Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які моделі є динамічними?1) система рівнянь, кожне з яких виражає вимогу балансу між виробленою окремими економічними об’єктами кількістю продукції та сукупною потребою в цій продукції;

2) моделі, які містять базові макроекономічні тотожності, на основі яких формуються складові ВВП за різними методами обчислення;

3) моделі, які описують не стан, а процес розвитку економіки, установлюючи безпосередній взаємо­зв’язок між попередніми та наступними його етапами і тим самим наближаючи аналітичні висновки на основі економіко-математичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи;

4) співвідношення, які наближено, в абстрактній формі описують економічний процес, що вивчається, або економічну систему;

29. Балансова модель це:

1) система рівнянь, що задовольняють вимоги відповідності між наявним ресурсом та його використанням;

2) модель, які характеризують зміни економічних процесів у часі;

3) моделі, в яких усі залежності стосуються одного моменту або періоду часу;

4) стійка впорядкованість та зв’язок між елементами та підсистемами системи;

30. Статичні моделі це:

1) система рівнянь, що задовольняють вимоги відповідності між наявним ресурсом та його використанням;

2) модель, які характеризують зміни економічних процесів у часі;

3) моделі, в яких усі залежності стосуються одного моменту або періоду часу;

4) моделі, які максимально імітують умови функціонування об’єкта управління;

31. Динамічні моделі це:

1) система рівнянь, що задовольняють вимоги відповідності між наявним ресурсом та його використанням;

2) моделі, які характеризують зміни економічних процесів у часі;

3) моделі, в яких усі залежності стосуються одного моменту або періоду часу;

4) моделі, які максимально імітують умови функціонування об’єкта управління;

32. «Чорна скринька» це:

1) умовна назва системи, в якій зовнішньому спостерігачеві доступні лише вхідні та вихідні величини, а внутрішня будова та процеси, що в ній відбуваються, невідомі;

2) система рівнянь, що задовольняють вимоги відповідності між наявним ресурсом та його використанням;

3) випробування, дія чи операція, спрямована на виявлення нових фактів або на перевірку гіпотез;

4) сукупність методів і способів збору, нагромадження, обробки, зберігання, передавання, подання та використання інформації;

Що є моделюванням?

1) множина взаємозв’язаних, взаємозалежних елементів будь-якої природи, які поєднані за деякими системотвірними ознаками, утворюють єдине ціле та підпорядковані певній спільній меті;

2) заміщення одного об’єкта іншим із метою здобуття інформації про найважливіші властивості об’єкта-оригіналу за допомогою об’єкта-моделі;3) сукупність складових частин системи і зв’язків між ними, по яких можуть проходити сигнали і впливи;

4) спосіб, за допомогою якого елементи системи взаємодіють між собою;

34. Ізоморфні системи з погляду кібернетичного моделювання – це системи:

1) аналізу і прогнозів динаміки та співвідношення різних синтетичних показників;

2) дослідження конкретних господарських ситуацій;

3) однакові для спостерігача, якому доступні тільки входи і виходи цих систем;

4) для управління штучними системами, яке здійснюється без безпосередньої участі людини;


35. Макроекономічні моделі застосовують для:

1) регулювання вирівнюванням збурень;

2) дослідження конкретних господарських ситуацій;

3) аналізу і прогнозів динаміки та співвідношення різних синтетичних показників;

4) вивчення реальних процесів функціонування економічних систем у тих випадках, коли їх математичний аналіз є утрудненим або неможливим;

36. Мікроекономічні моделі застосовують для:

1) регулювання вирівнюванням збурень;

2) дослідження конкретних господарських ситуацій;

3) аналізу і прогнозів динаміки та співвідношення різних синтетичних показників;

4) вивчення реальних процесів функціонування економічних систем у тих випадках, коли їх математичний аналіз є утрудненим або неможливим;

37. Синглетоном називається множина, яка містить:

1) множину рівнопотужна множині дійсних чисел відрізка [0, 1];

2) її елементи можуть бути розміщенні у певній послідовності так, що

кожний елемент множини займав певне місце у цій послідовності;

3) множина рівнопотужна множині натуральних чисел;

4) містить один елемент;

38. Довільна підмножина декартового добутку n множин називається:

1) n-арним відношенням;

2) рефлексивним, симетричним і транзитивним;

3) порожньоюмножиною:

4) простіром Х;

39. Відношення R називається відношенням еквівалентності на Х, якщо R є:

1) n-арним відношенням;

2) рефлексивним, симетричним і транзитивним;

3) порожньою множиною;

4) простіром Х;

40. Простором називається:

1) множина зі встановленими співвідношеннями між її елементами або операціями над ними;

2) процес подання інформації у вигляді деякої послідовності символів;

3) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід іншого елемента;

4) множина зі встановленими співвідношеннями між її елементами або операціями над ними;

41. Довільна підмножина метричного простору Х називається замкненою:

1) якщо вона містить всі свої граничні точки;

2) її елементи можуть бути розміщенні у певній послідовності так, що кожний елемент множини займав певне місце у цій послідовності;

3) множина є такою,що є множиною зі встановленими співвідношеннями між її елементами або операціями над ними;

4) рівнопотужна множині дійсних чисел відрізка [0, 1];

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...