Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який з етапів відсутній при імітаційному моделюванні?1) побудова концептуальної моделі;

2) побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю;

3) теоретичне обґрунтування створеного алгоритму;

4) створення комп’ютерної програми;

10. Соціально-економічні системи належать до:

1) складних імовірнісних динамічних;

2) простих імовірнісних динамічних;

3) складних імовірнісних статичних;

4) простих імовірнісних статичних.

11. Термін «поведінка споживача на ринку» означає:

1) вивчення співвідношення його доходу і споживчого кошика;

2) встановлення обсягів закупки ним товарів чи послуг при заданих цінах і рівні доходу;

3) обчислення різниці між його доходами і витратами за певний період;

4) визначення відповідності дій споживача вказаним правилам;

12. Теорему про існування функції корисності ще називають:

5) теоремою Дебре;

6) теоремою Курно;

7) лемою Маркова;

8) аксіомою Колмогорова;

13. Елементи теорії корисності застосовують для:

1) визначення ціни товару;

2) обчислення сумарної вартості товару;

3) прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності;

4) оцінювання собівартості продукції;

14. Величина корисності відображає:

5) ступінь задоволення конкретного суб’єкта певним товаром чи дією;

6) рівень попиту на певний товар чи послугу;

7) рівень пропозиції певного товару чи послуги;

8) величину різниці між попитом і пропозицією;

15. Очікувана корисність події дорівнює:

1) сумі добутків ймовірностей наслідків події на корисності цих наслідків;

2) сумі корисностей можливих наслідків події;

3) добутку ймовірностей наслідків події;

4) сумарній ймовірності можливих наслідків події;

16. Простою лотереєю називають:

1) набір випадкових величин;

2) розподіл значень випадкової величини за ймовірностями;

3) набір лотерейних білетів;

4) розподіл ймовірностей на множині результатів;

17. Вкажіть неправильну властивість корисності:

1) зі зростанням споживання блага корисність зростає;

2) невеликий приріст блага за його початкової відсутності різко збільшує корисність;

3) зі зростанням споживання блага швидкість зростання корисності зростає;

4) при наявності великого обсягу блага його подальше зростання не приводить до зростання корисності;

18. Поверхнею байдужості називають:

1) множину значень максимально очікуваної корисності;

2) гіперповерхню з постійним значенням корисності;

3) поверхню монотонного спадання значення корисності;

4) гіперповерхню з нульовим значенням корисності;

19. Робоча гіпотеза теорії споживання – це твердження про:

1) постійне прагнення споживача до максимізації своєї корисності;

2) постійність корисності для даного споживача;3) постійне зростання доходу споживача;

4) незмінність доходу переважної частини споживачів;

20. Макроекономічні моделі застосовують для:

1) прогнозів динаміки різних синтетичних показників;

2) дослідження конкретних господарських;

3) аналізу і прогнозів динаміки та співвідношення різних синтетичних показників;

4) моделювання фінансової звітності;

21. Мікроекономічні моделі застосовують для:

1) дослідження конкретних господарських ситуацій;

2) аналізу і прогнозів динаміки та співвідношення різних синтетичних показників;

3) теоретичного аналізу найбільш загальних закономірностей функціонування та розвитку народного господарства;

4) прогнозування господарської діяльності суб’єкта господарювання;


22. «Павутиноподібна» модель стосується дослідження:

1) співвідношення попиту і пропозиції;

2) рівноважної ціни на продукцію;

3) умов насичення попиту;

4) умов максимізації пропозиції.

23. Першим дослідником моделі попиту і пропозиції був:

1) Ґотфрід Вільгельм Лейбніц;

2) Джон фон Нейман;

3) Антуан Августин Курно;

4) П’єр Сімон Лаплас;

24. Один цикл економіко-математичного моделювання містить:

1) один етап;

2) чотири етапи;

3) п’ять етапів;

4) шість етапів;

25. Зазвичай числові розрахунки при використанні економіко-математичної моделі мають:

1) багатоваріантний характер;

2) одноваріантний характер;

3) альтернативно-варіантний характер;

4) оптимально-варіантний характер;

26. Інваріантна форма зображення моделі передбачає:

1) багатоваріантність запису виразів моделі;

2) незалежність від методів отримання розв’язку задачі;

3) строго визначену форму запису виразів моделі;

4) подібність моделі одному з вибраних варіантів;

27. Алгоритмічні моделі ще називають:

1) схемними моделями;

2) імітаційними моделями;

3) комплексними моделями;

4) оптимізаційними моделями;

28. Метод найменших квадратів застосовують при:

1) нормалізації виробничої функції;

2) верифікації виробничої функції;

3) параметризації виробничої функції;

4) амортизації виробничої функції;

29. Типовість економіко-математичної моделі це :

1) запис економіко-математичної моделі у такому вигляді, де ТЕК (aij) у загальному вигляді

2) це модель, у якій використаний прийом допоміжної змінної з відображеною величиною

3) це можливість застосування даної ЕММ для вивчення аналогічних об’єктів

4) це врахування особливих факторів функціонування системи і введення їх у модуль

5) запис при якому не використовується чітко визначена знакова система

30. Економічна система:

1) це метод за допомогою якого визначають вплив незалежних змінних на залежну

2) інформація, що виникає під час підготовки та у процесі виробничо-господарської діяльності й використовується для управління цією діяльністю

3) кількісна міра невизначеності ситуації або події

4) система, що здійснює виробництво, розподіл, обмін, споживання матеріальних благ

31. Якісна реакція фірми:

1) абстрактне відображення реальної дійсності

2) реакція для якої час від початку впливу зовнішнього середовища до появи перших змін не є довшим

3) наука про організацію управління і державне регулювання економікою

4) реакція

32. Трендовий підхід до формування стратегії розвитку підприємства:

1) кількісна чи якісна визначеність станів динамічної системи, яка фіксується спостереженнями

2) передбачає екстраполяцію виповнених значень динамічного часового ряду, який прогнозується по показниках

3) наука що вивчає інформаційні системи і технології

4) це тендерний підхід

33. Факторний підхід до формування стратегії розвитку підприємства:

1) передбачає визначення кола вливаючих на прогнозний показник факторів і види їх взаємозв’язку

2) для кожної підсистеми зв’язки з усіма підлеглими їй підсистемами

3) це можливість застосування даної ЕММ для вивчення аналогічних об’єктів

4) це врахування особливих факторів функціонування системи і введення їх у модуль

34. Генетичний (ресурсний) підхід до формування стратегії розвитку підприємства:

1) базується на прогнозуванні стійких тенденцій і зводиться до перенесення залежностей, характерних для минулого і теперішнього, на майбутнє.

2) для кожної підсистеми зв’язки з усіма підлеглими їй підсистемами

3) це можливість застосування даної ЕММ для вивчення аналогічних об’єктів

4) це врахування особливих факторів функціонування системи і введення їх у модуль

35. Нормативний (цільовий) підхід до формування стратегії розвитку підприємства:

1) суть підходу - визначення параметрів відтворення для досягнення заданих цілей економічного росту

2) підтримка істотних внутрішніх параметрів системи у певних (як правило, досить вузьких) межах для забезпечення оптимального режиму функціонування

3) функція, що виражає стійкі кількісні співвідношення між входами економічної системи та її виходами

4) відношення подібності двох систем у деякому структурному або функціональному аспекті, узагальнення поняття „ ізоморфізм” на випадок однозначної відповідності в один бік

36. До основних проблем прийняття рішень відносять:

1) проблему багатоваріантності альтернатив;

2) проблему встановлення мети;

3) проблему багатокритеріальності;

4) проблему спілкування;

37. Планування – це:

1) це визначення оптимальної траєкторії функціонування економічної системи у часі;

2) визначення методів досягнення прибутку;

3) визначення кроків досягнення оптимального стану економічної системи;

4) це визначення оптимального плану роботи підприємства;

38. Прогнозування – це:

1) визначення методів досягнення прибутку;

2) визначення кроків досягнення оптимального стану економічної системи;

3) визначення очікуваного (найімовірнішого) стану економічної системи у майбутньому;

4) це визначення оптимальної траєкторії функціонування економічної системи у часі;

39. Організація – це:

1) стабільна формальна соціальна структура, яка отримує ресурси навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності;

2) нестабільна формальна соціальна структура, яка отримує ресурси навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності;

3) стабільна формальна державна структура, яка отримує ресурси навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності;

4) стабільна формальна соціальна структура, яка отримує прибутки;

 

ТЕМА 7

«Аналіз виробничої підсистеми»

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...