Главная Обратная связь

Дисциплины:


Формування новітньої економічної парадигми і перспективи розвитку української наукової школи фізичної економіїНезважаючи на те, що упродовж тривалого часу світоглядний по­тенціал фізичної економії залишається недостатньо реалізованим, саме вона покликана стати тим компонентом національної та світової думки, якому у майбутньому має належати пріоритетне місце у складі еконо­мічного знання. З огляду на об'єктивну потребу набуття фізичною еко­номією визначальної ролі в структурі економічної теорії, з'являється необхідність окреслення перспектив її подальшого розвитку.

Первинність фізичної економії як складової економічної думки та її світоглядний характер є чинниками, які спричиняють суттєвий вплив на інші компоненти не лише економічного, а й гуманітарного знання, що обумовлюватиме його трансформацію у найближчій та віддаленішій перспективі. Слід вести мову про кілька етапів розвитку та перетво­рення фізичної економії в дедалі узагальненішу сукупність економіч­них та економіко-філософських знань.

Першим етапом є становлення і розвиток наукової школи власне фізичної економії. Започаткована французькими фізіократами у другій половині XVIII ст., а через століття продовжена С. А. Подолинським, школа фізичної економії з 80-х років XIX ст. існує як українська школа. З огляду на відсутність аналогів упродовж більше ста років вона водночас є і світовою науковою школою.

З позицій захисту національних інтересів України у сфері власно­го інтелектуального надбання пріоритетним завданням стає подальший розвиток цієї школи та поширення її здобутків на світове співтова­риство. Необхідно утверджувати та зміцнювати національну школу з метою згуртування довкола неї такої критичної маси зарубіжних прихильників, яка б невдовзі засвідчила формування світової.

Другим етапом має стати розвиток новітньої економічної школи, яка відповідно теж повинна формуватися спочатку як національна, а надалі — як світова. Причому новітньою слід вважати економічну школу, що базується на такій субординації знань, згідно з вимогами якої політична економія підпорядковується фізичній.

Ця субординація важлива тим, що її досягнення стане передумо­вою подальшого розвитку економічного знання. В Україні дотримання цієї субординації свідчитиме про створення новітньої національної економічної школи. Надалі, коли ідея такого підпорядкування знайде поширення поза Україною, здобувши достатню чисельність прихильників в інших країнах, можна буде вести мову про новітню світову економічну школу.

Третій етап передбачає розвиток новітньої економіко-філософ­ської школи — української та світової. Відповідно новітньою буде економіко-філософська школа, що базуватиметься на системі знань, світоглядним "ядром" якої стане фізична економія, а решта знань (політологічних, юридичних, соціологічних та інших) випливатиме з її засад та/чи підпорядковуватиметься цим засадам.Об'єктивними підставами для того, щоб така школа була започат­кована саме в Україні, є наявність визначних інтелектуальних досягнень, які не повинні обмежуватися національними рамками. Українська нау­кова школа фізичної економії покликана відігравати роль своєрідного центру модифікації дотичних до економіки знань.

При цьому мають бути плідно використаними унікальні світоглядні досягнення одного із видатних сподвижників національної школи акад. В. І. Вернадського. Гармонійне поєднання його біосферної та ноосферної концепції з засадничими положеннями фізичної економії мусить стати основою новітньої української економіко-філософської школи. Концептуальні засади світоглядної системи М. Д. Руденка, що викладені в його працях "Гносис і сучасність" та "Енергія прогресу", теж є ґрунтовними передумовами такої трансформації.

Відтак важливим засобом розвитку і поширення ідей фізичної економії доречно вважати стратегію "активної експансії", найважливі­шими напрямками втілення якої мають стати:

— синхронізація описаного трансформаційного процесу, цебто одночасне перетворення школи фізичної економії у новітню економічну та економіко-філософську школу;

— його багатовекторність, яка передбачає можливість узгодже­ного здійснення такої трансформації у багатьох країнах світу.

Описані перспективи розвитку української та світової еконо­мічної думки є "прообразом" можливого досягнення у найближчому часі чи віддаленішому періоді підпорядкованості усього чи принаймні найвизначальнішого для людського прогресу знання світоглядним засадам фізичної економії.

З погляду збереження національних інтелектуальних здобутків вкрай важливо, аби кожен з описаних етапів розвитку цієї школи був започаткований в Україні, а надалі поширювався серед світового співтовариства. Потрібні послідовні і наполегливі державні заходи, спрямовані на розвиток та поширення ідей національної школи фізичної економії, що забезпечували б її світову пріоритетність, якої вона досягла понад століття тому і зберігає до цього часу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...