Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаток до білета № 2Додаток до білета № 1

Завдання 2.1.Знайдіть в тексті пароніми.

Академік Павлов І. П. є одним з найвідоміших російських вчених – фізіологів, засновник

матеріалістичного вчення про нервову діяльність. І. П. Павлов та його співробітники займалися

питаннями активізації діяльності кори головного мозку. Також вони визначили рівень активації

людського організму. Роботи І. В Павлова мали велике значення для вивчення біологічної

активності людини. Академік залишив у спадок класичні праці по фізіології кровообігу та

травлення, був лауреатом Нобелівської премії 1904 року, практикував хронічний експеримент,

займався лікарською діяльністю. Його досліди мали вирішальне значення у розвитку фізіології,

медицини, психології, педагогіки та неперевершений практичний лікувальний ефект.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор __________________Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 2

Завдання 2.1.Перекладіть текст українською мовою, підкресліть слова, у яких при перекладі

з’являється апостроф чи м’який знак.

Воспаление — это патологический процесс, развивающийся при многих формах повреждения

тканей организма как защитная реакция. Эта реакция является сложной и многообразной. Она

выражается в ряде местных изменений, тесно связанных с общей реакцией на повреждение.

Воспалительная реакция в конечном счете направлена к установлению повреждения и

восстановлению целостности тканей и поэтому воспалительный процесс рассматривается как

полезно приспособительская реакция. И одна из форм борьбы за существование.

 

Завдання 2.2.Поставте, де потрібно, апостроф чим’який знак.

Харків..янка, цв..ях, св…ято, в…язкість, п…явка, бар…єр, бур…ян, здоров…я, здерев…яніння, зап…ясток, кров…яний, м…ясний, кр…ючок, тім…я, риб…ячий, дзв…якнути, роз…юшити, тьм…яний, п…ятка, підчерев…я, м…який, кон…юктивіт, грав…юра, мавп…ячий, розм…якшити, мор…як, без…ядерний, об…єктив, від…ємник, м…ята, кур…йоз, пів…Ялти, з…їсти, Астаф..єв, без…язикість, арф…ярка, різьб…яр, в…язкість, пів..яблука.

 

Завдання 3.Відредагуйте зразок автобіографії.

Я, Іваненко Олена Андріївна, народилась у м. Первомайську Миколаївської області у 1963 р.;закінчила Первомайську середню школу №3 у 1980 році, до якої пішла навчатися у 1990 році.

У школі улюбленим предметом була біологія. Тому, після закінчення школи я, на прохання

батьків, вступила до медичного коледжу.

На протязі 1982-1985 рр. здобула освіту в медичному коледжі. Працюю медсестрою в БСМП в

хірургічному відділенні. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому.

Одружена, маю сина. Маю цікаве хобі, хочу вивчити англійську мову, у вільний час

люблю подорожувати Україною.

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...