Главная Обратная связь

Дисциплины:


НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУНові форми щодо оформлення титульних листів курсової роботи, дипломних робіт (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) згідно Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384

Та

Методичні рекомендації щодо виконання розділу “Охорона праці” в кваліфікаційних роботах студентів за спеціальністю "Мова та література (англійська)"


 

Національний університет "Острозька академія"

Кафедра теорії мови та літератури

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

з Англійської філології / Літератури (вибрати потрібне)

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки: 6.020303 Філологія

спеціальності: "Мова та література (англійська)"

______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії:

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Острог - 20 13рік


Національний університет "Острозька академія"

Факультет романо-германських мов

Кафедра теорії мови та літератури

 

 

Дипломна робота (проект)

бакалавра/спеціаліста/магістра

на тему____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності):

(для бакалаврів) 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)

(спеціалістам) 7.02030302 Філологія. Мова та література (англійська)

(магістрам) 8.02030302 Філологія. Мова та література (англійська)

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Острог - 2013 року


 

 

Національний університет "Острозька академія"

 

Факультет романо-германських мов

Кафедра теорії мови та літературиОсвітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр/спеціаліст/магістр

Напрям підготовки: (для бакалаврів) 6.020303 Філологія / (спеціалістам) 7.02030302 Філологія / (магістрам) 8.02030302 Філологія

Спеціальність: Мова та література (англійська)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри теорії мови та літератури

Проф. Глотов О.Л.

_______________________________

“____” _________________20___року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)___________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені на засіданні Вченої ради Національного університету "Острозька академія" від “30” жовтня 2012 року № 3

2. Строк подання студентом проекту (роботи) до 30 травня 2013 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) (Приклад – вибрати відповідно до теми роботи/проекту: Робота написана в рамках наукової теми кафедри англійської мови та літератури "Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури", державний реєстраційний номер 0109U007881/ кафедри теорії мови та літератури "Лексична, фразеологічна і фреймова семантика", державний реєстраційний номер 0109U007880 / кафедри індоєвропецьких мов "Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції", державний реєстраційний номер 0109U007882 / кафедри міжнародної мовної комунікації–"Англійська мова професійного спрямування", державний реєстраційний номер: 0109U007878 / лексикографічної науково-практичної лабораторії LEXILAB "Лексикографічні та корпусні технології опису мовної системи", державний реєстраційний номер 0109U007879

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік наочного матеріалу (наприклад, твір, який вивчається, тексти, які опрацьовуються, лексичні одиниці, корпус, словники)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи) Лишити пустим, якщо не залучалися інші викладачі чи практики. Може бути вчитель школи, який керував практикою і який допомагав у проведенні експерименту, наприклад.

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання (з 30 жовтня 2012 по січень 2013)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) (Згідно затвердженого кафедрою графіку або по завданнях роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент _________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...