Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке рівняння в моделі Солоу записано неправильно?1)

2)

3)

4)

10. Основним джерелом інвестицій у трьохсекторної моделі економіки є:

1) матеріальний сектор;

2) фондостворюючий сектор;

3) споживчий сектор;

4) банківський сектор;

11. Стан економіки в моделі Солоу задається наступними ендогенними змінними:

1) μ, ν, ρ, а;

2) μ, ν, ρ, ;

3) K, L, I, X, C;

4) K, L, I, C;

12. Стан економіки в моделі Солоу задається наступними екзогенними змінними:

1) μ, ν, ρ, а;

2) μ, ν, ρ, α;

3) K, L, I, C;

4) K, S, I, X, C;


13. Формула стаціонарного стану фондоозброєності в споживчому секторі:

1)

2)

3)

4)

14. У якому випадку називатимемо невід’ємну матрицю А продуктивною:

1) якщо існує невід’ємний вектор X ≥ 0, такий що ;

2) якщо існує вектор X ≤ 0 ;

3) якщо існує вектор X = 0, такий що ;

4) якщо не існує невід’ємний вектор X ≥ 0, такий що ;

15. Стан економіки в моделі Солоу задається:

1) екзогенними змінними;

2) незмінними фаторами;

3) ендогенними змінними;

4) екзогенними та ендогенними змінними

16. Вся вартість товарів і послуг, вироблених як громадянами, так і не громадянами країни в межах території країни за даний період носить назву:

1) НД;

2) ВДВ;

3) ВНП;

4) ВВП

17. Періоди розширення і скорочення економічної активності вверх та вниз від лінії тренду, які повторюються, це:

1) технологічне зростання;

2) економічний діловий цикл;

3) кругообіг ресурсів і продуктів;

4) зростання використаних ресурсів труда й капіталу

18. Визначення й реалізація бажаних динамічних характеристик систем управління згідно із заданим критерієм оптимальності – це:

1) методи регулювання;

2) аналіз систем управління;

3) синтез систем управління;

4) метод системної динаміки Дж. Форрестера

19. Лінії нульового зростання виробничої функції – це:

1) тренд;

2) ізокванти;

3) ізокліналі;

4) фрактали

20. Лінії найбільшого зростання виробничої функції – це:

1) тренд;

2) ізокванти;

3) ізокліналі;

4) фрак тали;

21. Кого вважають засновником синергетики:

1) Ст Біра;

2) Дж.Форрестера;

3) Германа Хакена;

4) Н.Віннера;

22. Об’єкти, що мають здатність нескінченно повторювати власну структуру на мікрорівні, дістали назву:

1) хаосу;

2) фракталів;

3) структури;

4) точок біфуркації;

23. Нерегулярний рух, що описується детермініст­ичними рівняннями, дістав назву:

1) хаосу;

2) фракталів;

3) структури;

4) точок біфуркації;

24. Науковий підхід, що полягає в поєднанні частин, виявленні системних властивостей, притаманних усій системі в цілому, за своїм змістом протилежний аналізу, називається:1) синтез;

2) індукція;

3) дедукція;

4) історичний підхід;

25. Науковий підхід, який спрямований на послідовне розчленовування цілого на частини та дослідження властивостей цих частин – це:

1) синтез;

2) індукція;

3) дедукція;

4) аналіз;

Виникнення в системах певних просторових, часових або функціональних структур без специфічного впливу на систему з боку зовнішнього середовища, тобто поява чи зростання впорядкованості, виникнення порядку із хаосу – це

1) самоорганізація;

2) рівновага;

3) хаос;

4) збурення;

27. Синтез систем управління це:

1) визначення й реалізація бажаних динамічних характеристик систем управління згідно із заданим критерієм оптимальності;

2) мимовільне, спонтанне самоускладнення форми (у загальнішому випадку – структури системи та законів її функціонування) унаслідок повільної та плавної зміни її параметрів;

3) фізичний процес, що являє собою матеріальне втілення повідомлення

4) ознака, за якою ми хочемо оптимізувати процес;

28. Стан системи, коли порівняно незначні зміни її параметрів або зовнішніх факторів можуть призвести до значних якісних змін у поводженні системи, її стані, траєкторії або структурі називають:

1) точками біфуркації;

2) атрактором;

3) хаосом;

4) дивним атрактором;

29. Фрактал – це:

1) стан системи, коли порівняно незначні зміни її параметрів або зовнішніх факторів можуть призвести до значних якісних змін у поводженні системи, її стані, траєкторії або структурі

2) геометричний об’єкт, що характеризується властивістю самоподібності, або масштабною інваріантністю, тобто зберігає подібну, схожу структуру у процесі зміни масштабу:

3) лінії найбільшого зростання виробничої функції;

4) лінії нульового зростання виробничої функції;

ТЕМА 9

«Методологія синтезу економічних систем»

1. Таблиця міжгалузевого балансу (технологічна матриця) складається з:

1) коефіцієнтів прямих витрат;

2) коефіцієнтів повних витрат;

3) коефіцієнтів непрямих витрат;

4) коефіцієнтів прямих прибутків;

2. Кожна галузь у балансовій моделі виступає як:

1) виробник, а не споживач;

2) не виробник, а споживач;

3) і виробник, і споживач;

4) або виробник, або споживач;

3. Кожен блок таблиці міжгалузевого балансу називається:

1) квадрантом;

2) октантом;

3) октетом;

4) квадратом;

4. Економіко-математичну модель міжгалузевого балансу ще називають:

1) моделлю Кобба-Дугласа;

2) моделлю Лєонтьєва;

3) моделлю Солоу;

4) моделлю Хіґґса;

5. Вкажіть правильний запис моделі міжгалузевого балансу в матричній формі:

1) Y = AX + X;

2) Y = AY + X;

3) AX = X + Y;

4) X = AX + Y;

6. Задача синтезу полягає у знаходженні:

1) моделі об’єкту;

2) за заданою функцією схеми, що її реалізує;

3) схеми роботи об’єкту;

4) алгоритму роботи об’єкту;

7. Згідно з класичною моделлю, пропозиція робочої сили:

1) не залежить від реальної заробітної плати;

2) залежить від попиту на робочу силу;

3) є функцією реальної заробітної плати;

4) є стохастичною величиною;

8. За класичною моделлю, зі зростанням реальної заробітної плати попит на робочу силу:

1) зростає;

2) спадає;

3) залишиться постійним;

4) дорівнює нулю;

9. У моделі Кейнса:

1) попит на товари визначається рівнем зайнятості;

2) рівень зайнятості регулюється цінами на товари;

3) попит на товари не залежить від рівня зайнятості;

4) ринок грошей не впливає на ринок робочої сили;

10. Згідно з кейнсіанською моделлю:

1) ринок праці є визначальним;

2) ринок праці не є визначальним;

3) ринок праці інколи є визначальним;

4) ринок праці впливає на ринок грошей;

11. Вкажіть правильний вигляд рівняння макроекономічної рівноваги:

1) Y – F(X) = 0;

2) F(X, Y) + X = 0;

3) X – F(X, Y) = 0;

4) 1 – F(X) = Y;

12. Макроекономічну політику називають стабілізаційною, якщо:

1) вона приводить до стабілізації темпів росту системи;

2) вона не впливає на конкуренцію ринку;

3) вона відновлює порушену чимось рівновагу економічної системи;

4) вона максимізує надходження капіталу;

13. Із наближенням до бажаного обсягу капіталу розмір інвестицій:

1) спадає;

2) зростає;

3) стабілізується;

4) поводиться стохастично;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...