Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД ПОЖЕЖІ 

При визначенні збитків, які можуть бути завдані внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів (сума прямих і побічних збитків від пожежі) від і-ої пожежі (З1), обчислюють за формулою

З1 = пр + Скні + Снмі + С + Сд), (11)

де З1 збитки, які можуть бути завдані внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів (сума прямих і побічних збитків від пожежі) від і-ої пожежі, тис. грн.;

Спр – прямі економічні матеріальні втрати від і-ої пожежі, тис. грн.;

Скні втрати в результаті відвернення ресурсів на компенсацію наслідків і-ої пожежі, тис. грн.;

Снмі втрати із-за невикористання можливостей унаслідок і-ої пожежі, тис. грн.;

С - соціально-економічні втрати від і-ої пожежі, тис. грн.;

Сд – витрати держави на виконання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж, тис. грн.;

n - кількість пожеж.

 

1) ПРЯМІ ЕКОНОМІЧНІ МАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИскладаються із втрат матеріальних цінностей, знищених або пошкоджених в результаті дії небезпечних чинників пожежі і його вторинних проявів, а також засобів пожежогасіння.

Прямі економічні матеріальні втрати від і-ої пожежі (Спр), грн, обчислюють за формулою:

Спр = ( СФв + СФнв + Спрод + См ), (12)

де Спрпрямі економічні матеріальні втрати, тис. грн.;

СФв – втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних виробничих фондів, тис. грн.;

СФнв – втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних невиробничих фондів, тис. грн.;

Спрод – втрати в результаті знищення (пошкодження) готової промислової та сільськогосподарської продукції, сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції і-ою пожежею, тис. грн.;

См – втрати, пов'язані із знищенням (пошкодженням) особистого майна населення j-ою пожежею, тис. грн.

 

а) Втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних виробничих фондів (СФв), складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за такою формулою:

СФв ,(13)

де СФв – втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних виробничих фондів, тис. грн.;

Зв — залишкова вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування, тис. грн.;

Лв - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування, тис. грн.;

Кі — коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів виробничого призначення;

n — кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані. 

б) Втрати в результаті знищення чи пошкодження j-ою пожежею основних невиробничих фондів (СФнв) розраховуються, виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об'єктів за такою формулою:

СФнв ,(14)

де СФв – втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних невиробничих фондів, тис. грн.;

Зв — залишкова вартості і-го виду основних фондів невиробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування, тис. грн.;

Лв - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування, тис. грн.;

Кі — коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів невиробничого призначення;

n — кількість видів основних фондів невиробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані.

 

Примітка. При оцінці залишкової вартості основних виробничих фондів та основних не виробничих фондів можуть бути розглянуті наступні три практичні випадки:

1) Створені раніше фонди, які вивільняються в році за відсутністю потреби, можуть до кінця свого терміну служби ефективно використовуватися десь у іншому місці. В цьому випадку як ліквідаційна вартістьслід враховувати залишкову вартість фондів.

2) Фонди в кінці розрахункового періоду, що відпрацювали лише частину свого терміну служби і ефективно функціонують. В цьому випадку як ліквідаційну вартість слід враховувати залишкову вартість фондів.

3) Фонди, вивільнені за відсутністю потреби в поточному році, які за своїм призначенням використані бути не можуть. В цьому випадку як ліквідаційну вартістьслід враховувати ліквідаційне сальдо.

 

в) Втрати в результаті знищення (пошкодження) готової промислової та сільськогосподарської продукції, сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції і-ою пожежею (Спрод) обчислюють наступним чином:

Спрод = (Спрод/п + Спрод/сг + Ссмнф + Спп) , (15)

де Спродвтрати в результаті знищення (пошкодження) готової промислової та сільськогосподарської продукції, сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції і-ою пожежею, тис. грн.;

Спрод/пзбитки від втрат готової промислової продукції, тис. грн.;

Спрод/сгзбитки від втрат готової сільськогосподарської продукції, тис. грн.;

Ссмнфрозрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, тис. грн.;

Сппзбитки від втрат проміжної продукції підприємств, тис. грн.

Збитки від втрат готової промислової продукції (Спрод/п) розраховуються, виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації за формулою:

Спрод/п = і х q ), (16)де Спрпзбитки від втрат готової промислової продукції, тис. грн.;Cі – собівартість одиниці і-го виду промислової продукції, тис. грн.;q – кількість втраченої продукції і-го виду;n – кількість видів промислової продукції, втрачених під час пожежі.

Збитки від втрат готової сільськогосподарської продукції (Спрод/сг) розраховуються на базі середніх оптових цін для різних регіонів України. Розрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської продукції розраховуються на базі показників середньої врожайності основних видів сільськогосподарській культур для різних регіонів України та середнього прогнозованого рівня оптових закупівельних цін на відповідну сільськогосподарську продукцію з урахуванням нездійснених витрат, необхідних для доведення її до товарного виду, при цьому використовується така формула:

Спрод/сг = (Sі x kі x Уі х Ці – Зі ), (17) де Спрод/сг – збитки від втрат готової сільськогосподарської продукції, тис. грн.;Sі – площа пошкодження і-ої сільськогосподарської культури, гектари;kі – середній коефіцієнт пошкодження посівів i-ої сільськогосподарської культури;Уісередня очікувана прогностична урожайність i-ої сільськогосподарської культури в даному регіоні, центнери з 1 гектара;Ці – прогностична середня оптова ціна i-ої виду сільськогосподарської продукції в даному регіоні на час збирання врожаю, грн.;Зі – витрати, необхідні для доведення всього обсягу втраченої i-ої сільськогосподарської продукції до товарного вигляду, тис. грн.;n – кількість видів втраченої незібраної сільськогосподарської продукції.

Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів (Ссмнф), розраховуються, виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали та напівфабрикати на момент виникнення втрат

Ссмнф = (Ці x qі ), (18)де Ссмнф – розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції, тис. грн.; Ці – середня оптова ціна одиниці і-ої сировини, матеріалів та напівфабрикатів на момент виникнення втрат, грн.; qі - обсяг втрачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Збитки від втрат проміжної продукції підприємств (Впп)розраховуються, виходячи з її собівартості за такою формулою:Спп = і х qі ), (19)де Спп – збитки від втрат проміжної продукції підприємств, тис. грн.;Cі - собівартість і-го виду проміжної продукції, тис. грн.;qі – кількість втраченої проміжної продукції і-го виду проміжної продукції.

 

г) Втрати, пов'язані із знищенням (пошкодженням) особистого майна населення j-ою пожежею (См) обчислюють таким чином:

1) За умови застрахованого майна – на основі даних органів державного страхування по розрахунковій сумі втрат, виходячи з державних роздрібних цін, що діють на момент пожежі, за вирахуванням вартості зносу і залишків, придатних до подальшого використання.

2) Коли майно незастраховане, розрахунок збитків від втрат майна громадян здійснюється для організацій, виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян – виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом. При цьому використовується формула:

См = ( Рі х Кі х кі х qоі) + сі х qгрі), (20)де См – втрати, пов'язані із знищенням (пошкодженням) особистого майна населення та організацій j-ою пожежею, тис. грн.;Рі - балансова вартість і-го виду втраченого майна організацій, тис. грн.;Кі - коефіцієнт амортизації і-го виду втраченого майна організацій;кі - індекс зміни цін стосовно часу придбання i-го виду майна;qоі - кількість втраченого майна організацій i-го виду;Цсі – середня ринкова ціна j-го виду втраченого майна громадян, грн.;qгрі - кількість втраченого майна громадян j-го виду;n - кількість видів майна, втраченого організаціями;n - кількість видів майна, втраченого громадянами.

 

Примітка. У випадку знищення внаслідок пожежі цінних паперів і грошових знаків прямі збитки вважаються такими, що дорівнюють їх номінальній вартості, крім цінних паперів (грошових знаків), що перебувають на стадії виготовлення, матеріальні збитки за якими визначаються відповідно до собівартості їх виготовлення. Збитки, що визначені в іноземній валюті, перераховуються в гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку, що діяв на момент виникнення пожежі.

У випадку знищення (пошкодження) продукції інтелектуальної та творчої діяльності збитки визначаються на підставі договірних та інших документів чи результатів експертизи.

 

 

2) ВТРАТИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВІДВОЛІКАННЯ РЕСУРСІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ НАСЛІДКІВ ПОЖЕЖІ (Скнп) – це витрати на відновлення функціонування об'єкта, на якому відбулася пожежа.

 

Втрати в результаті відволікання ресурсів на компенсацію наслідків j-ої пожежі обчислюють за формулою:

, (21)

де Скнп - втрати в результаті відволікання ресурсів на компенсацію наслідків j-ої пожежі, тис. грн.;

Свр - витрати по відновленню функціонування об'єкта, тис. грн.;

Ki - одноразові додаткові капітальні вкладення, тис. грн.;

Ен- нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

n - кількість видів витрат на роботи по відновленню функціонування об'єкта.

3) ВТРАТИ ІЗ-ЗА НЕВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКА (Снмв)– це недоотриманий прибуток в результаті його простою і вибуття трудових ресурсів з виробничої діяльності (виплачена заробітна плата) в результаті пожежі.

Втрати із-за невикористання можливостей власникав результаті j-ої пожежі (Снмв), обчислюють за формулою:

(22)

де Снмв - втрати із-за невикористання можливостей власникав результаті пожежі, тис. грн.;

Сзпупв - заробітна плата і умовно-постійні витрати за час простою об'єкту в результаті і-ої пожежі, тис. грн.;

Спн - прибуток, недоотриманий за період простою об'єкту в результаті і-ої пожежі, тис.грн.

 

У зв'язку зі складністю формул для визначення складових (Скнп) і (Снмв) рекомендується застосовувати коефіцієнти збитків (Кпоб), які визначені розрахунковим методом. Ці коефіцієнти для різних видів об'єктів наведені у таблиці 2. Це дає змогу визначати зазначені збитки після складання акту про пожежу і отримання даних про величину прямих збитків пр), за формулою:

( Скнп + Снмв ) = Ск-н = Спр х Кпоб , (23)

де Скнп – втрати в результаті відволікання ресурсів на компенсацію наслідків пожежі, тис. грн.;

Снмв – втрати із-за невикористання можливостей власника, тис. грн.;

Ск-н – сума складових Скнп та Снмв , тис. грн.;

Спр – прямі матеріальні збитки від пожежі, тис. грн.;

Кпоб – коефіцієнт побічних збитків.

 

Зазначені Кпоб пропонується використовувати в більшості випадків пожеж, коли відсутні документи організацій та установ про величину побічних збитків. У випадках пожеж на особливо важливих об'єктах промисловості, енергетики, транспорту тощо матеріальні збитки визначаються окремо на підставі документів, отриманих в хобі роботи державних (відомчих) комісій.

 

Таблиця 2

Коефіцієнти побічних збитків для різних видів об'єктів

Вид об'єкту Кпоб.
Промислові об’єкти 1,9
Соціально-культурні, адміністративні, громадські об’єкти 1,4
Склади, бази, торгові приміщення 1,2
Об’єкти сільськогосподарського виробництва 1, 0
Житловий сектор 1,0
Інші 0,5

 

При знищенні (пошкодженні) автотранспорту внаслідок пожежі витрати на компенсацію її наслідків відсутні. Окремо визначається лише складова втрат від невикористаних можливостей власника автомобіля за період 30 діб (термін страхових організацій), протягом яких ним не користуються. , при цьому використовується формула:

Снмв-авт= Савт х 30 х n, (24)

де Снмв-авт - втрат від невикористаних можливостей власника автомобіля, тис. грн.;

Савт - сума втрат від невикористання можливостей власника автотранспорту за один день: для легкових автомобілів ці втрати дорівнюють 40 грн./день, для автотракторної техніки та автобусів - 200 грн./день;

n - кількість одиниць відповідного виду техніки.

 

4) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ - витрати на проведення заходів внаслідок загибелі і травмування людей на пожежі.

Соціально-економічні втрати від і-ої пожежі ) обчислюють за формулою:

С = севтр + Сседп + Ссепвг), (25)

де С - соціально-економічні втрати від і-ої пожежі, тис. грн.;

Ссевтр - соціально-економічні втрати при вибутті трудових ресурсів із виробництва, тис. грн.;

Сседп - соціально-економічні втрати від загибелі людей на пожежі – сума виплат допомоги на поховання, тис. грн.;

Ссепвг – соціально-економічні втрати як сума виплат пенсій у випадку втрати годувальника, тис. грн.

 

а) Втрати при вибутті трудових ресурсів з виробничої діяльності в результаті і-ої пожежі севтр) розраховують тільки для сфери матеріального виробництва за формулою, використовуючи дані таблиці 3:

Ссевтр = (С1 х n1) + ( С2 х n2) + (С3 х n3) + (С4 х n4), (26)

де Ссевтр – втрати при вибутті трудових ресурсів з виробничої діяльності в результаті і-ої пожежі, тис. грн.;

С1втрати при легкому нещасному випадку на одну людину, тис. грн.;

С2 втрати при тяжкому нещасному випадку без встановлення інвалідності на одну людину, тис. грн.;

С3 втрати при отриманні інвалідності на одну людину, тис. грн.;

С4 – втрати при загибелі людини на одну людину, тис. грн.;

п1, п2, п3, п4 - кількість постраждалих для відповідного виду нещасного випадку.

Таблиця 3

Середні показники втрат при вибутті трудових ресурсів з виробництва

№ п/п Вид нещасного випадку Втрати на одну людину, тис. грн.
Легкий нещасний випадок (С1) з втратою працездатності до 9 днів 0,90
Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності (С2 ) з втратою працездатності більше 9днів 20,8
Тяжкий нещасний випадок, у результаті якого потерпілий отримав інвалідність (С3) з втратою працездатності більше 3980 днів (18 місяців)
Нещасний випадок, що призвів до загибелі (С4): - дорослої людини віком до 60 років - дитини або підлітка віком до 16 років  

Примітка.Витрати у пунктах 1,2,3 таблиці 3 враховуються для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для непрацевлаштованих громадян віком до 60 років враховуються втрати лише пункту 4.

Збитки від загибелі працюючого не повинні бути менше, ніж його п'ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена у таблиці 2.

 

б) Витрати на виплату допомоги на поховання седп) визначаються за формулою:

Сседп = Сдп х п, (27)

де: Сседп - витрати на виплату допомоги на поховання, тис. грн.;

Сдп = 1,5 тис. грн. - допомога на поховання за даними відділів соціального забезпечення в розрахунку на людину;

п - кількість загиблих.

 

в) Витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника (Ссепвг)розраховується за формулою:

Ссепвг = 12 х Вмп х ( 18 - Вд) , (28)

де: Ссепвг - витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника, тис. грн.;

12 - кількість місяців в році;

Вмп = 0,75 тис. грн. - величина щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття (18 років);

Вд - вік дитини, років.

Примітка.Втрати при вибутті трудових ресурсів з виробництва у розрахунку на одну людину (таблиця 2), розмір допомоги на поховання у розрахунку на людину та величина щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття (18 років) за даними відділів соціального забезпечення. Ці соціальні показники зростають при збільшенні соціальних стандартів у країні.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...