Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як визначити вплив кількості продукції на зміну суми прибутку? З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ” Укладач: Паланюк Н.А., викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького НАУМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”


Укладач: Паланюк Н.А., викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького НАУ
   
Рецензенти: Євона Г.І., викладач ВСП “Чигиринський технікум Уманського НУС”; Зарівна Б.П., викладач ВП НУБіП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”; Гурська Л.Л., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”; Ткаченко А.Л., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”; Перепьолкіна Л.Є., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ; Колісник Ю.Г., викладач Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА; Кравченко С.І., викладач Коледжу Сумського НАУ;
  Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”; Обарчук Е.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу; Осадчук Л.А., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ
   
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальна за випуск   Кураченко Г.М.

1. Аналіз в перекладі з грецької означає:

1) + розкладання

2) узагальнення

3) порівняння

4)групування

 

2. Аналіз економічних показників починають з:

1) + визначення динаміки показника

2) визначення динаміки головних факторів

3) виявлення кількісного впливу головних факторів

4) структури показника

 

3. Прийом елімінування включає такі методи:

1) аналізу, синтезу, порівняння

2) аналізу, ланцюгових підстановок, обчислення різниць

3) + ланцюгових підстановок, обчислення різниць, індексний

4) балансовий, порівняння, індексний.

 

4. Суть прийому елімінування полягає у:

1) розкладанні показника на головні фактори

2) + визначенні кількісного впливу головних факторів на зміну показника

3) зіставленні даних звітного періоду з минулими

4) зіставленні фактичного з плановим

 

5. Метод синтезу означає:

1) розкладання цілого на складові частини

2) групування показників

3) + узагальнення складових частин в єдине ціле

4) порівняння

 

6. Основні засоби залежно від участі у виробництві поділяються на:

1) + виробничі і невиробничі

2) власні і залучені

3) основні і оборотні

4) сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення

 7. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3) + відношенням придбаних чи заново введених в дію основних засобів до балансової вартості на кінець року

4) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року

8. Коефіцієнт зростання основних засобів визначається:

1) + відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду+

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3) відношенням придбаних чи заново введених в дію до балансової вартості на кінець року

4) відношення вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року

 

9. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3) відношенням придбаних чи заново введених в дію основних засобів до балансової вартості на кінець року

4) + відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року

 

10. Коефіцієнт придатності основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) + відношенням залишкової вартості основних засобів до балансової

3) відношенням вартості основних засобів, придбаних чи заново введених в дію, до балансової вартості на кінець року

4) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року

 

11. Ефективність використання основних засобів відображають такі показники:

1) фондоозброєність і фондовіддача

2) + фондовіддача і фондомісткість

3) фондомісткість і фондоозброєність

4) фондомісткість і фондозабезпеченість

 

12. Основними факторами впливу на фондовіддачу є:

1) вартість основних засобів і площа сільськогосподарських угідь

2) + вартість валової продукції і основних засобів

3) вартість основних засобів і чисельність працівників

4) вартість валової продукції і чисельність працівників

 

13. Основним джерелом інформації для аналізу виробництва продукції є:

1) форма № 1 “Баланс підприємства”

2) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

3) + форма № 50 “Основні економічні показники сільгосппідприємства”

4) форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

 

14. Головними факторами впливу на зміну валового збору є:

1) + посівна площа і урожайність

2) урожайність і продуктивність тварин

3) поголів’я тварин і продуктивність тварин

4) кількість продукції і ціна 1 ц

 

15. Умовний валовий збір продукції рослинництва визначається:

1) площа (факт) × урожайність (факт)

2) площа (план) × урожайність (факт)

3) + площа (факт) × урожайність (план)

4) площа (план) × урожайність (план).

 

16. Головними факторами впливу на зміну валового виходу продукції тваринництва є:

1) посівна площа і урожайність

2) урожайність і продуктивність тварин

3) + поголів’я тварин і продуктивність тварин

4) кількість продукції і ціна 1 ц

 

17. Кількісний вплив посівної площі на динаміку валового збору визначається так:

1) + валовий збір (ум.) – валовий збір (м.р.)

2) валовий збір (ум.) – валовий збір (з.р.)

3) валовий збір (з.р.) – валовий збір (м.р.)

4) валовий збір (м.р.) – валовий збір (з.р.)

 

18. Вплив фактору продуктивності тварин на зміну валового виходу продукції тваринництва визначається так:

1) валове виробництво (ум.) – валове виробництво (м.р.)

2) + валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (ум.)

3) валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (м.р.)

4) валове виробництво (у.р.) – валове виробництво (з.р.)

 

19. До агротехнічних заходів підвищення урожайності відносять:

1) родючість ґрунту, кількість опадів, сівозміни

2) сортооновлення, стимулювання працівників

3) + сортооновлення, боротьба зі шкідниками, сівозміни

4) кількість опадів, родючість ґрунту

20. Трудомісткість продукції рослинництва залежить від головних факторів:

1) затрат, люд.-год, і продуктивності тварин

2) затрат, люд.-год, і валового збору

3) затрат, люд.-год, на одну голову тварин і їх продуктивності

4) + затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність

21. Трудомісткість продукції тваринництва залежить від головних факторів:

1) затрат, люд.-год, і продуктивності тварин

2) затрат, люд.-год, і валового збору

3) + затрат, люд.-год, на одну голову тварин і продуктивності

4) затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність

 

22. До організаційно-економічних заходів підвищення урожайності відносять:

1) родючість ґрунту, кількість опадів, сівозміни

2) + стимулювання працівників, підвищення кваліфікації

3) сортооновлення, сівозміни

4) кількість опадів, родючість ґрунту

 

23. Головними факторами впливу на собівартість 1ц. продукції рослинництва є:

1) + сума затрат на 1га і урожайність

2) загальна сума затрат і урожайність

3) сума затрат на 1га і валовий збір

4) сума затрат на одну голову тварин і продуктивність однієї голови

 

24. Умовна собівартість 1 ц продукції рослинництва визначається так:

1) затрати на 1га (м.р.) / урожайність (з.р.)

2) затрати на 1га (м.р.) / урожайність (м.р.)

3) + затрати на 1га (з.р.) / урожайність (м.р.)

4) затрати на одну голову (з.р.) / продуктивність тварин (м.р.)

 

25. Вплив суми затрат на одну голову на зміну собівартості 1 ц продукції тваринництва визначається так:

1) собівартість 1 ц (ум.) – собівартість 1 ц (з.р.)

2) + собівартість 1 ц (ум.) – собівартість 1 ц (м.р.)

3) собівартість 1 ц (з.р.) – собівартість 1 ц (м.р.)

4) собівартість 1 ц (з.р.) – собівартість 1 ц (ум.)

 

26. Стаття витрат “Оплата праці на 1 га” залежить від таких факторів:

1) + затрати на 1 га і оплата 1 люд.-год

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати 1 год на одного працівника і розцінки

4) сума затрат і валовий збір

 


27. Інтенсивними факторами росту виробництва сільськогосподар­ської продукції є:

1) посівна площа і урожайність

2) поголів’я тварин і продуктивність однієї голови

3) + урожайність і продуктивність тварин

4) посівна площа і сівозміни

 

28. Ретроспективна оцінка товарної продукції проводиться за такими показниками:

1) собівартість, прибуток, рентабельність

2) рентабельність виробництва, рентабельність продажу

3) + прибуток на один гектар (1 гол.), рентабельність виробництва, рентабельність продажу

4) валовий збір, урожайність

 

29. Попит на продукцію підприємства залежить від:

1) + якості, реклами, конкурентоспроможності

2) прибутку, собівартості

3) конкурентоспроможності, собівартості

4) собівартості

 

30. Цінова конкурентоспроможність визначається:

1) + цінова конкурентоспроможність = (ціна – собівартість) / ціна

2) цінова конкурентоспроможність = (ціна – собівартість) × собівартість

3) цінова конкурентоспроможність = (прибуток – собівартість) × ціна

4) цінова конкурентоспроможність = (прибуток – собівартість)

 

31. Валовий прибуток визначається:

1) + чистий дохід (виручка) – собівартість реалізованої продукції

2) дохід підприємства – ПДВ

3) чистий прибуток + виручка

4) кількість продукції × ціну

 

Як визначити вплив кількості продукції на зміну суми прибутку?

1) + відхилення кількості продукції × прибуток 1 ц (план)

2) відхилення ціни × кількість продукції (факт)

3) відхилення собівартості 1 ц × кількість продукції (факт)

4) кількість продукції × ціну 1 ц

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...