Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?5. Забезпечення гармонійної взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення.

6. Стимулюючу.

7. Контролюючу.

8. Сануючу.

Завдання 3. Потребує розв’язання практичного завдання, яке оцінюється в 15 балів.

 

Дві країни витрачають на виробництво товарів робочий час у таких співвідношеннях:

 

Країни Витрати робочого часу в годинах на
рис (100 кг) цвяхи (100 кг)
А
Б

Якщо за одиницю вимірювання взяти витрати робочого часу, то:

а) Яка з країн має абсолютну перевагу?

б) Що можна сказати про порівняльні переваги?

 

«__» вересня 2011 р. Викладач________________

Екзаменаційні питання, які виносяться на екзамен з дисципліни «Економічна теорія»

Розділ 1. Основи економічної теорії

 

 1. Предмет та функції економічної теорії.
 2. Кругооборот промислового капіталу, його стадії та функціональні форми.
 3. Сутність та основні ознаки монополізму.
 4. Пізнавальна функція економічної теорії та економічні закони.
 5. Закон пропозиції. Нецінові фактори ринкової пропозиції
 6. Основний капітал (основні фонди) та показники його ефективного використання.
 7. Практична функція економічної теорії та економічна політика.
 8. Зношення та амортизація основного капіталу.
 9. Економічне зростання: сутність, шляхи, способи вимірювання.
 10. Методологічна функція та класифікація економічних дисциплін.
 11. Оборотний капітал та фонди обігу. Показники ефективності використання оборотного капіталу.
 12. Фактори економічного зростання.
 13. Ідеологічна функція та соціальні корені різних шкіл економічної теорії.
 14. Час обороту капіталу та його складові.
 15. Нерівномірність економічного зростання. Економічний цикл та його фази.
 16. Методи економічного дослідження. Поняття макро- та мікроекономіка.
 17. Головні напрямки підвищення ефективності використання виробничих фондів.
 18. Соціальна роль ринку та держави.
 19. Головні ідеї та політика меркантилізму. Класична політекономія: ідеї фізіократів та теоретичні основи ринкової економіки.
 20. Торгівельний та платіжний баланси країни.
 21. Доходи населення: структура та показники.
 22. Проблема ідеологізації економічної теорії. Марксистська політекономія та економіка.
 23. Ринок товарів. Оптова та роздрібна торгівля.
 24. Принципи розподілу доходів у суспільстві.
 25. Економічні закони, їх пізнання та використання.
 26. Ринкові інститути організації товарообігу: аукціони, ярмарки, товарні біржі.
 27. Заробітна плата та фактори, що її визначають.
 28. Економічні потреби, їх роль і класифікація. Економічний закон зростання потреб.
 29. Протекціонізм: сутність, заходи, позитивні та негативні риси.
 30. Номінальна та реальна заробітна плата.
 31. Сучасні тенденції розвитку соціально-економічних потреб. Соціально-необхідний рівень задоволення економічних потреб.
 32. Фритредерство: сутність, переваги та недоліки.
 33. Основні форми та системи заробітної плати.
 34. Економічні інтереси: сутність, види та роль у розвитку суспільства. Взаємодія та протиріччя економічних інтересів. Форми розв’язання суперечностей.
 35. Кредит: необхідність, сутність та функції.
 36. Сучасні системи оплати праці.
 37. Відносини власності та їх структура.
 38. Форми та види кредиту.
 39. Регулювання заробітної плати.
 40. Типи, форми та види власності. Плюралізм форм власності в сучасній ринковій економіці. Закон України “Про власність”.
 41. Банки та банківська система. Функції та операції банків. Банківський прибуток.
 42. Проблема нерівності доходів у суспільстві. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
 43. Роздержавлення та приватизація. Програма приватизації на поточний рік.
 44. Цінні папери та їх види.
 45. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
 46. Сутність та основні структурні елементи економічної системи.
 47. Фондові біржі: сутність та їх функції.
 48. Поняття світового господарства та етапи його розвитку.
 49. Централізована економічна система, її позитивні та негативні риси.
 50. Монополія природна та штучна.
 51. Міжнародний рух капіталу. Форми, види та мотиви міжнародної міграції капіталу.
 52. Ринкова економіка: сутність, характерні риси, головні переваги та недоліки.
 53. Функції грошей та їх реалізація в сучасній ринковій економіці.
 54. Монополістичні союзи, їх характеристика (картель, синдикат, трест, концерн).
 55. Змішана економіка сучасних розвинутих країн: поняття та характерні риси.
 56. Теоретичні концепції виникнення та природа грошей.
 57. Еволюція монополістичних об’єднань. Комбінування. Диверсифікація. Конгломерат.
 58. Економічна система сучасної України: напрям та проблеми реформування.
 59. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання.
 60. Міжнародна міграція трудових ресурсів.
 61. Моделі переходу до ринкової економіки.
 62. Сутність конкуренції та її функції. Економічний закон конкуренції.
 63. Сучасні форми і основні тенденції розвитку міжнародних науково-технічні зв’язків.
 64. Ресурси та фактори суспільного виробництва.
 65. Закон попиту. Нецінові фактори ринкового попиту.
 66. Цінова та нецінова конкуренція: сутність, методи і способи ведення.
 67. Робоча сила як фактор виробництва. Головні риси та шляхи формування робітника нового типу в умовах НТР.
 68. Нечесна конкуренція: сутність, методи і способи ведення.
 69. Валюта та її типи.
 70. Засоби виробництва як фактор виробництва. Реальний та грошовий капітал.
 71. Досконала та недосконала конкуренція.
 72. Валютний курс та його роль в економіці.
 73. Суспільне виробництво, його основні елементи та структура.
 74. Монополія та конкуренція: моделі сучасного ринку.
 75. Зміст та закономірності перехідної економіки.
 76. Економічні та соціальні показники ефективності суспільного виробництва.
 77. Закони грошового обігу. Рівновага грошової та товарної мас.
 78. Земля як об’єкт економічних відносин. Земельна рента.
 79. Матеріальне та нематеріальне виробництво.
 80. Причина та умови виникнення диференційної ренти І. Види диференційної ренти І.
 81. Безробіття і його соціально-економічні аспекти.
 82. Натуральне та товарне господарство.
 83. Поняття та типи грошових систем.
 84. Причина та умови виникнення диференційної ренти ІІ.
 85. Товар та його властивості.
 86. Ринок: сутність, види та функції. Головні фактори ринкового саморегулювання.
 87. Абсолютна та монопольна рента.
 88. Теорії вартості та ціни товару.
 89. Плата за землю та ціна землі.
 90. Інфляція: сутність, причини, види, наслідки.

Розділ 2. Макроекономіка 

1. Предмет макроекономіки.

2. Модель економічного кругообігу в умовах чистого ринку.

3. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса.

4. Місце макроекономіки в системі економічних наук.

5. Види та причини безробіття.

6. Державний бюджет – центральна ланка фінансової системи. Бюджетний дефіцит.

 1. Макроекономічна теорія: ретроспективний аналіз.

8. Економічні коливання та їх причини.

 1. Бюджетний дефіцит і державний борг.

10. Основні функції макроекономіки.

 1. Недоходні фактори споживання та заощадження.
 2. Класичний та кейнсіанський підхід до питання безробіття.

13. Макроекономічні суб'єкти та їх взаємодія.

14. Безробіття та його наслідки.

15. Шляхи фінансування дефіциту державного бюджету.

16. Економічна система як об'єкт макроекономіки.

 1. Модель «вилучення – ін’єкції».

18. Інфляція: сутність, причини, наслідки.

19. Типи економічних систем.

 1. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки.

21. Стан безробіття та показники, що його характеризують.

 1. Особливості економічної системи України.
 2. Класична та кейнсіанська теорії макроекономічного регулювання.
 3. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження.

25. Методи макроекономічних досліджень.

 1. Фіскальна політика держави.

27. Ринок праці в Україні. Безробіття та його наслідки.

28. Макроекономічні показники: суть та значення.

29. Активна (дискреційна) фіскальна політика.

30. Ринок праці та його рівновага за класичною та кейнсіанською моделями.

31. Система національних рахунків (СНР) та її використання в аналізі економічного розвитку країни.

32. Недискреційна фіскальна політика і автоматичні стабілізатори.

 1. Циклічні коливання в економіці. Зайнятість і безробіття
 2. Національна економіка та основні компоненти економічної системи.

35. Податки, їх суть та види. Податковий мультиплікатор.

36. Система соціального захисту в умовах ринкової економіки.

37. Номінальний та реальний ВНП. Інфлювання та дефлювання.

 1. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори сукупної пропозиції.
 2. Економічне зростання: його сутність, вимірювання та типи.

40. ВНП та ВВП як показники кінцевого виробництва.

41. Сукупний попит на інвестиції. Фактори, що його визначають.

42. Політика регулювання доходів. Економічна нерівність. Крива Лоренца.

 1. Валовий національний продукт (ВНП) в процесі перерозподілу: система взаємопов'язаних показників.
 2. Роль держави у змішаній економіці.

45. Формування попиту на грошовому ринку.

46. Національний доход: його виробництво, розподіл та використання.

 1. Сукупний попит. Нецінові фактори сукупного попиту

48. Пропозиція на грошовому ринку.

49. Реальні та номінальні показники обсягів суспільного виробництва та доходу.

 1. Сукупний попит-сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги

51. Сучасна банківська система.

52. Дефлятор та індекс споживчих цін.

53. Центральний банк та його функції.

 1. Мультиплікатор інвестицій.
 2. Рівноважний ВНП в умовах різного рівня зайнятості.

56. Визначення впливу інфляції на макроекономічні показники.

57. Види банків. Роль банків у ринковій економіці.

58. Рівень безробіття, ВНП та закон Оукена.

59. Банківські резерви та резервні вимоги. Мультиплікативне розширення банківських депозитів та кредитів.

60. Необхідність та особливості зовнішньоекономічної діяльності.

61. Інфляція:її типи та види.

62. Основні банківські операції. Грошовий мультиплікатор.

63. Платіжний баланс країни.

64. Сукупний попит та сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періодах.

65. Темп інфляції та методи його обчислення .

66. Валютний курс, його вплив на експортно-імпортні операції країни.

67. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту.

68. Валютна система, етапи її розвитку.

69. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку.

70. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції.

71. Основні напрямки та проблеми банківської реформи в Україні.

72. Вивіз капіталу як провідна форма міжнародних економічних відносин.

73. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг виробництва.

74. Інфляція. Інфляційний та дефляційний розрив.

75. Проблема зовнішньої заборгованості України.

76. Моделі макроекономічної рівноваги.

77. Економічний цикл: його сутність та фази.

 1. Функціонування ринку праці.

79. Модель "витрати-випуск".

80. Трактування інфляції в класичній та кейнсіанській теоріях.

81. Зміст і чинники економічного зростання.

82. Споживання (С), фактори споживання.

 1. Міжнародна торгівля: роль, обсяг, структура.

84. Модель економічного зростання Р.Солоу.

85. Збереження (S), фактори збереження.

86. Антиінфляційна політика держави.

87. Міграція робочої сили.

88. Інвестиції, фактори інвестиції.

89. Світове господарство і національна економіка. Форми міжнародних економічних відносин

90. Моделі економічного зростання

 

 

Розділ 3. Мікроекономіка

 1. Мікроекономіка як складова економічної теорії.
 2. Методи мікроекономічного аналізу.
 3. Обмеженість ресурсів і проблема вибору.
 4. Попит індивідуального споживача. Функція попиту. Цінові і нецінові фактори попиту. Ринковий попит.
 5. Пропозиція фірми. Функція пропозиції. Фактори пропозиції. Формування ринкової пропозиції.
 6. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага.
 7. Поняття еластичності попиту і пропозиції та її практичне застосування.
 8. Види еластичності попиту і пропозиції.
 9. Концепція корисності. Загальна і гранична корисність
 10. Переваги споживача. Визначення граничної норми заміщення за допомогою кривих байдужості.
 11. Бюджетне обмеження і його графічне зображення.
 12. Рівновага споживача. Принцип рівності вигоди граничним витратам.
 13. Ефект заміщення і ефект доходу.
 14. Крива "доход - споживання" і крива Енгеля.
 15. Крива "ціна-споживання і виведення кривої попиту.
 16. Взаємодоповнюваність і взаємозамінність благ.
 17. Теорія виробництва. Технологічна і економічна ефективність.
 18. Виробнича функція і її властивості: основні положення теорії виробництва.
 19. Ізокванта. Карта ізоквант.
 20. Взаємозаміна виробничих факторів. Гранична норма технологічного заміщення.
 21. Ефект масштабу.
 22. Сукупний, середній і граничний продукти. Стадії виробництва у короткостроковому періоді.
 23. Витрати, їх природа і структура. Основні види витрат.
 24. Витрати фірми у короткостроковому періоді.
 25. Витрати фірми у довгостроковому періоді.
 26. Ізокоста. Мінімізація витрат.
 27. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Конкурентна фірма.
 28. Попит на продукцію конкурентної фірми.
 29. Короткострокова рівновага фірми і галузі на ринку досконалої конкуренції.
 30. Довгострокова конкурентна рівновага фірми і галузі.
 31. Сукупний, середній і граничний доход фірми за умов досконалої конкуренції.
 32. Короткострокова і довго строкова пропозиція конкурентної фірми.
 33. Довгострокова пропозиція галузі в умовах досконалої конкуренції.
 34. Монополія і монопольна влада. Різновиди монополій.
 35. Попит, сукупний дохід, граничний дохід монополіста.
 36. Короткострокова монопольна рівновага.
 37. Довгострокова монопольна рівновага.
 38. Цінова дискримінація.
 39. Соціальна ціна монополії.
 40. Монополістична конкуренція: ознаки і умови функціонування.
 41. Короткострокова рівновага фірми за умов монополістичної конкуренції.
 42. Довгострокова рівновага фірми за умов монополістичної конкуренції.
 43. Сутність передумови і наслідки нецінової конкуренції.
 44. Загальні ознаки олігополії, причини виникнення та особливості поведінки на ринку.
 45. Моделі олігополістичного ціноутворення.
 46. Стратегія поведінки за умов олігополії. Цінові війни і теорія ігор.
 47. Мікроекономічний аналіз ринків факторів виробництва.
 48. Попит і пропозиція на фактори виробництва.
 49. Поведінка фірми на ринку праці за досконалої конкуренції.
 50. Монополія і монопсонія на ринку праці.
 51. Ринок капіталу. Інвестування. Позичковий процент. Дисконтована вартість.
 52. Ринок землі. Рента.
 53. Часткова і загальна рівновага.
 54. Виробничі можливості і ефективний розподіл ресурсів. Діаграма Еджворта.
 55. Умови ефективності у сфері споживання. Парето - оптимальний стан економіки.
 56. Розподіл добробуту за умов досконалої і недосконалої конкуренції.
 57. Недосконалість ринку: теоретичне обґрунтування державного втручання в економіку.
 58. Зовнішні ефекти. Коригування зовнішніх ефектів. Теорема Коуза.
 59. Право власності і його структура. Трансакційні витрати.
 60. Суспільні блага. Особливості попиту і пропозиція чистих суспільних благ.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...