Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функції управл. в галузі ек-гіїПід функціями управління у екологічній сфері слід розуміти види діяльності державних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій по забезпеченню організації раціонального використання природних ресурсів, їх відтворення та захисту і охорони навколишнього природного середовища. Функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля доцільно об’єднати в кілька окремих груп. До групи організаційних ф-цій управління належать:- ф-ція просторово-територіального устрою об’єктів природи являє собою діяльність уповноважених державних органів влади, спрямовану на проведення робіт по організації використання, відтворення, охорони та захисту природних ресурсів, створення сприятливих екологічних умов для життя і здоровя населення, розвитку природного середовища; - ф-ція обліку природних ресурсів являє собою діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовану на систематизацію відомостей стосовно правового, природного та господарського стану природних ресурсів, а також їх окремих складових частин; - ф-ція екологічного планування являє собою діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спрямовану на створення екологічно обґрунтованих імперативів раціонального та комплексного використання природних ресурсі, їх відтворення, а також охорони довкілля; - ф-ція екологічного прогнозування – це урегульована екологічним законодавством діяльність спеціально уповноважених суб’єктів права, спрямована на підготовку та проведення екологічних прогнозів у галузі використання та відтворення природних ресурсів та забезпечення сприятливого стану навколишнього природного середовища й екологічної безпеки. Друга група попереджувально-охоронні ф-ції включає:-ф-цію нагляду (моніторингу) за використанням природних ресурсів та охоронною довкілля являє собою д-сть уповноважених органів влади з питань екології, по нагляду за станом навколишнього природного середовища; - ф-ція екологічного контролю – це спрямованість на забезпечення додержання вимог законодавства про охорону навк.середоаища всіма державними органами, підприємствами, незалежно від форм власності; - ф-ція екологічної експертизи – ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженню, аналізі перед проектних об’єктів, дія яких може негативно впливати на навколишнє середовище.

31. Правові форми ек. контролю.

Контроль у галузі охорони навколишнього прир.
середовища полягає у забезпеченні додержання вимог законодавства про охорону навколиш.прир. середовища всіма держ.органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами. Контроль у галузі охорони
навкол. прир. середовища відповідно до чинного зак.-ва здійснюється у формах державного і громадського контролю.Державний контроль дійснюється Радами та їх виконавчими і розпорядчими органами, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

Державному контролю підлягають використ. і охорона земель,надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, прир. територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан навколиш. природного середовища.

Порядок здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного сер. та використанням природних ресурсів визначається цим Законом та іншим законодавством
України.

Громадський контроль у галузі охорони навкол. природного середовища здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища згідно з Положенням,яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Громадські інспектори охорони навколишнього прир.середовища:

а) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами,
установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержання норм ек.
безпеки та використання природних ресурсів;

б) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для
притягнення винних до відповідальності;

в) подають допомогу органам державного контролю в галузі
охорони риродного середовища в діяльності по
запобіганню екологічним правопорушенням.

Органи громадського контролю можуть здійс. й інші функції відповідно до законодавства України.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...