Главная Обратная связь

Дисциплины:


Втрати на збут 139353312,N тис.грн.;Сума ПДВ 86756023 тис.грн.;

Сума акцизного збору 2341277 тис.грн.;

4. Інші вирахування з доходу (виручки) 11651697,N тис.грн.;

5. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - ?

6. Виробнича собівартість продукції 489999366,N тис.грн.;

7. Адміністративні витрати 20935206,N тис.грн.;

Втрати на збут 139353312,N тис.грн.;

9. Доходи від реалізації оборотних активів 3650000 тис.грн.;

10. Втрати від операційних курсових різниць 12784050 тис. грн.;

11. Сума безнадійних боргів та втрат від знецінення 297400 тис.грн.;

12. Дохід від оперативного лізингу 48560000 тис.грн.

 

 

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 

Зразки розв'язання типових задач

За звітний період по підприємству «В» сума окремих податків, зборів, обов'язкових платежів, що включаються до валових витрат, становила 2,9 млн, грн. У тому числі: а) плата (податок) за землю — 0,9 млн. грн; б) збір за забруднення навколишнього се­редовища— 0,1 млн. грн; в) комунальний податок— 0,3 млн грн; г) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства — 1,4 млн. грн; д) збір за право використання місцевої символіки — 0,2 млн. грн. Перевірте, чи правильним є твердження, що питома вага платежів до місцевого бюджету становить 30,0% загальної суми внесених податків, зборів та обов'язкових платежів, що здійснило підприємство за звітний період

Розв'язання:

Визначимо суму внесених загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів

0,9 + 0,1 + 1,4 = 2,4 млн. грн.

Визначимо суму внесених місцевих податків, зборів, обов'язкових платежів

0,3 + 0,2 = 0,5 млн. грн

Визначимо питому вагу платежів, що внесено до місцевого бюджету

0,5/ 2,9 *100,0 = 17,2%.

 

Висновок:за розрахунками виходить, що платежі до місцевого бюджету становили не 30,0% , а лише 17,2% загальної су­ми внесених підприємством податків, зборів та обов'язкових платежів

 

Задачі

Задача 1 Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, та строки сплати, якщо у січні загальний обсяг продажу власного виробництва підприємства становить 250N грн (без ПДВ). У цьому ж місяці підприємство сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких відноситься до складу валових витрат на суму 130N грн (без ПДВ). Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка зменшує суму податку, належну до сплати в поточному звітному періоді, становить 14 грн.

Задача 2 Визначити суму податку на прибуток, якщо відомо:

Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду 87030N тис.грн.Суми податку на додану вартість, отримані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг) 14500N ти.грн.

Сума одержаного платником емісійного доходу 5478 тис.грн.

Сума валових витрат за звітний період 497500 ти.грн.

Сума амортизаційних відрахувань за звітний період 3658 тис.грн.

Задача 3 Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що відносяться до складу валових витрат підприємства, становить 1000N грн. (без суми ПДВ). Загальний обсяг продажу у звітному періоді становить 900N грн. (без суми ПДВ), у тому числі обсяг експортного продажу становить 400N грн. Визначити суму бюджетного відшкодування.

Задача5 Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному періоді сума скоригованого валового доходу підприємства становила 7000Nгрн., сума валових витрат 2000Nгрн, сума амортизаційних відрахувань 10000грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 7000грн. (балансова вартість фондів на початок звітного періоду становила 60000грн.). Підприємство включає витрати на ремонт ОВФ до валових витрат у сумі, яка передбачена чинним законодавством.

Задача 6 Підприємство випустило за травень місяць 150000N пляшок коньяку місткістю 0,5 літрів, які було реалізовано за ціною 35 гривень за 1 пляшку. Визначити суму акцизного збору і суму ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету. Ставка акцизного збору 3 гривні за 1 літр.

Задача 7 Визначити суму податку на прибуток, яку необхідно сплатити підприємству (підприємство зареєстроване платником ПДВ) за 1-й квартал поточного року, якщо відомо:

1.Сума загальних доходів від продажу товарів 460250N тис.грн.;

2.Сума безповоротної фінансової допомоги, одержана підприємством у звітному періоді 3784 тис.грн.;

3.Сума доходів від здійснення операцій лізингу 150N тис.грн.;

4.Сума штрафів, фактично одержаних підприємством за рішенням сторін договору 26 тис.грн.;

5.Сума ПДВ, нарахованого на вартість продажу товарів 767083 тис.грн.;

6.Сума витрат, пов¢язаних з продажем продукції 985096 тис.грн.;

7.Сума нарахованих податків, зборів (обов¢язкових платежів) 2380 тис.грн.;

8.Витрати, пов¢язані з поліпшенням основних фондів у сумі, яку, відповідно з чинним законодавством, можна віднести до валових витрат 5 тис.грн.;

9. Вартість сплачених торгових патентів 560грн.;

10. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань у звітному кварталі 9240 тис.грн.

Задача 8. Визначити суму податку на прибуток підприємства за такими даними:

- Доходи від реалізації продукції 250 тис. гри
- Доходи від операцій з цінними паперами 30 тис. гри

- Доходи від здійснення операцій лізингу 14 тис. гри
- Доходи, які за своїм змістом підлягають

виключенню зі складу валових доходів з метою

уникнення подвійного оподаткування 25 тис.грн.

- Валові витрати 170 тис.грн.

- Амортизаційні відрахування 39 тис.грн.

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до бюджету, податок на додану вартість, ви­ручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими даними:

• Собівартість підакцизного виробу 170 грн

• Прибуток 30 грн
а Ставка акцизного збору 10 %

• Ставка ПДВ 20 %

 

ОБІГОВІ КОШТИ

 

Зразки розв'язання типових задач

Приклад 1 Норма оборотних активів на тару дорівнює 2 грн. 80 коп. на 1000 грн. товарної продукції. Товарна продукція в IV кварталі планового періоду - 50 тис.грн. Отже, норматив становитиме ( 2 грн. 80 коп.* 50тис.грн.) 14 тис.грн.

 

Приклад 2 Виробнича собівартість виробу - 250 грн. Витрати в перший день виробничого циклу - 150 грн. Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно. Отже, коефіцієнт зростання витрат дорівнюватиме

 

150+(100*0,5) = 0,8

Висновок: Якщо витрати на виготовлення одиниці продукції за днями виробничого циклу розподіляються нерівномірно, коефіцієнт зростання витрат (К) визначається як середньозважений показник.

 

Задачі

Задача 1 Визначити норматив оборотних засобів за окремими видами основних матеріалів і в цілому за підприємством, скориставшись такими даними:

№ п/п Види сировини і матеріалів Потреба в 4 кв. планового року, тис.грн Середній інтервал поставки, днів Транс-портний запас, днів Час на розван-тажен-ня, днів Час на під-готовку до виробниц-тва, днів
1. Прокат чавуну 120N
2. Прокат чорних металів 280N
3. Труби 520N
4. Металови-роби 870N
5. Метало-конструкції 1020N -

Питома вага наведених п`яти найменувань матеріалів щодо загальної потреби в сировині і матеріалах становить 80%.

Згідно з кошторисом витрат на виробництво витрати на сировину і матеріали у 4 кварталі становлять – 9600 тис. гривень.

Задача 2Визначити норматив оборотних коштів на підприємстві за окремими видами основних матеріалів на підставі таких даних:

1. Потреба підприємства в основних матеріалах в 4 кварталі планового року:

матеріалу А – 30N тис. гривень;

матеріалу Б – 170N тис. гривень;

матеріалу В – 10N тис. гривень.

2. Час доставлення зазначених матеріалів, днів: А – 12; Б – 10; В – 6.

Тривалість документообороту (оформлення, поштовий пробіг, перевірка і т. ін.) відповідно становить – 6, 7 та 4 дні.

3. Час, необхідний для одержання матеріалів та підготовку їх до виробництва, днів:

Матеріали Відвантаження та доставка на склад Приймання та аналіз Складування Технологічна підготовка до виробництва
А
Б
В

4. Середній інтервал поставки за матеріалами становить відповідно днів:

А – 64, Б – 48, В – 36.

5. На підприємстві передбачено страховий запас.

Задача 3. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1-у півріччі та який розмір середніх залишків нормованих оборотних коштів припадає на 1-у гривню реалізації за такими даними:

Реалізація продукції в оптових цінах підприємства за 1-е півріччя склала 5300 тис. гривень.

Сукупні залишки нормованих оборотних коштів становили:

на 1 січня – 140N тис. грн;

на 1 лютого – 120N тис. грн;

на 1 березня – 160N тис. грн.;

на 1 квітня –150N тис.грн.;

на 1 травня – 160N тис.грн.;

на 1 червня – 170N тис.грн.;

на 1 липня – 180N тис.грн..

Задача 4Визначити сукупний норматив по виробничим запасам за даними:

1) за кошторисом витрат на виробництво на рік передбачені витрати:

- по матеріалах - 37 тис. гривень;

- по допоміжних матеріалах - 21 тис. гривень;

- по паливу 16 тис. гривень.

2) питома вага витрат 4 кварталу у витратах на рік - 30%.

3) норма запасу:

- по матеріалах 23 дні;

- по допоміжних матеріалах 15 днів;

- по паливу 22 дні.

Задача 5.Визначити норму запасу в днях по сировині і основних матеріалах, виходячи із таких даних: час вантажообороту 22 дні, час документообороту 17 днів, час підготовки сировини до виробництва 9 днів, кількість перевозок за квартал 2, на підприємстві передбачено страховий запас.

Задача 6. Визначити норму запасу в днях по сировині і основних матеріалах, виходячи Із таких даних: час вантажообороту 20 днів, час документообороту 16 днів, кількість перевозок за 1 півріччя 5, на підприємстві передбачено страховий запас.

Задача 7.Визначити середній інтервал поставки і величину поточного (складського) запасу машинобудівного заводу, якщо протягом 4 кварталу поточного року метал надходив на завод 6 разів у таких розмірах (тонн):

1)3 жовтня –40N;

2)18 жовтня – 420N;

3) 5 листопада – 470N;

4) 19 листопада –30N;

5) 10 грудня – 50N;

6)20 грудня -40N

 

 

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Зразки розв'язання типових задач

Одержання позики можливе за умов: а) щоквартального нарахування відсотків виходячи з 15% річних; б) щомісячного нарахування відсотків виходячи з 24% річних; Який варіант є найбільш прийнятним?

Розв'язання:

Для прийняття рішення необхідно розрахувати ефективну річну відсоткову ставку. Чим більше значення ефективної річної відсоткової ставки, тим більший рівень витрат з обслуговуванням позики.

За першим варіантом значення ефективної річної відсоткової ставки становить

і = (1+ 0,15/4)4 - 1,0 = 0,16

 

За другим варіантом значення ефективної річної відсоткової ставки становить

і = (1+0,24/12)12 - 1,0 = 0,27

 

Висновок: за розрахунками найбільш прийнятним є перший варіант, адже витрати менші.

Задачі

Задача 1Яку суму коштів підприємство поверне банку, якщо відомо що кредит у сумі 1500N грн. надано 1 лютого поточного року на 5 місяців під 40% річних, причому з 1 квітня процентна ставка знизилась до 35%, а з 1 червня – до 30%.

Задача 2 Підприємство 20 січня поточного року одержало кредит на суму 8000N грн. строком на 8 місяців під 24% річних. Через 90 днів банк збільшив плату за кредит на 3%. Визначити, яку суму коштів у встановлений термін поверне підприємство банку.

 

Задача 3 Підприємству надано кредит на 4 місяці в розмірі 2000N грн. під 25% річних, причому через 45 днів процентна ставка знизилася до 23% річних. Визначити, яку суму коштів підприємство поверне банку.

 

Задача 4 Підприємство 5 квітня одержало кредит на 8500N грн. строком на 6 місяців на просту ставку 22% річних. Визначити суму, яку має погасити боржник, якщо кожного місяця ставка сплати збільшувалась на 2%.

Задача 5 Підприємство 28 квітня поточного року одержало кредит на суму 3000 тис. грн. строком на 5 місяців під 25% річних. Через 60 днів банк збільшив плату за кредит на 2%, а ще через 30 днів підвищив до 28%. Визначити, яку суму коштів підприємство поверне банку 28 вересня поточного року.

 

Задача 6 Підприємство з установою банку уклали факторингову угоду, у відповідності з якою банк викупив рахунки-фактури підприємства на суму 3570N тис.грн..Плата за кредит становить 24% річних, а середній термін обороту коштів у розрахунках з покупцем – 9 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування – 2,5%. Визначити суму плати за факторинг.

Задача 7. Векселетримач звернувся до банку з проханням купити вексель, номінальною вартістю 2000N тис.грн. Облікова ставка банку 18% річних. Строк погашення векселя – 90 днів. Визначити суму дисконту та суму, що отримає трасант від банку.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Задачі

Задача 1 АТ «Світязь» мав в своєму розпорядженні на початок 4 кварталу минулого року основні виробничі фонди: будівлі з балансовою вартістю 23тис.грн., автомобільний транспорт – 17 тис.грн., обладнання – 78N тис.грн., ЕОМ – 10,N тис. грн., телефони – 1,9N тис. грн., меблі – 14,N тис. грн., невиробничі основні фонди –15 тис.грн..

Протягом 4 кварталу минулого року було придбано та поліпшено основних фондів:

1 групи – на суму 5 тис.грн..;

2 групи – на суму 4,8 тис.грн..;

4 групи – на суму 2,5 тис.грн..

Протягом 4 кварталу минулого року було реалізовано основних фондів:

3 групи – на суму 12 тис.грн..

Амортвідрахування в 4 кварталі минулого року становили:

1 групи – на суму 460 грн.;

2 групи – на суму 3322 грн.;

3 групи – на суму 46800 грн.;

4 групи – на суму 1605 грн.

Визначити суму амортизаційних відрахувань за І квартал звітного року.

Задача 2 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мрія” має в розпорядженні на 1 липня поточного року основні виробничі фонди на суму:

група 1 - 10000 тис. грн.,

група 2 - 8000 тис. грн.,

група 3 - 5300 тис. грн.,

група 4 – 4387 тис.грн..

Протягом І11 кварталу поточного року відбулися такі зміни:

а.) ліквідовано ОФ на суму:

група 1 - 2000 тис. грн.,

група 2 - 1700 тис. грн.

б.) зроблено ремонт ОФ на суму:

група 1 - 1750 тис. грн.,

група 2 - 835 тис. грн.

Амортизація основних виробничих фондів в 111 кварталі становила:

1 групи – на суму 200 тис.грн..;

2 групи – на суму 800 тис.грн..;

3 групи – на суму 318 тис.грн..;

4 групи – на суму 620 тис.грн..

Визначити суму амортизаційних відрахувань за ІУ квартал поточного року.

Задача 3 Визначити показник фондовіддачі по заводу,якщо відомо:

Середньорічна вартість осовних фондів на початок року – 8700N грн.

Середньорічна вартість фондів, ведених на протязі року - 50 тис. грн.

Середньорічна вартість вибувших на протязі року основних фондів - 23 тис. грн.

Вартість товарної продукції – 9700N грн.

Задача 4 Визначити середньорічну вартість основних виробничих фондів на плановий рік, скориставшись наведеними даними.

Вартість основних фондів підприємства в цілому на початок планового року становить 73140N тис. грн. Передбачається введення фондів у лютому на – 2440N тис. грн., у червні – 1520N тис. грн., у грудні 4650N тис. грн. Вибуття фондів передбачається в липні - 1120N тис. грн., у жовтні – 3900N тис. грн.

Задача 5 Середньорічна вартість основних виробничих фондів на початок планового року становить 510N тис. грн. На протязі планового року будуть введені в експлуатацію нові об’єкти основних виробничих фондів на суму 3200N грн. Вибуття планується на суму 5400N грн.

Визначити коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення та коефіцієнт приросту основних виробничих фондів у плановому році.

Задача 6 Визначити суму амортизаційних відрахувань підприємства за 2 квартал поточного року, виходячи із таких даних:

тис.грн.

№ п/п Промислово-виробничі фонди Балансова вартість ОВФ на 1 січня поточного року Вартість поступив- ших ОВФ у 1-ому кварталі Вартість вибувших ОВФ у 1-ому кварталі Амортвідра-хування за 1 квартал поточного року
1. Будівлі 530N -
2. Споруди 50N 4,8 -
3. Передавальні пристрої 100N -
4. Машини і обладнання (силові) 680N 79,5
5. Транспортні засоби 40N
6. Електромеханічні прилади та інстру-менти   30N   -   53,1   3,7
7. Конторське обладнання 0,6
8. Мікрофони та рації - 37,9

 

Задача 7 Визначити коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів і зробити висновки за даними швейної фабрики:

1) балансова вартість на початок планового року основних фондів 7120N тис. грн.;

2) на протязі планового року будуть введені в експлуатацію нові об’єкти основних виробничих фондів на суму 1400N тис.грн.;

3) вибуття основних виробничих фондів планується на суму 980N тис.грн..

 

 

 


ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

 

 

Задачі

Задача 1 Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1, додаток1), визначить показники оцінки майнового стану підприємства на початок і кінець звітного періоду:

Суму господарських коштів, які є у розпорядженні підприємства;

Коефіцієнт зносу основних засобів;

Суму власного капіталу підприємства;

Суму власних оборотних коштів підприємства.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

 

Задача 2 Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1, додаток1), визначте показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Проміжний коефіцієнт покриття балансу;

Загальний коефіцієнт покриття балансу;

Частка оборотних коштів у активах;

Частка запасів у поточних активах;

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

 

Задача 3 Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1, додаток1), визначте показники оцінки фінансової стійкості і незалежності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

1. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів;

Коефіцієнт автономії (незалежності);

3. Коефіцієнт маневреності власних коштів;

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу;

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

Показник заборгованості кредиторам;

Показник фінансового левериджу.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

 

Задача 4 Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1, додаток 1) і «Звіту про фінансові результати» (форма №2, додаток 2), визначить показники оцінки ділової активності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

1. Загальна оборотність капіталу;

Оборотність готової продукції;

Оборотність дебіторської заборгованості;

Середній строк обороту дебіторської заборгованості;

Оборотність кредиторської заборгованості;

Середній строк обороту кредиторської заборгованості;

Оборотність власного капіталу;

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

 

Задача 5 Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1, додаток 1) і «Звіту про фінансові результати» (форма №2, додаток 2), визначте показники прибутковості та рентабельності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

1. Головний показник прибутковості;

2. Прибутковість реалізації;

3. Рентабельність продажу;

4. Рентабельність продукції (основної діяльності);

5. Рентабельність усього капіталу підприємства.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...