Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цілі, задачі і основні аспекти екологічного маркетингуВ системі державного регулювання природокористування простежуються дві протилежні тенденції: централізація функцій природокористування і підвищення ролі територіальної ланки управління, що пов'язано зі специфікою регіональних екологічних проблем.

Вивчити і врахувати в процесі виробництва потребу людини в екологічній безпеці, тобто в захищеності життєво необхідних екологічних інтересів людини, перед усім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишню середу, - необхідно.

Виникає необхідність у створенні екологічно обґрунтованої системи ринкового управління та контролю, економічного механізму раціонального природокористування. Саме ця необхідність досягнення паритету між економічними інтересами підприємства та еколого-соціальними потребами соціуму започаткувала новий концептуальний підхід до виробничої діяльності - систему екологічного менеджменту. Сфера стратегічного планування має на увазі тісну взаємодію менеджменту та маркетингу; на сучасному етапі життєдіяльності підприємства межа між ними практично зникає, оскільки, ставши однією з функцій менеджменту, маркетинг став інтегруючим початком для всіх функцій управління (управління виробництвом, фінансами, персоналом і інформаційно-комунікаційними потоками та ін.). Разом вони вирішують протиріччя соціально-етичної концепції маркетингу, перетворюючи перелік соціально-екологічних інтересів суспільства в необхідну умову успішного ведення справи.

Якщо маркетинг - це процес, що охоплює розробку і реалізацію концепції економічної діяльності організації, ціноутворення, просування на ринок і реалізацію ідей, товарів і послуг, то екологічний маркетинг представляє собою не просто новий концептуальний підхід: він реально дозволяє продумати і розробити структуру системи виживання та її робочі механізми. Екологічний маркетинг дає можливість не тільки по новому втілювати процес стратегічного планування, але й вказує напрямок вирішення багатьох труднощів, пов'язаних з утворенням екологічного ризику. А сприйняття екологічного ризику соціумом - реальність, яка багато в чому визначається відношенням до даного підприємства (або виду технології, продукції, послуг).

Так, метою системи екологічного маркетингу мають бути не максимальний ріст споживання, розширення споживчого вибору та забезпечення споживчої задоволеності, а максимальний ріст якості життя, тому що якість життя - це не тільки наявність високоякісних товарів та послуг, але й збалансований розвиток територій і зберігання високої якості навколишньої природної середи. Екологічний маркетинг за допомогою економічних важелів повинен змусити підприємства-забруднювачі змінити технології та зупинити забруднення або компенсувати нанесені збитки навколишньому середовищу.Поява екологічного маркетингу свідчить про рух в підприємницькій філософії, зміни головних акцентів в господарській діяльності. В теперішній час маркетингова діяльність має універсальний характер, сильно впливаючий на теоретичні підходи до управління природокористуванням і охороною навколишньої природної середи. Екологічний маркетинг сприяє розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, створенню на стиках дисциплін особливої галузі наукових знань про властивості та закономірності ринкової динаміки, принципи і методи адаптації природокористування до ринкових обставин, що постійно змінюються.

Мета екологічного маркетингу- створити такі економічні умови для підприємств, організації, при яких вони мають модернізувати технології виробництва і старатися раціонально використовувати, зберігати та відновлювати природно-ресурсний потенціал регіону (або компенсувати суспільству спричинений збиток), стимулювати виробника створювати та поширювати екологічно безпечні товари та послуги, об'єднувати економічні та екологічні інтереси суспільства.

Екологічний маркетинг є соціально-етичним маркетингом, і в той же час виявляючись комерційним і некомерційним.

Некомерційний екологічний маркетинг- це діяльність учасників руху за охорону природи, маркетинг політичних діячів, що виступають за охорону середи життєдіяльності, наукових і соціальних програм, ідей, рухів щодо відновлення та підтримки екологічної рівноваги, маркетинг інвестицій в екологічні програми на місцевому, регіональному та державному рівнях, екологічний маркетинг регіонів (з метою залучення виробників екологічно вразливої продукції в означеному регіоні).

Комерційний екологічний маркетинг- виробництво екологічно чистих товарів та послуг, маркетинг природних ресурсів та умов, маркетинг екологічних квот на викиди і скиди забруднюючих речовин в природну середу, маркетинг економіко-екологічних стимулів до проведення ефективної природоохоронної політики, маркетинг екотуризму тощо.

Кінцевою метою екологічного маркетингує підвищення якості середи існування людини (на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях) шляхом утворення необхідних соціально-економічних благ та умов життя населення при умові максимального збереження природної середи та раціонального використовування природно-ресурсного потенціалу.

В цьому сенсі поняття екологічного маркетингу є більш широким, ніж поняття маркетингу природокористування, тому що перше охоплює ряд важливих соціально-економічних і правових аспектів (екологічна культура суспільства, нормативна екологічна база тощо).

Потреба суспільства в матеріальних благах і високій якості навколишнього природного середовища є потребою протиріч, тому екологічний маркетинг повинен передбачувати можливість вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в процесі природокористування.

Суб'єктом екологічного маркетингу є держава, яка в цьому питанні делегує відповідальність і права регіональним і місцевим владам. Таким чином, останні виступають як суб'єкти управління природокористуванням і екологічним маркетингом.

Екологічний маркетинг передбачає два основних види діяльності:

1) вивчення ринку природних ресурсів на відповідному регіональному рівні;

2) активну участь у формуванні ринку природних ресурсів. Паралельно цій діяльності повинна проводитись і діяльність щодо контролю за відповідність природокористування екологічним нормативам, тобто має відбуватися моніторинг дотримання нормативної бази природокористування.

Аспекти екологічно орієнтованого маркетингуу світовій спільноті пов'язані із швидким розвитком процесів, що знижують дію на навколишнє середовище, а також з прискореним формуванням ринку екологічних послуг, який, природно, вимагає відповідного розвитку маркетингових методів управління. До основних маркетингових напрямків у цій сфері слід віднести:

• формування фінансових структур підтримки екологічних дій;

• екологічну оцінку (аудит) рівня впливу на навколишнє середовище;

• екологічне страхування діяльності компаній;

• зміна форм звітності діяльності виробників;

• нові форми реклами;

• формування нових принципів торгівлі (наприклад, продаж екологічно чистих продуктів).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...