Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка з умов побудови математичної моделі ідеального взаємозаліку є зайвою?1) всі підприємства системи ранжируються за сумою боргів;

2) усі борги відомі й визначаються підприємствами;

3) після проведення взаємозаліку сальдо підприємств залишаються незмінними;

4) частина боргів списується, а частина – переадресовується;


5. Поняття дисконтного коефіцієнта виникає при:

1) необхідності проведення взаємозаліку підприємств;

2) оцінюванні ринкової вартості підприємства чи ресурсів;

3) визначенні реальної вартості продукції;

4) плануванні оптимального асортименту продукції;

6. Основним критерієм ефективної роботи виробника є:

1) розширення асортименту;

2) максимізація прибутку;

3) мінімізація собівартості;

4) стабілізація цін.

7. У загальному випадку задача максимізації прибутку є задачею:

1) лінійного програмування;

2) цілочислового програмування;

3) нелінійного програмування;

4) дробово-лінійного програмування;

8. На конкурентному ринку ціна продукції залежить від:

1) обсягів випуску всіх учасників;

2) обсягу випуску найактивнішого учасника;

3) мінімального обсягу випуску на ринку;

4) різниці між найбільшим і найменшим обсягом випуску;

9. Балансова модель розглядає виробничий процес:

1) замкнутий в межах економічної системи;

2) у взаємозв’язку із зовнішніми суб’єктами;

3) як правило, лише в межах економічної системи;

4) при фіксованій кількості зовнішніх зв’язків;

10. Поняття балансу в МГБ стосується:

1) узгодженості між ресурсною та витратною частинами;

2) постійній різниці між ресурсною та витратною частинами;

3) рівністю між попитом і пропозицією;

4) рівності витратної та ресурсної частин;

11. Вкажіть правильне твердження:

1) балансові моделі не є оптимізаційними;

2) балансові моделі є оптимізаційними;

3) балансові моделі можуть бути оптимізаційними;

4) балансові моделі є екстремальними;

12. Закон спадаючої ефективності є:

1) однією з властивостей виробничих функцій;

2) необхідною умовою існування виробничої функції;

3) достатньою умовою існування виробничої функції;

4) законом існування розв’язку виробничої функції;

13. Згідно з моделлю Лукаса ринок вважають ефективним, якщо:

1) його учасники повністю реалізують свої можливості;

2) його учасники миттєво використовують всю інформацію, на яку реагують ціни;

3) кількість його учасників є обмеженою;

4) його учасники домовилися про рівень цін на ринку;

14. Модель Лукаса стверджує, що:

1) ціни на ринку є постійними;

2) середнє значення цін на ринку не змінюється;

3) всі учасники ринку мають повну інформацію про умови діяльності;

4) похибка фактичного коливання цін має нульове середнє і скінчену дисперсію;15. Вкажіть хибне твердження:

1) підвищення агрегованого попиту сприяє скороченню безробіття;

2) зростання грошової маси погіршує стан платіжного балансу;

3) знецінення національної валюти порушує платіжний баланс;

4) зростання попиту на іноземну валюту не впливає на власне виробництво;

16. Дослідження кривої Лаффера дозволяє:

1) визначити максимально доцільне значення ставки оподаткування;

2) встановити оптимальне значення ставки оподаткування, яке максимізує грошові надходження до бюджету;

3) обчислити мінімально можливе значення рівня податків;

4) вивчити вплив доходів населення на середній рівень цін;

17. В межах найпростішої економічної системи діють агенти трьох видів:

1) банки, споживачі продукції, виробники продукції;

2) накопичувачі капіталу, фінансові посередники, користувачі коштів;

3) споживачі із заощадженнями, підприємства з проектами, банки;

4) банки-інвестори, аудиторські контори, податкові інспекції;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...