Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типи, цілі, функції екологічного аудитаТипи екоаудиту. Екологічний аудит може бути зв'язаний 1) із системою екоменеджменту (підприємства, компанії, корпорації, галузі, регіону й ін.); 2) екоаудит може мати в основному оцінний характер, що, головним чином, зв'язано з приватизацією або інвестиційною діяльністю (експрес - оцінка ризиків, оцінка екологічного стану ділянки). Таким чином, можна говорити про різні типи екоаудиту:

Екологічна експрес-оцінка інвестиційних ризиків (інвестиційний або фінансовий екоаудит).

« Оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є підприємство або власник змінюється в процесі приватизації (Environmental Sife Assessment).

Екоаудит продукції на стадії маркетингових досліджень. « Технічний аудит на стадії виробничої діяльності.

• Аудит системи екоменеджменту підприємств.

Цілі і функції екоаудиту. Цілі і функції екоаудиту визначаються в залежності від його типів і формулюються за участю замовника.

Екологічна експрес - оцінка здійснюється з метою оцінки відповідальності або ризику, що приймає на себе потенційний власник або інвестор у зв'язку з ризикованим екологічним станом промислової ділянки або шкідливим впливом підприємства на навколишнє середовище. Цей тип екологічного аудита виконує інвестиційні функції по обліку екологічних ризиків при впровадженні приватизаційних програм або інвестиційних проектів.

Оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є підприємство або в процесі приватизації, може носити характер експрес-оцінки, якщо метою її є оцінка інвестиційних ризиків. При цьому екологічний аудит може виконувати природоохоронні функції, якщо він проводиться регулярно і систематично в складі системи екоменеджменту регіону або області.

Екоаудит продукції проводиться в залежності від бажання підприємства в складі маркетингових досліджень, ринку збуту продукції і може включати огляд процесів постачання, виробництва і збуту, що складають життєвий цикл продукції й оцінку їхнього впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей. Можна сказати, що екоаудит продукції - це оцінка в її готовому виді екологічної чистоти і конкурентоздатності.

Технічний аудит використовується безпосередньо підприємством у виді підготовчого екологічного огляду для переконання щодо того, якою мірою воно дотримує вимог діючого природоохоронного законодавства й екологічних нормативів, а також наскільки ефективно здійснюється екологічна політика підприємства. Можна сказати, що цей екоаудит виконує функції екологічного самоконтролю.

Аудит систем екоменеджменту являє собою безпосередній екологічний аудит, при проведенні якого за міжнародними стандартами перевіряють наявність на підприємстві документа, що визначає його екологічну політику, і дають відповідні рекомендації щодо створення або удосконалення такого документові. Метою при цьому складається в розробці планів дій по гарантуванню екологічної безпеки на підприємстві, упровадженню програм радикального підвищення культури виробництва, відновленню належного стану технологічного оснащення («позеленіння» технологій), втілення в життя оперативних планів зменшення витрат енергії, води і сировини, тобто ресурсозбереження, перебування шляхів мінімізації відходів і удосконалення керування відходами. Цей тип екоаудиту є багатоцільовим і функціонально носить еколого-системний характер.Вибір цілей залежить від замовника і рекомендацій підготовчого екологічного огляду. Наприклад, ціль проведення аудита систем екоменеджменту (СЕМ) можуть;

визначити відповідність СЕМ підприємства щодо критеріїв аудита СЕМ;

визначити відповідність впровадження і забезпечення СЕМ на підприємстві;

визначити шляхи потенційного поліпшення СЕМ на підприємстві;

оцінити здатність ефективної адаптації СЕМ до змін зовнішніх і внутрішніх умов виробництва - оцінити СЕМ в організації, з яким мають намір укласти контракт (наприклад, з потенційним постачальником) або з партнером по загальному підприємств).

 

7.3. Об'єкти і суб'єкти екологічного аудита, аудиторські послуги.

Об'єктами екоаудиту можуть бути різні види інвестиційної, господарської, адміністративної діяльності державних структур, підприємств, виробничих об'єднань, галузей, що мають або можуть мати екологічно значимі наслідки, що впливають на стан навколишнього середовища і здоров'я населення, зокрема:

інвестиційні і приватизаційні програми і проекти розвитку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, у тому числі військове призначення, діяльність яких зв'язана з екологічним ризиком для навколишнього природного середовища і здоров'я населення;

кредитні угоди, інвестиційні контракти, реалізація яких може привести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров'я населення;

галузеві і місцеві господарські і адміністративні рішення, реалізація яких може привести до порушення екологічних нормативів або негативного впливу на навколишню природної середовище і здоров'я населення, господарську діяльність підприємств;

• екологічно небезпечні діючі об'єкти, системи, комплекси, у тому числі військового й оборонного призначення;

підприємства, організації й установи незалежно від форм власності і підпорядкування, у тому числі військове призначення, господарська діяльність яких зв'язана з екологічними ризиками для навколишньої природного середовища і здоров'я населення; об'єкти, системи, комплекси загального природокористування і забезпечення очищення стічних промислових і комунальних вод, зменшення відходів, викидів і скидань виробництва;

• об'єкти приватизації майна державних підприємств і організацій.

При цьому екологічні аудиторські послуги передбачають:

аналіз впливу екологічно небезпечної діяльності на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

еколого-економічний прогноз екологічних наслідків господарської діяльності (вартісна оцінка);

9 оцінка ефективності природоохоронної діяльності суб'єктів, що хазяюють

екологічне обгрунтування упровадження винаходів, ресурсозбережених технологій і систем, приладів контролю, іншого природоохоронного устаткування й оснащення;

• оцінка інших видів еколого-економічного забезпечення природоохоронної діяльності суб'єктів, що хазяюють;

еколого-економічна оцінка ризику зміни форми власності;

еколого-економічна оцінка ризику здійснення інвестиційних проектів;

• еколого-економічна оцінка ризику адміністративних рішень.

Об'єктами спеціального екологічного аудита можуть бути також території або окремі, більш вузькі напрямки діяльності виробничих об'єктів, наприклад, мінімізація відходів, безпека продукту, що випускається, система контролю за забрудненням навколишнього середовища промислова гігієна, професійні захворювання і т.п.

Суб'єкти екоаудиту. Суб'єкти екологічного аудита - це особи, що уповноважені надавати екологічні аудиторські послуги підприємствам, організаціям, компаніям і готувати екологічні аудиторські висновки.

Суб'єктами екоаудиту є:

аудитори, тобто фахівці, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат і ліцензію на заняття аудиторською діяльністю;

аудиторські фірми, тобто організації, у статутну діяльність яких входить надання аудиторських послуг і які мають відповідну ліцензію, що погодиться і законодавством.

 

7.4. Методи екологічного аудитування.

У практиці екологічного аудитування використовуються різні методи для аналізу природоохоронної діяльності, стану підприємства, території й ін.[5].

Метод анкетування - один з основних методів огляду, аналізу, оцінки і ранжування екологічних проблем, що дозволяє обґрунтовувати і розробляти конкретні й адресні рекомендації. Його суть полягає в складанні переліку напрямків екологічної діяльності підприємства при проведенні моніторингу, контролю і керування, у зборі даних для оцінки її ефективності і розробки рекомендацій і пропозицій по розвитку і підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Метод інтерв'ювання - метод, що часто застосовують у взаємозв'язку з анкетуванням. Сутність його складається в безпосередньому контакті й опитуванні респондентів з метою збору необхідної інформації, що стосується об'єкта аудитування. Аудитор при цьому має ряд заздалегідь підготовлених питань. Як правило, при інтерв'юванні питання формулюються досить коротко, власне кажучи й у доступній для швидкого сприйняття і розуміння формі. Це метод особливо ефективний при аудитування таких об'єктів, як навчальні заклади, дитячі сади, парки відпочинку і т.п.

Метод матеріальних балансів і технічних розрахунків - складання й аналіз системи матеріальних балансів основних компонентів сировини і матеріалів, води, що забруднюють речовин. Дозволяє оцінити не тільки фактичний вплив на навколишнє середовище (контрольованому і неконтрольованому, організованому і неорганізованому, регульованому і нерегульоване) по виробництву в цілому, але і дати необхідну оцінку окремим джерелам впливу на навколишнє середовище, системам регулювання скидання і викиду забруднюючих речовин, системам розміщення і видалення відходів, системам моніторингу. Узагальнені і детальні балансові схеми матеріальних потоків є однієї з найбільш зручних форм представлення даних про вплив виробництва на навколишнє середовище.

Картографічні методи складаються в розробці і використанні аудиторських ситуаційних планів промислових площадок і аудиторських ситуаційних карт-схем територій на підставі будь-яких чорно-білих копій генпланів, ситуаційних планів, геодезичних зйомок, топографічних карт і т.д.

Аудиторські ситуаційні карти, у цілому території промислових вузлів, що характеризують, районів, окремих адміністративних одиниць, з позначенням підприємств як узагальнених крапкових джерел скидання, викиду забруднюючих речовин, узагальнених джерел утворення відходів і місць їхнього розміщення.

Методи з використанням фотозйомки і відеозйомки з високою ефективністю можуть застосовуватися як у якості додаткових до картографічних методів, так і самостійно. Результати зйомки здатні наочно й інформативно охарактеризувати існуючу екологічну ситуацію (наприклад, стан порушених територій, видимі зміни стану навколишнього середовища, аварійне і «нічне» вплив на навколишнє середовище, неорганізовані джерела скидання і викиду забруднюючих речовин, несанкціоноване, неорганізоване розміщення і поховання відходів). У той же час ці методи варто застосовувати досить акуратно, виходячи з потреб конкретного аудитування, специфіки об'єкта й обставин, що складаються в процесі проведення аудита (необхідність спеціальних доказів, недостача інформації, спірні ситуації і т.п.), оскільки часто такі методи насторожують власників аудитованого об'єкта (особливо при зовнішньому аудиті).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...