Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридична відповідальність організації(англ. legal responsibility of the organi_

zation) – відповідальність організації,

яка передбачає дотримання конкрет(

них заходів та норм державного регу(

лювання, що визначають права та

обов’язки організації.

юридична особа(англ. legal entity) –

організація, підприємство, установа,

що відповідають певним ознакам,

визначеним законодавством відповід(

ної країни. До числа таких ознак

відносять незалежність існування; на(

явність у юридичної особи свого май(

на, відокремленого від майна його

учасників; право, придбання, корис(

тування та розпорядження власністю,

а також здійснення від свого імені доз(

волених законом дій; право від свого

імені бути позивачем і відповідальним

ЮДЕАК юридична особа

у суді та різного роду арбітражах (тре(

тейських судах); самостійна майнова

відповідальність.

юридична служба підприємства(англ.

legal department of the firm) – служба

підприємства, установи, організації,

яка здійснює контроль за законністю

наказів та розпоряджень, що видають(

ся керівництвом. Бере участь в укла(

денні угод та погоджень з іншими

підприємствами та установами. Служ(

ба інформує робітників та службовців

про поточне законодавство, надає їм

правову допомогу, веде в судах та ар(

бітражах справи, за якими підприєм(

ство (установа) виступає як позивач

або відповідач і т.д.

юридичний обовязок(англ. legal du_

ty) – визначена законом міра належ(

ної поведінки учасника даного (кон(

кретного) правовідношення – носія

цього обов’язку.

юрисдикція(англ. jurisdiction) – по(

вноваження судових, адміністратив(

них та інших органів вирішувати

певні категорії кримінальних, ци(

вільних, трудових, адміністративних

справ, закріплених у законодавстві.

юрисдикція адміністративна(англ.

аdministrative jurisdiction) – 1. коло

справ, які підлягають веденню адміні(

стративних установ, на відміну від

справ, що входять у компетенцію

органів державної влади, суду та про(

куратури. 2.вирішення суперечок із

права в галузі державного управління.

юрисконсульт(англ. jurisconsult) – по(

стійний консультант при установі,

підприємстві, організації з практичних

питань права, захисник інтересів цієї

установи в судових та інших інстанціях.

юстировка(англ. justice) – сукупність

регулювальних операцій щодо приве(

дення вимірювальних або оптичних

приладів в робочий стан, які забезпечу(

ють правильність та надійність їх дії.

юстиція(англ. justice) – сукупність

судових установ, діяльність суду щодо

здійснення правосуддя, а також судо(

ве відомство, правосуддя.Я

явище ореола(англ. аureole рhenome_

non) – завищення оцінки працівника

під впливом характеристики.

якість виготовлення продукції(англ.

the production quality) – ступінь відпо(

відності виготовленої продукції (ви(

конаної роботи) вимогам технологіч(

ної документації договору.

якість документа(англ. document

quality) – ступінь відповідності пара(

метрів даного документа вимогам,

що висуваються до оформлення,

змісту, можливості його використан(

ня за призначенням, порівнянності

вихідної інформації, застосування

сучасних методів та підходів, обґрун(

тованості управлінського рішення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...