навчальна частина університету.

Контрольна робота має отримати позитивну рецензію („зараховано") до початку екзаменаційної сесії, інакше студент не буде допущений до складання іспиту з “Екологічного права України”. Останнє правило діє й тоді, коли контрольна робота не подана взагалі.

Висновок наукового керівника щодо якості виконання роботи оформлюється у вигляді рішення „зараховано" або „не зараховано".

Головним критерієм такого рішення є насамперед відповідність змісту контрольної роботи її варіанту, повнота виконаного завдання, правильність відповідей на поставлені в задачах питання, наявність посилань на окремі пункти чи статті нормативних актів при вирішенні задач.

Іншими критеріями позитивного оцінювання є: дотримання вимог щодо написання контрольної роботи; дотримання вимог щодо оформлення контрольної роботи дотримання правил граматики і стилістики тієї мови, якою виконана контрольна робота; наявність наукового апарату і правильність його оформлення.

Координацію роботи студента по виконанню контрольної роботи здійснює науковий керівник, що призначається із професорсько-викладацького складу кафедри. Науковий керівник спрямовує пошукову діяльність студента по написанню контрольної роботи та рекомендує перелік основної літератури за питаннями контрольної роботи.

Процес підготовки та виконання контрольної роботи має складатися з наступних послідовних стадій:

1. Перш ніж приступити до написання теоретичних питань та виконання практичних завдань контрольної роботи необхідно визначити, до якої теми курсу екологічного права вони відносяться, вивчити відповідний розділ підручника, переглянути свої лекційні записи, а також монографії, статті в періодичних виданнях та необхідні нормативні акти.

2. В змістовній частині контрольної роботи мають бути розкрити теоретичні питання, вирішені тестові завдання та задачі (з обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти). Відповіді на поставлені теоретичні питання контрольної роботи повинні бути повними та обґрунтованими. Контрольна робота виконується на основі творчого опрацювання і використання підручників, навчальних посібників, спеціальних наукових видань (монографій, статей), а також законодавчої бази з екологічного права.

3. В контрольній роботі обов’язково має бути надано перелік використаних джерел. У методичних рекомендаціях міститься перелік рекомендованої літератури. Однак, може виникнути потреба у додатковому пошуку літератури та використанні джерел, не вказаних у запропонованих списках.

 

Форма закріплення варіанта за студентом.

Контрольна робота виконується за одним з наступних варіантів: студенти, прізвища яких починаються з букв

А, Б, В, Г — 1 варіант;

Д, Е, Ж, 3 — 2 варіант;

І, К, Л, М — 3 варіант;

Н, О, П, Р — 4 варіант;

С, Т, У, Ф, Х — 5 варіант;

Ц, Ч, Ш, Щ, Є, Ю, Я - 6 варіант.

Заміна варіантів не допускається. Роботи, що не відпо­відають вказаним варіантам, рецензуванню не підлягають.

 

Зміст завдань

Варіант 1

Питання:

1. Право користування природними ресурсами загальнодержавного та місцевого значення.

2. Правові засади забезпечення біологічної та генетичної безпеки.

Задача:

Державне управління охорони навколишнього природного середовища області опублікувало в місцевій пресі дані екологічного стану по області. Згідно з якими обстановка є цілком сприятлива для проживання та суттєвих порушень екологічного законодавства, що можуть призвести до негативного впливу на здоров’я населення не виявлено. Проте по телебаченню головний санітарний лікар одного з районів області навів факти, що тільки один завод у цьому районі викидає близько 12 шкідливих речовин, які перевищують гранично допустимі концентрації у 25 разів, що призводить до збільшення захворювань серед населення.

Чи має місце порушення екологічних прав громадян та яких само.

Тести:

1. До принципів охорони навколишнього природного середовища належить:

а) гарантування екологічно-безпечного середовища для життя і здоров’я людей

б) обов’язковість екологічної експертизи

в) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів

г) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища

 

2. Згідно з Законом «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є:

а) власністю держави

б) власністю народу України

в) власністю територіальної громади

г) вірним є все наведене

 

3. До екологічних прав громадян належить:

а) право на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів

б) право на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища

в) право на вільний розвиток своєї особистості

г) право на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

 

4. До гарантій екологічних прав громадян належить:

а) участь громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовищаб) здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовищав) компенсація в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

г) вірним є все наведене

 

5. До обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного належить:

а) берегти природу

б) захищати територіальну цілісність України

в) не порушувати екологічні права інших суб’єктів

г) вносити штрафи за екологічні правопорушення

 

6. До компетенції Верховної Ради у галузі охорони навколишнього природного середовища належить:

а) визначення основних напрямків державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища

б) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації

в) координація діяльності міністерств, відомств, інших органів та організацій України з питань охорони навколишнього природного середовища

г) вірним є все наведене

 

7. До повноважень місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища належить:

а) забезпечення реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадянб) затвердження з урахуванням екологічних вимог проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлівв) видання і скасовування дозволів на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

г) затвердження загальнодержавних екологічних програм

 

8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища полягає у:

а) затвердженні місцевих екологічних програм

б) прийнятті рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

в) керуванні зовнішніми зв’язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища

г) затвердженні з урахуванням екологічних вимог проектів забудови населених пунктів

 

9. Громадські природоохоронні об’єднання мають право на:

а) вільний доступ до екологічної інформації

б) утворення громадських фондів охорони природи

в) проведення громадської екологічної експертизи

г) вірної відповіді немає

 

10. До інформації про стан навколишнього природного середовища належить інформація про:

а) стан навколишнього природного середовища

б) витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища

в) екологічні прогнози

г) рівень забруднення об’єктів навколишнього природного середовища

Варіант 2

Питання:

1. Екологічні податки та збори.

2. Громадський контроль за дотриманням екологічного законодавства.

Задача:

Директор заводу М., щоб не витрачати час поки будуть відремонтовані очисні споруди дав вказівку спускати в річку неочищені води. Було спущено 600 м3 води, яка містила шкідливі та отруйні хімічні речовини, що викликало масову загибель риби.

Кваліфікуйте дії директора. До якої відповідальності його можна притягти?

Тести:

1. Згідно з Водним кодексом України водні об’єкти є:

а) власністю держави

б) власністю народу України

в) власністю територіальної громади

г) вірної відповіді немає

 

2. До водних об’єктів загальнодержавного значення належать:

а) внутрішні морські води та територіальне море

б) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання

в) водні об’єкти, віднесені до категорії лікувальних

г) поверхневі води, що знаходяться та використовуються на території більш як однієї області

 

3. Згідно з Лісовим кодексом України ліси можуть перебувати:

а) в державній власності

б) в комунальній власності

в) в приватній власності

г) вірним є все наведене

 

4. Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, мають право:

а) власності на лісові ресурси та їх використання в порядку, визначеному Лісовим Кодексом

б) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом

в) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну лісову ділянку відповідно до закону

г) споруджувати в установленому порядку виробничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів

 

5. Підгалузями екологічного права є:

а) земельне право

б) публічне право

в) фауністичне право

г) водне право

 

6. До загальної частини екологічного права належать норми, які регулюють питання щодо:

а) міжнародного співробітництва

б) юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства

в) джерел екологічного права

г) специфіки користування тваринним світом

 

7. До джерел екологічного права належать:

а) екологічний кодекс

б) закон України «Про екологічний аудит»

в) земельний кодекс

г) указ Президента «Про день довкілля»

 

8. До органів державного екологічного контролю належать:

а) державна екологічна інспекція

б) міністерство екології та природних ресурсів

в) державне агентство лісових ресурсів

г) вірним є все наведене

 

9. Який із зазначених видів моніторингу є системою додаткових спостережень за параметрами навколишнього природного середовища у зонах підвищеного ризику:

а) загальний

б) оперативний

в) фоновий

г) вірним є все наведене

 

10. Об’єктами державної екологічної експертизи є:

а) державні інвестиційні програмиб) проекти генеральних планів населених пунктівв) документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;г) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки

Варіант 3

Питання:

1. Порядок набуття та припинення права власності на природні ресурси.

2. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря.

Задача:

Громадянин Силяшин на належній йому ділянці розпочав будівництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні роди для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного приладу (відцентрового насосу). Під час проведення вказаних робіт, його відвідав інспектор територіального управління Держгірпромнагляду, який перевіривши умови та характер проведення робіт, виніс постанову про їх припинення та наклав на М. адміністративний штраф у розмірі 200 грв., зазначивши, що останній порушив вимоги чинного законодавства.

Силяшин оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами.

Дайте характеристику правовідносин, що склалися та вирішіть справу.

Тести:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює моніторинг:

а) сільськогосподарських рослин і продуктів з них

б) ґрунтів земель лісового фонду

в) поверхневих вод сільськогосподарського призначення

г) сільськогосподарських тварин і продуктів з них

 

2. В Україні відповідно до законодавства ведуться такі державні кадастри:

а) державний кадастр природних територій курортів України

б) регіональні кадастри природних ресурсів

в) державний лісовий кадастр

г) державний кадастр проявів корисних копалин

 

3. До нормативів екологічної безпеки належить:

а) гранично допустимий зміст шкідливих речовин у продуктах харчування

б) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі

в) гранично допустимі рівні акустичного впливу на навколишнє природне середовище

г) вірним є все наведене

 

4. До ознак відомчого екологічного контролю належить:

а) здійснюється міністерствами та відомствами в межах своєї галузі

б) об’єктом є державні підприємства, установи та організації що знаходяться у підпорядкуванні відповідних державних органів

в) здійснюється громадськими організаціями

г) здійснюється керівниками підприємств, виробнича діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих речовин

 

5. Громадські інспектори при здійсненні громадського екологічного контролю мають право:

а) складати протокол про адміністративне правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства

б) проводити громадську екологічну експертизу

в) брати учать у проведенні перевірок додержання підприємствами норм екологічної безпеки, які здійснюють органи Мінприроди

г) вірним є все наведене

 

6. Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який:

а) має вищу юридичну освіту

б) володіє навичками аналізу експертної інформації

в) має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років

г) постійно проживає на території України не менше п’яти років

 

7. Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом:

а) місяця від дня його видачі

б) шести місяців від дня його видачі

в) одного року від дня його видачі

г) трьох років від дня його видачі

 

8. Предметом екологічного права є відносини у галузі:

а) відтворення природних ресурсів

б) забезпечення екологічної безпеки

в) запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

г) збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною

 

9. Конституція, як основне джерело екологічного права закріплює:

а) право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля

б) обов’язок держави щодо охорони навколишнього природного середовища

в) обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати завдані їй збитки

г) вірним є все наведене

 

10. Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

а) порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи

б) недотримання державних санітарних норм

в) неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкта екологічної експертизи

г) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи

 

 

Варіант 4

Питання:

1. Право приватної власності на природні ресурси.

2. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Задача:

Згідно з рішенням сільської ради ТОВ «Мрія» передано в приватну власність 25 га землі, розташованих поза межами прибережної захисної зони – смуги водоохоронної зони під сінокоси та пасовища. Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель звернувся з позовом до сільської Ради з вимогою припинити вказане рішення, оскільки на його думку, воно суперечить чинному законодавству

Дайте характеристику правовідносин, що склалися та вирішіть справу.

Тести:

1. Право приватної власності на об’єкти тваринного світу припиняється у разі:

а) жорстокого поводження з дикими тваринами

б) встановлення законодавчими актами заборон щодо перебування у приватній власності окремих об’єктів тваринного світу

в) вилучення у зв’язку із суспільною необхідністю

г) законом не передбачено

 

2. Дозволами на добування мисливських тварин є:

а) ліцензія

б) відстріляна картка

в) посвідчення мисливця

г) дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю

 

3. До курортів місцевого значення належать природні території, що мають:

а) особливо цінні природні лікувальні ресурси

б) унікальні природні лікувальні ресурси

в) загальнопоширені природні лікувальні ресурси

г) вірним є все наведене

 

4. Заставодержателем земельної ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути:

а) іноземні юридичні особи

б) банки

в) громадяни

г) державні підприємства

 

5. До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки:

а) зайняті територіями будинків відпочинку

б) які можуть використовуватись для лікування людей

в) надані для дачного будівництва

г) пасовища

 

6. У прибережних захисних смугах уздовж річок забороняється:

а) підготовка ґрунту для залуження

б) сінокосіння

в) застосування пестицидів

г) будівництво баз відпочинку

 

7. Спеціальне довгострокове водокористування встановлюється на строк:

а) від 1 до 50 років

б) від 3 до 20 років

в) від 5 до 25 років

г) від 3 до 25 років

 

8. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

а) островами

б) річками

в) болотами

г) вірним є все наведене

 

9. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду містить відомості про:

а) правовий статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду

б) географічне положення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

в) рекреаційну цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду

г) вірним є все наведене

 

10. Суб’єктами правовідносин тимчасового користування лісами є:

а) власники лісів

б) громадяни

в) іноземні юридичні особи

г) вірним є все наведене

 

Варіант 5

Питання:

1. Державний облік у галузі природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

2. Екологічне страхування.

Задача:

Працівник державної охорони території національного природного парку здійснюючи обхід заповідної зони побачив що на березі річки група людей влаштувалась на відпочинок (готувалась розпалити вогнища накладаючи дрова та вугілля, а декілька чоловіків рибалили на березі). Працівник охорони повідомив, що вони порушують правила використання території парка та склав протокол про адміністративне правопорушення. Відпочиваючі заперечили проти порушення ними законодавства посилаючись на те, що на території національного природного парку дозволяється рибальство, якщо воно здійснюється не для промислових цілей.

Які вимоги щодо охорони території національного природного парка передбачені діючим законодавством? Вирішіть справу.

Тести:

1. Природоохоронними, науково-дослідними установами міжнародного значення, що створюються з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери є:

а) природні заповідники

б) національні природні парки

в) біосферні заповідники

г) заказники

 

2. До побічних лісових користувань належать:

а) заготівля деревини

б) заготівля сіна

в) заготівля кори

г) розміщення пасік

 

3. Ліси України за соціально-економічним, екологічним значенням та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на:

а) 2 категорії

б) 4 категорії

в) 7 категорій

г) 9 категорій

 

4. Ліси на землях державної власності поділяються у постійне користування для ведення лісового господарства:

а) державними лісогосподарськими підприємствами

б) комунальними лісогосподарськими підприємствами

в) громадянами-підприємцями

г) державними підприємствами, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи

 

5. Суб’єктами права власності на ліс в Україні є:

а) іноземці

б) громадяни

в) держава

г) територіальна громада

 

6. До зборів за забруднення довкілля належить:

а) збір за розміщення відходів

б) плата за землю

в) збір за шкідливі викиди в атмосферу

г) курортний збір

 

7. Громадяни України, з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду мають право на:

а) участь в обговорені проектів законодавчих актів з питань розвитку заповідної справи

б) внесення пропозицій про включення до складу природно-заповідного фонду найбільш цінних природних територій та об’єктів

в) участь у здійсненні громадського контролю за охороною заповідних територій та об’єктів

г) вірним є все наведене

 

8. Пропозиції про занесення до Червоної книги України видів тваринного або рослинного світу можуть вносити:

а) науково-дослідні установи

б) зацікавлені підприємства

в) всі громадяни

г) громадські організації

 

9. В межах зони регульованої рекреації національного природного парку дозволяється:

а) промислове рибальство

б) розміщення готелів

в) огляд мальовничих місць

г) влаштування туристичних маршрутів

 

10. Суб’єктами у сфері поводження з відходами є:

а) громадяни

б) підприємства

в) іноземці

г) вірним є все наведене

Варіант 6

Питання:

1. Правові засади екологічної експертизи.

2. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Задача:

Під час перевірки додержання законодавства про мисливство та полювання державний мисливський інспектор затримав на території земель що належать до державного мисливського господарства чоловіка, який прогулювався в межах цих угідь з мисливською собакою та зброєю без документа який би посвідчував права мисливця. Чоловік пояснив, що мандрує через ліс до свого села, а зброю носить для власної безпеки.

Чи має місце порушення законодавства? Вирішіть справу.

Тести:

1. Право користування надрами припиняється у разі, якщо:

а) відпала потреба у користуванні надрами

б) використання надр здійснювалось не для тієї мети, задля якої їх було надано

в) користувач не приступив до користування надрами протягом двох років

г) законодавством не передбачено

 

2. Основними вимогами в галузі охорони надр є:

а) недопущення самовільного використання надр

б) охорона родовищ корисних копалин від затоплення

в) раціональне вилучення корисних копалин

г) вірним є все наведене

 

3. Лікувально-оздоровча місцевість – це природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для:

а) лікування;

б) медичної реабілітації;

в) профілактики захворювань;

г) відпочинку.

 

4. До організаційно-правових способів забезпечення екологічної безпеки належать:

а) паспортизація екологічно-небезпечних підприємств

б) страхування екологічного ризику

в) проведення екологічної експертизи

г) ліцензування екологічно-небезпечних видів діяльності

5. До елементів економіко-правового механізму охорони навколишнього природного середовища належить:

а) екологічний податок

б) фінансування екологічних програм

в) екологічне стимулювання природоохоронних заходів

г) екологічна експертиза

 

6. Об’єктом та базою оподаткування при стягненні екологічного податку є:

а) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

б) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

в) обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;

г) вірним є все наведене.

 

7. До видів відповідальності, що наступає за порушення екологічного законодавства належить:

а) екологічна відповідальність

б) адміністративна відповідальність

в) кримінальна відповідальність

г) дисциплінарна відповідальність

 

8. Підставою цивільно-правової відповідальності за екологічне правопорушення є:

а) заподіяння шкоди природному середовищу в цілому

б) заподіяння шкоди окремим природним ресурсам

в) заподіяння шкоди здоров’ю людей

г) вірним є все наведене

 

9. До екологічних злочинів належить:

а) порушення ветеринарних правил

б) жорстоке поводження з тваринами

в) порушення правил використання земель

г) забруднення моря

 

10. За цільовим призначенням виділяють наступні категорії земель:

а) землі оздоровчого призначення

б) землі рекреаційного призначення

в) землі промисловості

г) землі фермерських господарств

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...